ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301  
พระมหาปรีชา ปิยวํโส  วัดกระจับพินิจ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
302  
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต  วัดบ้านถ้ำ  กาญจนบุรี 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
303  
พระอธิการธีรพงษ์ ฐานุตฺตโร  วัดใหม่เจริญผล  กาญจนบุรี 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
304  
พระพรชัย สิริภทฺโท  วัดกระจับพินิจ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
305  
พระมหาสมพงษ์ อภิชยวํโส  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
306  
พระมหาประดิษฐ ธมฺมธโร  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
307  
พระทองม้วน ทีฆายุโก  วัดอุดมนิยมธรรม  สกลนคร 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
308  
พระอธิการบุญทอม จนฺทโก  วัดพวงชมพู  สกลนคร 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
309  
พระใบฎีกาวัชระ เอกวณฺโณ  วัดถ้ำแฝด  กาญจนบุรี 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
310  
พระกันตพงศ์ คุณวฑฺฒโน  วัดเสนหา  นครปฐม 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
311  
พระมงคล ฐิตสุมงฺคโล  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
312  
พระอริยะ ญาณวีโร  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
313  
พระสุริยน วราโภ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
314  
พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์  วัดสวนแก้วอุทยาน  สมุทรสงคราม 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
315  
พระครูอาทรวิริยานุวัตร  วัดจุฬามณี  สมุทรสงคราม 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
316  
พระเผด็จ จิรกุโล  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ผ่าน 
-  
1  
พระครูกิตติสารคุณ  วัดลำผักชี  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
2  
พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
3  
พระครูสถิตบุญวัฒน์  วัดด่าน  กรุงเทพมหานคร 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
4  
พระอ่อนสา ปญฺาสาโร  วัดถ้ำพระโพธิสัตว์  สระบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
5  
พระครูสมุห์เสกสันต์ ปญฺาธโร  วัดลาดแค  เพชรบูรณ์ 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
6  
พระครูปลัดสนธยา ธมฺมธโร  วัดลาดแค  เพชรบูรณ์ 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
7  
เจ้าอธิการบุญชู กมฺมสุโภ  วัดลาดแค  เพชรบูรณ์ 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
8  
พระอธิการพรชัย จนฺทวํโส  วัดราชพฤกษ์  เพชรบูรณ์ 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
9  
พระสมหวัง ปิยธมฺโม  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
10  
พระมหาไพ ผลปุญฺโ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
11  
พระอธิการบุญรัง อุจฺจิตปุญฺโ  วัดเขาชำปรง  จันทบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
12  
พระสุจิตต์ ถิรจิตฺโต  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
13  
พระบุญฤทธิ์ อิทฺธิปุญฺโ  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
14  
พระเจตนา อภินนฺโท  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
15  
พระสมยศ ทินฺนยโส  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
16  
พระสุรสิทธิ์ อธิสุโร  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
17  
พระสุทัศน์ ปภาสิโก  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
18  
พระพิเชษฐ์ พรหมฺสิริ  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
19 
พระนิยม จิตปญฺโ  วัดมหาชัย  ขอนแก่น 
1-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบฟอรม์ กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 335 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4