ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระวีระวุฒิ โนวฤทธิ์  วัดอร่ามรัตนาราม  ภูเก็ต 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระมนู สุวรรณมณีศิลป์  วัดเจริญสมณกิจ  ภูเก็ต 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระบุญฤทธิ์ ห่อวงศ์สกุล  วัดป่าชุมทอง  นราธิวาส 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
สามเณรปิยทัศน์ เต็มกระโทก  วัดจันทร์เขมาราม  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
สามเณรอุดมภรณ์ โคตรพงศ์  วัดจันทร์เขมาราม  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
สามเณรอนวัช รัตนราช  วัดขันเงิน  ชุมพร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระปลัดนิวัติ วิสุทธิรัตน์  วัดคมบาง  จันทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
กาตาร์  
308 
พระจักรกริช แก้วนอก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
309 
พระสุรเชษฐ์ บุณยะเวชชีวิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
310 
พระทวีรัตน์ วิชยาวิวัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
311 
พระอนุกูล รัตนมงคลรัชต์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
312 
พระพีรติ กิจมณี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
313 
พระลิขสิทธิ์ ช่างงาน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
314 
พระมหากรีฑา ภัทรมูล  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
315 
พระพีราศัย สระนาค  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
316 
พระธาดาพงศ์ พุ่มสงวน  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
317 
พระชัยกิจ นนท์จันทร์  วัดถ้ำพระสบาย  ลำปาง 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
318 
พระธีรพงษ์ ยืนหมั้น  วัดเชียงบาน  พะเยา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
319 
พระสุวรรณ วิภาบุษบา  วัดภู่พฤษาราม  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
320 
พระเกียรติศักดิ์ หลวงอิน  วัดท่ามะแกง  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
321 
พระโกสินทร์ ขันชา  วัดถ้ำหมากมาง  หนองบัวลำภู 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
322 
พระสุริยนต์ พลเสน  วัดถ้ำหมากมาง  หนองบัวลำภู 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
323 
พระสุระ แกล้วกล้า  วัดป่าหนองชาด  มหาสารคาม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
324 
พระนันทวัตร อัศววารี  วัดป่าหนองชาด  มหาสารคาม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
325 
พระชรายุทธ สงครามยศ  วัดป่าหนองชาด  มหาสารคาม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
326 
พระนพนัย วิชาผา  วัดป่าหนองชาด  มหาสารคาม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
327 
พระธีรชัยรัตน์ วณิชเพียรเลิศ  วัดป่าหนองชาด  มหาสารคาม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
328 
พระเชาวลิต ศิริสุรักษ์  วัดป่าหนองชาด  มหาสารคาม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
329 
พระครูประทีปปัญญาธร   วัดเกาะแก้วพิศดาร  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
330 
พระครูปภัสสรสันติธรรม   วัดสว่างคงคา  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
331 
พระครูพิพิธชัยโชติ   วัดอรุณราษฎร์บำรุง  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
332 
พระครูถาวรสมณวัตร   วัดหนองยางเหนือ  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
333 
พระครูอุดมธรรมวุฒิ   วัดหนองยางเหนือ  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
334 
พระอธิการสงบ ยุพิพัฒน์  วัดม่วงกุญชร  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
335 
พระอมรินทร์ นาสอ้าน  วัดอนุมัจฉาราม  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
336 
พระมนูญ คำมะณี  วัดเทพวิสุทธาราม  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
337 
พระสุวรรณ พันทราช  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
338 
พระชูเชิด หวังเย็นกลาง  วัดป่าผาปืนแตก  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
339 
พระวิระจักร์ บุญจูง  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
340 
พระประหยัด บุญจูง  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
341 
พระสันติภาพ โกสินธิ์  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
342 
พระสุพจน์ ปีบกระโทก  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
343 
พระวิชัย เดนจันทึก  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
344 
พระกิตติธร จูมพิศ  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
345 
พระชินวัตร จงประเสริฐวงศ์  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
346 
พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล   วัดลาดชุมพล  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
347 
พระครูนันทธรรมาภรณ์   วัดดาวเรือง  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
348 
พระครูรัตนวรรณาภรณ์   วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
