ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระสุทธิดล ราชโพธิ์ศรี  วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระอำพร สำราญบุญ  วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระวิชาน ราวิไล  วัดโป่งเชือกชัยมงคล  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระสนั่น เขจรแข  วัดโป่งเชือกชัยมงคล  กาฬสินธุ์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระครูถาวรบุญสถิต   วัดป่าสุขสวัสดิ์  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระครูขันติวราภิรม   วัดขันตินิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระครูโพธิชยธรรม   วัดโพธิ์ศรีไชยวาน  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระครูรัตนวิบูลย์กิจ   วัดทุ่งสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระครูสมุห์สุริยา เนตรแสง  วัดบ้านเปลือยใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระอธิการอัศเจรีย์ พันธ์แก้ว  วัดบ้านหนองแคน  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระอธิการจิรพันธ์ พันยะกิจ  วัดโสงยาง  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระอธิการสมัย วัฒนสิงห์  วัดเจริญราษฎร์  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระมหาปุณชัย ศิริสุวรรณ  วัดสันติวิเวก  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระมหาไกรพิทักษ์ บุตมะ  วัดสันติวิเวก  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระสุริยา นิตุธร  วัดสระพัง  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระสิริโชติ บุญปก  วัดขันตินิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระเอ็ด ถินพนา  วัดหงษ์ทองคณาราม  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระวินัย คูณนาเมือง  วัดเหนือเสลภูมิ  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระประเทือง ศรีสมบูรณ์  วัดช่วยราษฎร์บำรุง  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระสุวิทย์ กมลเลิศ  วัดโคกฮัง  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระธรรมนูญ กรุดเพชร  วัดอัมพวัน  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระวัชรภูมิ วรรณประเสริฐ  วัดสระบัว  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระชัยยะ แก้วมะไฟ  วัดบ้านกล้วย  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระทนงศักดิ์ สงครามภู  วัดสระแก้ว  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระสันติ ศรีใสคำ  วัดสุปัญญาราม  ร้อยเอ็ด 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระครูอุบลวีรวัฒน์   วัดห้วยชันเหนือ  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระครูโกวิทสีลวิสุทธิ์   วัดอัมพวัน  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระอธิการสมพร เกษร  วัดป่าวิสุทธิมงคล  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระอธิการสมจิตร วังมนตรี  วัดป่าพุทธโพธิญาณ  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระมหาสายันต์ มูลสิน  วัดศรีรัตนะ  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระคำเพ็ง สายสอน  วัดป่าศิลาเลข  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระภาณุวัฒน์ วิลามาศ  วัดช่องเม็กธรรมาราม  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระอนุศร ศรีภักดี  วัดวารีอุดม  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระพงษ์ไชยา พาแก้ว  วัดป่าแสงธรรม  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระปัญจพล นาดี  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระนิรันดร์ จำปาเทพ  วัดศรีโพธิ์  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระสง่า ทองจันทร์  วัดโนนสวาสดิ์  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระปรีชา สิถินวัน  วัดศรีรัตนะ  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระสมเตียน คำเณร  วัดศรีรัตนะ  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระศรีทอง ชอบจิตร  วัดป่าน้ำคำเกิ่ง  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระศาสตรายุทธ วงสามารถ  วัดป่าน้ำคำเกิ่ง  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระจำลอง ศรีบุตร  วัดป่าน้ำคำเกิ่ง  อุบลราชธานี 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระสุริยันต์ พอพระ  วัดป่าโนนใหญ่  ศรีสะเกษ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระครูบรรหารธรรมโกวิท   วัดป่าศิวิลัย  นครพนม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระมหากังวาฬไพ อสิกัน  วัดธาตุมหาชัย  นครพนม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระมหานิรันดร์ ไขระวี  วัดธาตุมหาชัย  นครพนม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระบุญเลิศ มีภาทัศน์  วัดธาตุมหาชัย  นครพนม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระวรเทพ ศรีรักษา  วัดป่าหนองแหวน  นครพนม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระชลธาร ไชยพารา  วัดศรีเทพประดิษฐาราม  นครพนม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระเอกชัย ขมิ้นแก้ว  วัดกิตติพรพุทธาราม  นครพนม 