ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระชาญวุฒิ ณ พัทลุง  วัดทุ่งโป่ง  แม่ฮ่องสอน 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
302 
พระมหาสมชาย นาสำแดง  วัดอูบมุงเหนือ  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
303 
พระครูกันตธรรมาภรณ์   วัดทุ่งสว่าง  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
304 
พระสิทธินนท์ ขานเกตุ  วัดป่าชลประทานศรัทธาราม  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
305 
พระอนันต์ นาธงชัย  วัดจอมแจ้ง  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
306 
พระสุรพัศ ชอบใหญ่  วัดสายทอง  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
307 
พระมงคล ทิ้งนะโคตร  วัดสายทอง  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
308 
พระสุริยา สุทธิประภา  วัดสายทอง  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
309 
พระครูสุวรรณศีลโสภิต   วัดป่าศรีโพธิ์ชัย  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
310 
พระเรืองยศ ศรีพลมาตย์  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
311 
พระสุทธิพงษ์ สุทธิประภา  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
312 
พระสุรพงษ์ ปริมา  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
313 
พระครูนิเทศธีรธรรม   วัดขามขุนร่ม  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
314 
พระอธิการคำพันธ์ เสี่ยมไธสง  วัดป่าหนองแวง  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
315 
พระมหาธวัชชัย ดอนเหลือม  วัดพัฒนาราม  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
316 
พระอภิชาติ ราชตราชู  วัดโคกพนมดี  ปราจีนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
317 
พระมหาชวลิต รัตวงค์  วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม  ฉะเชิงเทรา 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
318 
พระมหาเสฐียรพงษ์ ลิยงค์  วัดเครือวัลย์  ชลบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
319 
พระมหาสรรพสิทธิ์ จึงศิวพรพงษ์  วัดลำทราย  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
320 
พระวิเชียร หลุงชุม  วัดทิพย์สุคนธาราม  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
321 
พระอุดม เครือศรี  วัดหนองปลวก  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
322 
พระไพฑูรย์ เข็มเพชร  วัดอุดมมงคล  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
323 
พระดิเรก บัวหลวง  วัดอุดมมงคล  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
324 
พระลพชัย พรชัยวิรัช  วัดอุดมมงคล  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
325 
สามเณรอภิสิทธิ์ คำอ้ายปวน  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
พม่า  
326 
พระไพรัช พิกุลแก้ว  วัดบางหญ้าแพรก  สมุทรปราการ 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
327 
พระครูสุตวรานุกูล   วัดจอมศรี  เลย 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
328 
พระอานนท์ ทิพย์สิงห์  วัดศรีสุมังคลาราม  เลย 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
329 
พระอธิการกิ่งทอง ทักษิณ  วัดป่าภูสะนาว  เลย 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
330 
พระสาคร เครือแสง  วัดป่าภูสะนาว  เลย 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
331 
พระบุญมี เครือแสง  วัดป่าภูสะนาว  เลย 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
332 
พระราชวิสุทธินายก   วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
333 
พระอธิการจิตจำลอง จันใด  วัดบ่อร้าง  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
334 
พระพิพัฒน์ อัศวรัตน์  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
335 
พระจักรพงษ์ ธิมะสาร  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
336 
พระประวิทย์ มณีกัญญ์  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
337 
พระสถิตย์ ราชวงศ์  วัดศรีจันดาประชาอุทิศ  หนองบัวลำภู 
1-5-62 
ผ่าน 
ลาว  
338 
พระฮวด แซ่ลิ้ม  วัดพระไกรสีห์  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
339 
พระครูสุวัฒนธรรมาภิรม   วัดหนองแซง  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
340 
พระครูอาทรโพธิสาร   วัดหนองกุงใหญ่  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
341 
พระครูโพธาธิมุต   วัดสว่างศรีบุญเรือง  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
342 
พระครูรัตนคุณาภิวัฒน์   วัดสว่างคำเหมือดแก้ว  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
343 
พระเทียนชัย ภูมิดรชัย  วัดสว่างคำเหมือดแก้ว  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
344 
พระมหายิ้ม ทิวะสิงห์  วัดพนมทองพัฒนาราม  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
345 
พระสราวุฒิ ช้อนทอง  วัดสว่างนิวรณ์นาแก  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
346 
พระครูพิบูลกิตติสาร   วัดชัยพิบูลย์  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
347 
พระณวร จิโรจน์กุล  วัดนิโครธาราม  ตรัง 
1-5-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
348 
พระครูนิโครธปัญญาวุธ   วัดไทรยืด  อ่างทอง 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
349 
พระณัฏฐพล ศรีสุวรรณ์  วัดไทรยืด  อ่างทอง 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
