ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระวงค์ประจักร เดชป้องหา  วัดคณิศรธรรมิการาม  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระครูสมุห์ปราโมทย์ เชื้อคำเพ็ง  วัดธาตุมหาชัย  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระใบฎีกาเอกชัย ยะภักดี  วัดทุ่งศรีสองเมือง  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระอธิการทูล นามวุฒิ  วัดมูลสารกิจ  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระอธิการวินัย วันสวัสดิ์  วัดโพธิ์ทอง  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระมหาปฏิพล บุญกุศล  วัดศรีวิชัย  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระมหาทรงศักดิ์ ศิริแสง  วัดสันติกาวาส  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระสมใจ สารเอก  วัดฉิมพลี  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระอภิชาติ บุตรโคษา  วัดโพธิ์ชัยศรี  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระชูชาติชัย เคนทวาย  วัดป่าสีลาราม  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระกฤษณ แก้วชาลุน  วัดป่าสีลาราม  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระสถิต ทีสุกะ  วัดอรัญญวิเวก  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระไพจิตร คะพันธ์  วัดอรัญญวิเวก  นครพนม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระรัชวินช์ ไม้หมั่น  วัดดอนแรด  ยโสธร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระประภาส พวงชมภู  วัดดอนแรด  ยโสธร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระทองดำ คำบุ่ง  วัดพรหมวิหาร  ยโสธร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระเทพสีมาภรณ์   วัดบึง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระครูพิชิตสถิตธรรม   วัดโคกมะกอก  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระครูวีรธรรมรุจิ   วัดใหญ่สีคิ้ว  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระครูบรรพตบุญโญภาส   วัดป่าเขาหินตัด  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระครูพิสุทธิ์มงคลการ   วัดเขายายเที่ยงเหนือ  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระครูปัญญาวีรากร   วัดห้วยปอ  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระครูสุนทรสังคหกิจ   วัดจอมศรี  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระครูอาทรวิริยคุณ   วัดสว่างอารมณ์  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระครูพิศาลปัญโญภาส   วัดวะภูแก้ว  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระครูสถิตเขมาภรณ์   วัดโคกเกษม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระครูนันทวโรภาส   วัดบ้านส่อง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระครูกนกเทพานันท์   วัดโนนทอง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระสมุห์วิชัย มูลเทพ  วัดน้ำอ้อม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระใบฎีกาดอกดิน โมขุนทด  วัดหนองโพธิ์  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระอธิการสำราญ สิงหสาธร  วัดหนองตาคง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระมหาเกียรติพงษ์ เหลื่อมนอก  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระศรัณย์พล นิรันดร์กุล  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระสถิตย์ นามอนุ  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระทรงบุญ บุญสุข  วัดสิงหวนาราม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระทองม้วน ปรินรัมย์  วัดหลุ่งตะเคียน  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระเปรม ปอสูงเนิน  วัดทุ่งพนมวัง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระจิตรภณ วัฒนศึกษา  วัดโนนกุ่ม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระวินัย พรมมา  วัดถ้ำสองพี่น้อง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระแหล่ พันธ์สระน้อย  วัดปอแดง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระธนกร สุทธิผล  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระเกรียงไกร ยามี  วัดชัยมงคล  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระประยง เดชฉิมพลี  วัดตะกุด  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระกริช อารักขา  วัดสระยายชี  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระประกอบ สิบโคกกรวด  วัดดอนม่วง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระวงศ์วิรัช จอดพิมาย  วัดหนองหว้าน้อย  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระธนพล โต๊ะทองสุนีย์  วัดโนนตาพรม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระกิจ หาสุข  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระดาวรุ่ง ข้องครบุรี  วัดไทยสามัคคี  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระสุระสัก คอสุข  วัดป่าหนองกระทุ่ม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระพีรกฤษฎิ์ อรัญนารถ  วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระคำตัน ศรีรักษา  วัดป่าหนองกระทุ่ม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระสมควร นิ่มเซียน  วัดป่าธรรมชาติ  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระสนั่น สุทธิศิล  วัดป่าคุณสัมปันนาราม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระจำนันท์ เห็มจันทึก  วัดป่าพิมาย  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระเบญจพล พิมพ์สุธรรม  วัดป่าพิมาย  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระอำนาจ จ่างโพธิ์  วัดประมวลราษฎร์  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระเตชสิทธิ์ สัมพันธกุล  วัดประมวลราษฎร์  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระวันชัย ทองกระทุ่ม  วัดประชาคมาราม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระโชติช่วง อินโฉมงาม  วัดประชาคมาราม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระต้องชัย ทั่งพรม  วัดห้วยน้ำเค็ม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระประเสริฐ นรินทร์นอก  วัดห้วยน้ำเค็ม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระโกเมฆ โพธิบา  วัดบ้านหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระอดุลย์ ลาภยิ่ง  วัดบ้านหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระวิเชียร ปิยะวรากร  วัดป่าห้วยกุ่ม  ชัยภูมิ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระครูสุนทรปัญญาโสภณ   วัดป่าบ้านงิ้ว  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระครูรัตนธรรมานุกูล   วัดอุทุมพร  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระครูนิติธรรมาภิบาล   วัดภูแก้วพรหมมณี  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระสะอาด เกษศิริ  วัดภูแก้วพรหมมณี  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระพิเชฐ พันธุ์สุข  วัดภูแก้วพรหมมณี  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระแดนไชย ผืนยาว  วัดภูแก้วพรหมมณี  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระเนือะ เปรียบสม  วัดภูแก้วพรหมมณี  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระปลัดจิตรกร ประจวบสุข  วัดสี่เหลี่ยม  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระสำเร็จ นวสิมัยนาม  วัดสี่เหลี่ยม  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระอธิการณรงค์ บุญแจ้ง  วัดอรุณโรจน์  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระบุญญฤทธิ์ ฉลาดคิด  วัดบำเพ็ญธรรม  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระสุนทร หวังสม  วัดอิสาณ  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระกังวาฬ ธัญธนาพล  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระบุญนะ หวังสุข  วัดป่าประสานใจ  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระภาณุวัฒน์ นาคกระแสร์  วัดเลียบ  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระจีรวัชร โชคประเทือง  วัดบ้านสระบาก  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระสุรศักดิ์ เถื่อนนุช  วัดกลาง  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระสุธี เหล่ารัตนเรืองชัย  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระบุญนำ สมานมิตร  วัดป่าสมานมิตร  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระฐิติพัฒน์ เจือจันทร์  วัดป่าสระตาปาน  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระเชาวลิตร สุขจันทร์  วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระประเสริฐ สระแก้ว  วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระกฤษณ์ ทวีอินทร์  วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระมล แสงเพชร  วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระนิรันดร์ โอทอง  วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  สุรินทร์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระครูปรีชาธรรมวิมล   วัดโพธิ์ศรีถาวร  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระอธิการจำเนียร ปาลา  วัดคลองแสง  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระมหาสุนันท์ พรรคพรม  วัดปิตาวนาราม  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระมหาฉลองชัย พิมพ์งาม  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระวิสาล ลือชา  วัดเนินสูง  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระครูสมุห์ไพรัตน์ ห้องแก้ว  วัดเลขธรรมกิตติ์  นครนายก 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระปลัดทองใบ บริบูรณ์  วัดท่าทราย  นครนายก 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระมหาสุกฤษฐิ์ อินทร์ยงค์  วัดอุดมธานี  นครนายก 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระธรรมปริยัติมุนี   วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระครูสุตธรรมาภรณ์   วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 698 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7