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระครูปัญญาธรรมโสภิต   วัดป่าธรรมวิเวการาม  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระมหาทศพร มงคลนำ  วัดบูรพารามใต้  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระมหาพิทยา กล่อมมิตร  วัดเหมือดขาว  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระวิชัย เสนสี  วัดเหมือดขาว  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระสัญญา ภิญฺโญ  วัดหอก่อง  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระเพิ่ม บุญธง  วัดบ้านเปาะ  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระบุณยกร พัฒนาศรัทธาพร  วัดบูรพา  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระเดช คำป้อง  วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระสมภาน ขุนทอง  วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช  ยโสธร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระครูโสภณขันติพลากร   วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระธงชัย จันทร์โพธิ์  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระมหาเรืองเดช ศรีเสน  วัดมัชฌันติการาม  มุกดาหาร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระพิชาติ วงโพธิสาร  วัดป่าศรัทธาธรรม  มุกดาหาร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระชูชาติ สุรชัย  วัดป่าแก้งวังนอง  มุกดาหาร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระทองดี จันดีสาร  วัดป่ามโนธรรม  มุกดาหาร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระสริต กุลบุตร  วัดภูผากูด  มุกดาหาร 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระอธิการศุภคม คุณารักษ์  วัดกุดน้ำกิน  อำนาจเจริญ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระครูวรปัญญาคม   วัดบูรพ์  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระครูศรัทธาธรรมรังษี   วัดป่าบุญพาศรัทธาธรรม  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระครูพิศาลจิตตารักษ์   วัดหนองสายไพร  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระครูวรคามพิทักษ์   วัดบ้านพระ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระสมยศ ถานะ  วัดบ้านพระ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระครูสุตกิจสารวิมล   วัดใหม่สันติ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระชัยยุทธ ปัญญานวกิจ  วัดใหม่สันติ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระทักษิณ เกษร  วัดใหม่สันติ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระอภิชาติ ทองดอนเหมือน  วัดใหม่สันติ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระครูสังฆรักษ์เอกพล มาโยธา  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระใบฎีกาสมไทร อุดมดัน  วัดบึง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระอธิการณชิต ธงไทยสงค์  วัดวงษ์สรยา  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระมหาอำนาจ จงกลาง  วัดโคกตะพาบ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระมหามนัสวี อารยะนรากูล  วัดละลม  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระทิม สานคล่อง  วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระอนันเมธี หอมสันเทียะ  วัดโตนด  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระอภิชัย หึกขุนทด  วัดดอนขวาง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระวิริชัย กิ่มโคกสูง  วัดป่าธรรมชาติ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระบุญช้อน นาคนนท์  วัดสระเกษ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระปรัชญา ครุฑนอก  วัดธรรมวงศาวาส  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระยอดรัก สง่างาม  วัดหนองซำ  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระธงชัย ธนวัฒนกุล  วัดบึงสง่า  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระสุพัฒน์ เปรมท่าช้าง  วัดสามัคคีธรรมาราม  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระชัยพร หลงสุข  วัดใหม่หนองบัวรี  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระอิทธิกร บุญเรือง  วัดด่านอุดม  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระอุดร พลศิล  วัดท่าขี้เหล็ก  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระสิทธิชัย พิทักษ์ภักดีกุล  วัดปอแดง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระพัฒน์พงษ์ แก้ววิจิตร  วัดปอแดง  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระเกรียงศักดิ์ เจริญรัตน์  วัดป่าโกรกสะเดา  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระเรืองวิทย์ งอบสูงเนิน  วัดป่าโกรกสะเดา  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระเสนอ โพธิ์สิงห์  วัดป่าโกรกสะเดา  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระธีรพงษ์ วิเชียรรัตน์  วัดป่าโกรกสะเดา  นครราชสีมา 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระอธิการพรหมวิสุทธิ์ พิศแสนสุวรรณ  วัดวังปลัด  บุรีรัมย์ 
1-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 707 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8