ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระอธิการธนบดี วรฉัตร  วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระมหาวิสุทธิ หนองสิมมา  วัดปทุมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระศักดิ์สิทธิ์ ขีดหนองคู  วัดศรีทองไพบูลย์วราราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระยุรนันท์ เสริฐศรี  วัดป่าเขมสารสุธี  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระพยุง มะโคตร  วัดผดุงปริยัติ  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระบุญฤทธิ์ เทียมวงค์  วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระโกมล ผลาโชติ  วัดบึงพระลานชัย  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระณัฐวุฒิ เสน่หา  วัดบึงพระลานชัย  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระอัสดากร คำขันธ์  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระบุญมี เกษละคร  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระทินณรงค์ นราทร  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระครูปภาตวนคุณ   วัดป่านาแก  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระครูวิชิตบูรพาภิราม   วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระสมุห์นิด มุขเมือง  วัดห่องไผ่  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระอธิการนิรัตน์ พัฒบุรมย์  วัดป่าเหล่าสูง  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระจำเนียร ทุตา  วัดป่าศิลาเลข  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระวิภาส เกิดเหมาะ  วัดภูจันแดงภาวนาราม  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระฉัตรชัย ไชยพิศ  วัดป่าภูปัง  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระประจักร พิมมโส  วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระยุทธนา ชินดา  วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระทอง วงศ์งาม  วัดคำสำราญ  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระอรุณ แสนทวีสุข  วัดคำสำราญ  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระอุทัย ศรีลาเกษ  วัดบัวแดง  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระประสงค์ ชุมนวล  วัดบัวขาว  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระบุญเสริม นามสาย  วัดเจริญชัย  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระเอนก สังสุข  วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระสังเวียน พรมพิลา  วัดน้ำขุ่น  อุบลราชธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระครูปัญญาคุณสาทร   วัดสำโรง  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระครูผาสุกิจโกศล   วัดพานทา  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระครูสุนทรธรรมพิสุทธิ์   วัดบ้านโนนเยาะ  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระครูเมตตาธรรมสิริ   วัดศรีตาลอย  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระครูสุขุมกัลยาณกิจ   วัดสมอ  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระสนาน แก้วเกด  วัดสมอ  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระสมุห์พรชัย สุพรรณ  วัดยางน้อย  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระใบฎีกาเดชธิศักดิ์ กันตา  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระวุฒิศาล นวลวัน  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระอธิการชิต ไชยศรีษะ  วัดสนวน  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระอธิการสิทธิ์ สมร  วัดบ้านทำนบ  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระเกษม ศรีสะอาด  วัดบ้านทำนบ  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระไสว ชินฮวด  วัดบ้านทำนบ  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระมหาศรัณย์พร แทนคำ  วัดตาปรก  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระสุพัฒน์ บุญทูล  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระประยูร ดอนเหลือม  วัดโคกสูง  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระมาโนช ภารนันท์  วัดละลม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระประวิทย์ ผลจันทร์  วัดมหาพุทธาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระไชยยันต์ เรื่อเรือง  วัดบ้านตูม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระอดิเทพ อุทธา  วัดหนองแคน  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระดุสิต แสงสกุล  วัดเฉลิมกาญจนาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระประสงค์ ขันบุญ  วัดบ้านคล้อ  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระปัญญาภรณ์ โสภา  วัดศรีมงคล  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระเริงชัย พาไลย์  วัดชำแระ  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระเทพพร ศรีละพรม  วัดหนองหงอก  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระนุช ดวงไชย  วัดร่องสะอาด  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระวสันต์ พงษ์ชาติ  วัดน้ำอ้อม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระวิทยา โสดาจันทร์  วัดศรีมงคล  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระประทีป พันธ์อุ่น  วัดบ้านยาง  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระภา โสดามุข  วัดบ้านเปือย  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระสมาน สุระเกษ  วัดร่องสะอาด  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระกิตติพัฒน์ บุตรเครือ  วัดจันทราปราสาท  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระบุญมา อุทัยกรณ์  วัดปราสาทภูฝ้าย  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระประจักษ์ จันทร์หอม  วัดหนองปลาเข็ง  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระสุภาพ ผู้มีสัตย์  วัดป่าสุธรรมรังษี  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระประพันธ์ พวงท้าว  วัดป่าสุธรรมรังษี  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระนริศ สุวอ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระสุรัตน์ สุดไทย  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระประจักษ์ จั่นศรี  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระสมศักดิ์ พลหมอ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระณัฏฐกรณ์ ทองแดง  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระอนันต์ พันจีบ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระพงษ์ศักดิ์ วิทาโน  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระส่อคือ หล้าเจ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระนัครินทร์ เพชรขำ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระศักดา ปานะโปย  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระเรือง อุ่นประชา  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระสุเชต โพธิ์ชัย  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระธีระพงค์ แซ่ตั้น  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระราวี มณีศรี  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระภารากรณ์ อิทธิจันทร์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระภควัฒน์ ยานิตย์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระสุรศักดิ์ รักมิตร  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระอัฑฒ์ภาคิน ฤกษ์ยาม  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระแสงชัย เอ็มรัตน์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระอุเทน สุวรรณโค  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระธีระพล กาสี  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระปฏิวัติ อินทรทอง  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระอธิการสัญญา ศุภจันทรา  วัดมรุกขาราม  นครพนม 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระสมพงษ์ ราชสิน  วัดนาม่วง  นครพนม 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระครูสุนทรวินัยวัฒน์   วัดป่าประชาบำรุง  ยโสธร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระมหาอานนท์ ศรีขา  วัดศรีฐานใน  ยโสธร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระณอภิพัฒณ์ กุลโพนเมือง  วัดทรายทองวนาราม  ยโสธร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระชนมภูมิ ศรีลาดเลา  วัดป่าหนองบุดดา  มุกดาหาร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระขวัญชัย โนเรศ  วัดสว่างอารมณ์  มุกดาหาร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระปลัดชัยสนาม วรชินา  วัดป่าธรรมวิโมกข์  อำนาจเจริญ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระสิทธิพงษ์ ภักดี  วัดปัจฉิมวัน  อำนาจเจริญ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระสุขุมธรรมวาที   วัดจระเข้หิน  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระครูปลัดสำรวย ช่างกระโทก  วัดจระเข้หิน  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระครูประกาสิตธรรมคุณ   วัดพรหมปกาสิต  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระครูขันติพลากร   วัดป่ามงคลธรรม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระครูศรีธวัชชัยคุณ   วัดกลางปักธงชัย  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระครูกิตติวรทัต   วัดยางกระทุง  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 729 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8