350 
พระสุชาติ ชาญวุฒิธรรม  วัดสี่ร้อย  อ่างทอง 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
351 
พระประเสิฐพล เกตุภพ  วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
352 
พระธนากร เพราะถะ  วัดประชาราษฎร์นิมิต  เลย 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
353 
พระครูเกษมบุญญาทร   วัดศรีสุริยาป่ายาง  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
354 
พระมหานิพนธ์ เส็งตากแดด  วัดเมืองสรวงเก่า  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
355 
พระสมภพ เขียวดำ  วัดบางใหญ่  นครศรีธรรมราช 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
356 
สามเณรต่อตระกูล สุภา  วัดชิโนรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
357 
พระนริศ วันชัย  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
358 
พระศรัญย์ โรจนรัชโยธิน  วัดป่านิคมพัฒนาราม  ยโสธร 
1-5-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
359 
พระสุธีปริยัตยาภรณ์   วัดพลับ  จันทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
360 
พระครูพิพิธกิจจานุการ   วัดวันยาวล่าง  จันทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
361 
พระปรีชา เบ็ญจกิจ  วัดวันยาวล่าง  จันทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
362 
พระครูประโชติโสตถิธรรม   วัดสันจำปา  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
363 
พระครูศุภกิจประยุต   วัดสันกอง  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
364 
พระครูสาทรวรการ   วัดศรีทรายมูล  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
365 
พระมหาสิทธิชัย ธรรมสุจริต  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
366 
พระธนดิตถ์ ชัยนันท์  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
367 
พระมหาวุฒิชัย บุญถึง  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
368 
พระธาดา วิทักษบุตร  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
369 
พระมหาธนศักดิ์ ชื่นสว่าง  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
370 
พระราชรัชมุนี   วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
371 
พระกิตติพัทธ์ เดชคำตัน  วัดราชมณเฑียร  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
372 
พระมหาวิระพันธ์ จันใด  วัดศรีมงคล  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
373 
พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์   วัดพระธาตุดอยกองมู  แม่ฮ่องสอน 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
374 
พระครูสุนทรธรรมานุศาสน์   วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
375 
พระราชปริยัติวิมล   วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
376 
พระสุริยะ ศรีสุระ  วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
377 
พระครูวิจิตรวินัยคุณ   วัดศรีมงคลรัตนาราม  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
378 
พระครูสุนทรจันทวิมล   วัดศรีสุนทร  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
379 
พระนิติเวท ทานประสิทธิ์  วัดชัยภูมิวนาราม  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
380 
พระราชปัญญาวิสารัท   วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
381 
พระอรุณ ยารัมย์  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
382 
พระมหานิรุตต์ อภิญญานนท์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
383 
พระสราวุฒิ บุปผา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
384 
พระสุวรรณ อัมพันจันทร์  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
385 
พระธนกร ศรีริบาล  วัดป่าวิเวกธรรม  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
386 
พระสมุห์พรชัย สุพรรณ  วัดยางน้อย  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
387 
พระใบฎีกาเอกชัย ไพรบึง  วัดบ้านคอก  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
388 
พระนิยมรัตน์ มิ่งมงกุฏ  วัดป่าคีรีวัลลิ์  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
389 
พระสงกรานต์ วัฒนาเรืองรอง  วัดถ้ำสำเภาทอง  ชุมพร 
1-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
390 
พระศรีวินยาภรณ์   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
391 
พระภาวนาวิริยคุณ   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
392 
พระมหาพร้อม ดวงมณี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
393 
พระมหาสมศักดิ์ แพทย์หลวง  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
394 
พระมหาทรงวุฒิ เจริญยิ่ง  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
395 
พระครูคีรีธรรมานุรักษ์   วัดเขาสมอคอน  ลพบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
396 
พระเฉลิมพงศ์ แก้วกัณหา  วัดศรีกัลยาณนิคม  นครสวรรค์ 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
397 
พระเอกรักษ์ ฟักแก้ว  วัดเชียงหมั้น  พะเยา 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
398 
พระวรพิพัฒน์ แก้วดี  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
399 
พระทรงกลด มูลตรี  วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
400 
พระประเสริฐ คำย่อย  วัดป่าดำรงธรรม  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
รวมทั้งหมด : 492 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5