ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระวีระศักดิ์ ดั่งสิทธิเกษม  วัดกุดคูณ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระคงกฤช ทองจันทร์  วัดกุดคูณ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระประเสริฐศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์  วัดกุดคูณ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระอธิการสังวาร ภาชะรัตน์  วัดป่าหนองปลาดุก  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระมหาหนูแดง มูลพันธ์  วัดนิคมเกษม  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระมหาบันทอง ทองสว่าง  วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระประสาน เทนคำเนาว์  วัดศรีสว่าง  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระชัยยันต์ ศรีหานารถ  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระประยงค์ ปานเหลา  วัดนานวล  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระรัชพล วงค์สอน  วัดเกษมสำราญ  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระอมร คล้ายกับคำ  วัดเมืองเดช  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระทนงศักดิ์ รักษาวงค์  วัดสุปัฏนาราม  อุบลราชธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระครูโสตถิบุญญากร   วัดหมากเขียบ  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระครูวิมลพุทธิสาร   วัดสวาย  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระครูไพบูลย์ภัทรธรรม   วัดสมบูรณ์  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระครูสันติธรรมนารถ   วัดเขวิก  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระครูประโชติสุนทรธรรม   วัดบ้านแขว  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระครูสถิตโสตถิธรรม   วัดปราสาทใต้  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระครูสุภกิจจาภรณ์   วัดหนองคูอาวอย  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระสวิ แหวนเงิน  วัดหนองคูอาวอย  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระสมหวัง พูลทอง  วัดหนองคูอาวอย  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระอธิการบุญมา ฉลาด  วัดตะเคียนทอง  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระอธิการสมจิตร พงษ์ขจร  วัดลุมภู  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระอธิการเวนิช มุ่งมาตร์  วัดม่วงแยก  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระอธิการกิตติ ธิวัน  วัดน้ำมุดพัฒนาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระอธิการขวัญชัย แก้วประภา  วัดบ้านนา  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระอธิการสมยศ ธรรมธร  วัดตาปรก  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระมนูญ หงษ์พันธ์  วัดประชารังสฤษฎิ์  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระปัญญา ตะเคียนเกลี้ยง  วัดตะเคียนราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระเศรษฐพงศ์ เชื้อสา  วัดสว่างวารีรัตนาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระฉัตรมงคล สุขจันดี  วัดพานทา  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระวสิษฐ สีเสน  วัดศรีมงคล  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระอานนท์ ศรีบุญเรือง  วัดทุ่งไชย  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระพันธ์ บริษัท  วัดกุดผักหนาม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระบุญเที่ยง ทองบาง  วัดกลาง  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระจิตกร ศรีบุญเรือง  วัดทุ่งไชย  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระทองชิน ปราบภัย  วัดป่าอาวอยพัฒนา  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระทัน ทาลา  วัดบ้านเขิน  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระบัญชา พรมตา  วัดบ้านเขิน  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระสนอง วงค์แสง  วัดบ้านเขิน  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระวัฒนาตรี ศรีกระหวัน  วัดหนองโสน  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระชาญอารุณ ไชยสวัสดิ์  วัดหนองโสน  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระบุญเลิศ คำเก่ง  วัดหนองโสน  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระศักดา มหิทธิพงศ์กุล  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระณัฐวุฒิ ผิวอ่อน  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระกัมปนาท พงษ์ใจเหล็ก  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระบุญเจริญ รัตพันธ์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระมร สายเนตร  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระสวน ชุ่มชื่น  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระสุนทร หลอดทอง  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระอนุวัฒน์ เจตสมจินต์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระอรรถพร สมเสาร์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระธวัชชัย บุญแย้ม  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระอัครพงษ์ ใจกล้า  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระอานนท์ โพธิษา  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระทิตย์ แก้วธรรม  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระวิบูลกิติ์ นามเหลา  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระอธิปัตย์ พิมพ์ศรี  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระพรชัย บุตรเสมียน  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระศักดิ์ดา จรเดช  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระเจษฎา สุขเพ็ญ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระนัฏพล ตุ้มหอม  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระสมปอง อนันต์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระเกียรติศักดิ์ เหล่าสี  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระวีระพงษ์ บุรัตน์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระคิด ขอนเขตร  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระถนอม แทบท้าว  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระเอกลักษณ์ นวมโคกสูง  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระสุรศักดิ์ โพธิ์ชัย  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระกวี ทองทา  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระกิตติชัย อินทร์รักษา  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระภานรินทร์ อักษรทิพย์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระบุญศุกร์ กุดแก้ว  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระวิศาล พรรณา  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระปริวรรต บุญประสพ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระธนชัย พิมพา  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระไพรวรรณ คงกะพันธุ์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระสมศักดิ์ โสดาธาตุ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระศราวุธ บุญโสม  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระสามารถ พรมชาติ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระถวัลย์ชัย ยกยศ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระฉัตรชัย บุญวัน  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระอนิสรณ์ คานจันทึก  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระศักดิ์ดา หินอ่อน  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระศักดา วาระหาญ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระประวิทย์ แสงสุวรรณ  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระปกรณ์ นิสัยดี  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระเปลี่ยน วงษ์ศรีแก้ว  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระศักดิ์ชัย กองพันธ์  วัดดงก้าวกัลยาราม  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระครูชยสิทธิคุณ   วัดภูถ้ำพระ  ยโสธร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระสมชาย เสมอใจ  วัดภูถ้ำพระ  ยโสธร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระวิทยา ประทุมวัน  วัดป่าไทรทอง  ยโสธร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระสมาน แสงพันธ์  วัดทุ่งอีโอก  ยโสธร 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระครูสุธรรมสารกิจ   วัดหัวดง  อำนาจเจริญ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระสุพล บุญภา  วัดเทพมงคล  อำนาจเจริญ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระสมภาร สำราญสุข  วัดสามแยกชมภู  อำนาจเจริญ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระอาทิตย์ ชาวนาผือ  วัดโคกสูง  อำนาจเจริญ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระครูสุตวรประสิทธิ์   วัดจะบู  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระสมุห์วุฒิภัทร เกียะขุนทด  วัดกุดโคก  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระวิเชียร หนพิมาย  วัดเทพสถิตนิเวศ  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 766 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8