ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301  
พระเหรียญ อนาลโย  วัดดอนแท่น  แพร่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
302  
พระชอบ สุขิโต  วัดขนุน  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
303  
พระจำนงค์ ปริปญฺโญ  วัดสังคมมาวาส  สระแก้ว 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
304  
พระธานินทร์ วณฺณธโร  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
305  
พระทศพร กนฺตวีโร  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
306  
พระพาน กนฺตาโภ  วัดหนองกระโดน  นครสวรรค์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
307  
พระมหาวิชาญ เทวธมฺโม  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
308  
พระวินัย อนงฺคโณ  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
309  
พระนพดล โกวิโท  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
310  
พระอภิชัย อภิชาโต  วัดวิปัสสนาพนาวัน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
311  
พระศิลา อินฺทวํโส  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
312  
พระจักรกริช อติธมฺโม  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
313  
พระนิวัฒน์ สิริธโร  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
314  
พระประภาส ญาณวีโร  วัดสันฐาน  ลำปาง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
315  
พระอธิการสมพร ติกฺขปญฺโญ  วัดบุ่งเวียนวนาราม  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
316  
พระประพจน์ ญาณธีโร  วัดสันฐาน  ลำปาง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
317  
พระทศพร อิสฺสรภาณี  วัดปงหอศาล  ลำปาง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
318  
พระประยุทธ ฐิตสีโล  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
319  
พระอธิการสิทธิพงษ์ สิริวฑฺฒโน  วัดตะปัน  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
320  
พระสมชาย ธีระวํโส  วัดวะตะแบก  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
321  
พระบุญมั่น ชุตินฺธโร  วัดวะตะแบก  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
322  
พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
323  
พระเรือง ปิยสีโล  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
324  
พระพงษ์พิศาล ฐานุตฺตโร  วัดจอมไตร  ตรัง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
325  
พระสว่าง ปณฺฑิโต  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
326  
พระอินทร์ ธมฺมธโร  วัดมนต์มาวาส  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
327  
พระจเร เตชวโร  วัดพระเขียน  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
328  
พระวิบูลย์ สุทฺธิโก  วัดวังจั่นน้อย  ลพบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
329  
พระจรัญ ปภงฺกโร  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
330  
พระบุญชัย ปุญฺญมโน  วัดสำนักบก  ชลบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
331  
พระจรูญ กิตฺติญาโณ  วัดดงบังเหนือ  อุบลราชธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
332  
พระโดม ธมฺมจาโร  วัดสามประชุม  อ่างทอง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
333  
พระพายัพ ถาวโร  วัดวะตะแบก  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
334  
พระชัชวาลย์ โอภาโส  วัดผาใหญ่วชิรวงศ์  หนองคาย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
335  
พระเวนิต อาภสฺสโร  วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม  อำนาจเจริญ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
336  
พระนพดล ถาวโร  วัดมรรคสำราญ  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
337  
พระวิโรจน์ ชุตินฺธโร  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
338  
พระธรากร วิโรจโน  วัดเกาะถ้ำ  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
339  
พระจรัญ อนุตฺตโร  วัดปากดงท่าศาล  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
340  
พระโกวิทย์ โกวิโท  วัดนางบวช  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
341  
พระสมรส นิติสาโร  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
342  
พระสมทบ ญาณวโร  วัดมุมป้อม  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
343  
พระเจียม กิตฺติสาโร  วัดเทพบุตรบรรพต  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
344  
พระคมสัน ปภสฺสโร  วัดปทุมชาติ  ชัยภูมิ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
345  
พระมงคล ธีรปญฺโญ  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
346  
พระสวาท ปสนฺนจิตฺโต  วัดควนลัง  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
347  
พระบุญทวี เมธิโก  วัดศรีสำราญ  สิงห์บุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
348  
พระวรนพ คุเณสโก  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
349  
พระอดิศร อกิญฺจโน  วัดโบสถ์วิทยาคาร  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
350  
พระไกรสร กิตฺติภทฺโท  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
351  
พระกฤติศักดิ์ สนฺติธมฺโม  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
352  
พระประสิทธิ์ รตนโชโต  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
353  
พระสมพร วิฑูโร  วัดพระพรหม  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
354  
พระชุ่ม ปสุโต  วัดควนหนองบัว  ชุมพร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
355  
พระศุภฤกษ์ ชนวีโร  วัดศรีสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
356  
พระฐนพงศ์ ขนฺติวโร  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
357  
พระ สมชาย ชินปุตฺโต  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
358  
พระปรัชญา สรชโย  วัดป่าจันทรมณี  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
359  
พระนนทพัทธ์ ชาครธมฺโม  วัดศานติไมตรี  สุราษฎร์ธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
360  
พระเซ่อ๋า อาจาโร  วัดอินทร์เกษม  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
361  
พระวินัย ขนฺติโก  วัดหนองบัว  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
362  
พระพนมไพร ฐานิสฺสโร  วัดหนองบัว  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
363  
พระเยื้อน สุเมโธ  วัดหนองปลาดุก  ลพบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
364  
พระธีรวัฒน์ ปญฺญาวุโธ  วัดป่าทรงคุณ  ปราจีนบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
365  
พระวิศนุ ฐานวีโร  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
366  
พระชิณวัชร์ วชิโร  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
367  
สามเณรนุวัฒน์ เหล่าโพธิ์  วัดป่าหนองงิ้วหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
368  
สามเณรธารา เสมสุข  วัดวงษ์ลาภาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
369  
สามเณรภาษกรณ์ กาหลง  วัดแม่ริม  เชียงใหม่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
370  
สามเณรอนุพงษ์ นักร้อง  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
371  
พระราชรัตนวิมล ภทฺทโก  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
372  
พระวิสุทธิสุนทร  วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
373  
พระปริยัติกวี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
374  
พระปิฎกโกศล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
375  
พระครูสุธรรมาภิมณฑ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
376  
พระครูศรีรัตนาภรณ์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
377  
พระครูนิเทศธรรมกิจ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
378  
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์  วัดศิริเสาธง  สมุทรปราการ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
379  
พระครูปลัดวิถี เขมาราโม  วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
380  
พระครูพิศาลสังฆพินิต  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
381  
พระครูวินัยธรสมพร วรวุฑฺโฒ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
382  
พระครูวินัยธรสำรวย จารุวณฺโณ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
383  
พระสุวิชา เปสโล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
384  
พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิคฺโค  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
385  
พระมหาเอ่ง ปญฺญาวชิโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
386  
พระสีหนาท จนฺทสโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
387  
พระมหาบุญธรรม ปญฺญาวชิโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
388  
พระมหาเกลื่อน กิตฺติโก  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
389  
พระมหาประนอม กิตฺติปญฺโญ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
390  
พระมหาบุญชู กิตฺติโชติโก  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
391  
พระมหาสมควร มหาเขมี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
392  
พระฉัตรชัย อตฺตญฺชโย  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
393  
พระมหาอุดร ธมฺมจารี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
394  
พระมหาจรัญ วิจารณเมธี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
395  
พระมหาพล กิตฺติโฆสโก  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
396  
พระมหาเคนน้อย สีลคุโณ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
397  
พระมหาเหมือน ชุติปญฺโญ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
398  
พระมหาเดชาธร สุภชโย  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
399  
พระธนกิจ สุภาโว  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
400  
พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 502 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6