ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระครูอดิสัยธรรมศาสก์   วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระมหาไพศาล พันธ์สวัสดิ์  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระไกรสร ศรีรีภพ  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระอรรถวุฒิ สมเขาใหญ่  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระบุญฤทธิ์ หนูยิ้มซ้าย  วัดหน้าพระบรมธาตุ  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระบรรจง ทองพลัด  วัดแพร่  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระประสิทธิ์ บุณโยดม  วัดชายนา  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระมหารุ่งวิทย์ ถึงถิ่น  วัดโสมสิริวัฒนาราม  ชุมพร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระภัททะพงษ์ เครื่องทิพย์  วัดโสมสิริวัฒนาราม  ชุมพร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระครูสุตธรรมสิทธิ์   วัดสมหวัง  สุราษฎร์ธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระมหาทรงเดช เทศพานิช  วัดคุณาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระชลธี นาคสำพันธ์  วัดเวียง  สุราษฎร์ธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระครูไพศาลสมณคุณ   วัดป่าปลายคลอง  ระนอง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระณัฐวุฒิ ทองทิพย์  วัดป่าปลายคลอง  ระนอง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระวีระ อินทรนุ่น  วัดป่าตะเคียนงาม  ระนอง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระเกษมสุข อินแปลง  วัดสุวรรณคีรีวิหาร  ระนอง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระครูนพกิจโสภณ   วัดโรงวาส  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระสมจิตร ศรีสิงห์  วัดโรงวาส  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระผิน รามแก้ว  วัดโรงวาส  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระบรรเทิง บัวแก้ว  วัดโรงวาส  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระครูสมุห์รณสิทธิ ล่องแก้ว  วัดเพชรมงคล  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระครูใบฎีกาอุเทน แก้วมะณี  วัดโลการาม  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระเอกวัฒน์ พุทธสุภะ  วัดโลการาม  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระมหาจรูญ สุวรรณะ  วัดเปรมศรัทธา  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระเชษฐพล เพชรมุณี  วัดป่าขาด  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระครูปลัดประสาน ฤทธิเดช  วัดโรจนาราม  พัทลุง 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระสว่าง ศรีสวัสดิ์  วัดอาทรรังสฤษฏิ์  สตูล 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระสมศักดิ์ พรหมเมศร์  วัดอุไดพัฒนาวาส  สตูล 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระวิจิตร พินันโสตติกุล  วัดมงคลมิ่งเมือง  สตูล 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระอภิวุฒิ นำสกุลวงศ์  วัดปากบารา  สตูล 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระถาวร มีสุข  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
สามเณรวรวุฒิ เปรมปรีดา  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
สามเณรณัฐวุฒิ บุญภูมิ  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
สามเณรสุรธัช เมฆโหรา  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
สามเณรกรทอง บุญกร  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
สามเณรนิธินัย สิทธิจันทร์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
สามเณรณรงค์ชัย วานะติ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
สามเณรธนกฤต เสมอใจ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์  วัดชัยศรี  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
สามเณรณัฐพงษ์ ศรีรักษา  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
สามเณรธีรวัต สาสีมา  วัดท่าคอยนาง  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์สังข์  วัดท่าคอยนาง  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
สามเณรสมศักดิ์ ศรีสมพร  วัดท่าคอยนาง  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระสนธยา ชัยเสนา  วัดกู่แก้ว  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
345 
พระชยนันต์ อธิเชษฐ์พงษ์  วัดกู่แก้ว  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
346 
พระครูวิเชียรปัญญาวุธ   วัดอิสาณ  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
347 
พระบุญช่วย ศิลา  วัดดอนมนต์  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
348 
พระมหาประมวล แสงรัตน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
349 
พระมหาพลสันต์ คุณสาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
350 
สามเณรอากิโนบุ โอซากะ  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
351 
พระอธิการอดุลย์ เทียนคล้าย  วัดดงสังโฆ  พิษณุโลก 
1-4-62 
ผ่าน 
ทิเบต  
352 
พระวโรตม์ นนตรี  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
353 
พระครูอาชวพิมล   วัดแม่กาโทกหวาก  พะเยา 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
354 