349 
พระเทพศาสนาภิบาล   วัดไร่ขิง  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
350 
พระมหาขวัญชนก ผึ้งทอง  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
351 
พระโอฬารฤทธิ์ มณีจักร  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
352 
พระมหาประทีป จันทร์มณี  วัดบางยี่หน  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
353 
สามเณรธีร์นวัช อุ่นญาติ  วัดหนองอ้อ  เชียงราย 
1-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
354 
พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
ลาว  
355 
พระดุสิต ขจรโมทย์  วัดสว่างหนองบัว  ขอนแก่น 
1-3-63 
ผ่าน 
ลาว  
356 
พระฐกฤตธรณ์ จำปามูล  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
357 
พระครูสิริสุตวราภรณ์   วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
358 
พระสถิต ผลจันทร์  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
359 
พระสมภพ ไวยเพ็ชร์  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
360 
พระจำลอง แก้วกัญญา  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
361 
พระสัมฤทธิ์ ทองนนท์  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
362 
พระณรงค์ ผลอินทร์  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
363 
พระวีระ ชัยสุวรรณ  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
364 
พระปริวัตร สุจริตไพบูลย์เลิศ  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
365 
พระคำจร หงษ์ห้อย  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
366 
พระช่วง สุดงาม  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
367 
พระอลงกรณ์ อัศวดารากร  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
368 
พระฉัตรชัย มีแววแสง  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
369 
พระมหาสุรพงศ์ พรอำนวยกำเนิด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
370 
พระณฐพล ชาวป่า  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
371 
พระทองพูน เสาโมก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
372 
พระวัชระ รุ่งเรือง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
373 
พระสมศักดิ์ บุญผ่อง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
374 
พระมงคล เสือยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
375 
พระมหาสุริยา ฟักอ่ำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
แคนาดา  
376 
พระวัลลภ หอมจันทร์  วัดสุมณฑาธาร  นครศรีธรรมราช 
1-3-63 
ผ่าน 
แคนาดา  
377 
พระศิริชัย บรรจง  วัดพลับพลา  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
378 
พระมหาพลยุกต์ บุบผาสุวรรณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
379 
พระแดนชัย กรวยสวัสดิ์  วัดป่านาบุญ  สุโขทัย 
1-3-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
380 
พระครูสุธรรมธวัชชัย   วัดสันโป่ง  ลำพูน 
1-3-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
381 
พระมหาปทุม นิยมเสถียร  วัดงิ้วราย  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
382 
พระธีรพัฒน์ คำสะใบ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
383 
พระมหาอุดมพร เชาว์นามล  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
384 
พระครูสุนทรธรรมวิจิตร   วัดป่ารุ่งอรุณ  บุรีรัมย์ 
1-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
385 
พระมหาสังวรณ์ เทศนำ  วัดแม่ฮ่องไคร้  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี อังกฤษ  
386 
พระสุพจน์ ตันสมบูรณ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
387 
พระมหาสุริยา เพ็ชรสังหาร  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
388 
พระครูโชติธรรมคุณ   วัดป่าศิลาวาส  หนองบัวลำภู 
1-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
389 
พระสมบัติ แก้วบัวสา  วัดถ้ำวัฒนมงคล  ระยอง 
1-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
390 
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต   วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
391 
พระครูสังฆรักษ์ทองม้วน บัวแย้ม  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
392 
พระภัคกร แซ่จัง  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
393 
พระมหาสมบัติ ประมวล  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
394 
พระมหาอรรถสิทธิ์ ดอกจันทร์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
395 
พระมหาสราวุธ จักรทอง  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
396 
พระมหาชัยณรงค์ หลิมสมบูรณ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
397 
พระมหาชัยชนะ บุญนาดี  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
398 
พระวันชัย โนนทะลัย  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
399 
พระมหากาญจนพัฒน์ รัตนสินธุ์  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
400 
พระมหาอัครเดช อ่อนจงไกร  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
รวมทั้งหมด : 503 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6