พระครูกัลยาณวัตรสุนทร   วัดสันปูเลย  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
355 
พระครูพิศาลธรรมวงศ์   วัดหนองหล่ม  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
356 
พระครูโสรัจพัฒนคุณ   วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
357 
พระสมุห์จักรวาล พันธ์ไชยศรี  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
358 
พระศราวุฒิ ไทรชมภู  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
359 
พระสุรชัย พลชา  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
360 
พระเกียรติฉัตร บุญมาลา  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
361 
พระปวเรศม์ สิริธนาภัฒน์  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
362 
พระธัชธรรม์ สามารถ  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
363 
พระครูวินัยธรชัยนาท ภักดีเสนานฤนาท  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
364 
พระบุญเลิศ จะแฮ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
365 
พระปลัดธีรเมศวร์ ศิริ  วัดสามัคคีธรรม  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
366 
พระอธิการวิเศษสิทธิ์ อินต๊ะวงค์  วัดวังขุมเงิน  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
367 
พระปฐม สมวรรณ์  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
368 
พระธนบูรณ์ สิงห์แก้ว  วัดนาหวาย  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
369 
พระนววิชญ์ ภูสมดี  วัดป่ารวมธรรม  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
370 
พระอังคาร ขันโททอง  วัดป่าดอนภู่  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
371 
พระพรสัณฑ์ ทรงสวัสดิ์  วัดป่าดอนภู่  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
372 
พระศุภชัย เทิงสูงเนิน  วัดสามัคคีวุฒิธรรม  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
373 
พระสง่า ศิริมาตร  วัดป่าขันติธรรมวนาราม  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
374 
พระวิมาน พั้วกอง  วัดโนนศรีเรือง  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
375 
พระสมศักดิ์ นาที  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
376 
พระชัยยุทธ บรรเทาทุกข์  วัดสว่างอารมณ์  กาฬสินธุ์ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
377 
พระมหาคมเพชร เรืองผา  วัดทักษิณชลธาร  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
378 
พระสุวิชา ด่านสำราญ  วัดอุดมไพรสณฑ์  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
379 
พระบัวพา โภสาคาม  วัดเหล่ากุด  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
380 
พระมหาบุญ กาดำดวน  วัดมหาธาตุ  นครพนม 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
381 
พระครูปริยัติวราวุธ   วัดตลาดประดู่  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
382 
พระอธิการอาณัติ ชาติพิมาย  วัดจารย์ตำรา  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
383 
พระสานิตย์ พรมมาศ  วัดจารย์ตำรา  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
384 
พระสมชาย วิริยะสุข  วัดใหม่สามัคคีธรรม  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
385 
พระโกมิน เรี่ยมรัตน์  วัดเดิม  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
386 
พระอดิศักดิ์ อุปไชย  วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
387 
พระไพรรบ ลาศศรีลา  วัดทับลานอุทยานสวรรค์  ปราจีนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
388 
พระภัทรพล เครือโสม  วัดสามัคคีพัฒนาราม  ปราจีนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
389 
พระครูสังฆรักษ์สนับ สนองคุณ  วัดจุกเฌอ  ฉะเชิงเทรา 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
390 
พระครูสังฆรักษ์กมล เขียวสวัสดิ์  วัดโป่งคอม  สระแก้ว 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
391 
พระวันชัย พูลเมือง  วัดบ้านโนนสาวเอ้  สระแก้ว 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
392 
พระครูกาญจนปริยัติคุณ   วัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส  กาญจนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
393 
พระมหานัทกฤต ปทุมมารัชเชปัณณ์  วัดบ้านห้วยน้ำขาว  กาญจนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
394 
สามเณรภัทรพงษ์ อินตะแสง  วัดเดิม  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
พม่า  
395 
พระครูภาวนาอินทวงศ์   วัดหนองบัวหิ่ง  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ภูฏาน  
396 
พระอธิการคณินธิป ปานสง่า  วัดเขาถ้ำพระ  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ภูฏาน  
397 
พระอธิการเฉลิม เทพไทย  วัดสว่างอารมณ์  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ภูฏาน  
398 
พระสุรวุฒิ อุกฤษโชค  วัดหนองบัวหิ่ง  ราชบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
ภูฏาน  
399 
พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์   วัดคันลัด  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
ลาว  
400 
พระอนุสรณ์ รักติประกร  วัดดอยสัพพัญญู  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
ลาว  
รวมทั้งหมด : 575 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6