ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระมหาเฉลิม ชนะพันธ์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
302 
พระวินัย อ่อนสนิท  วัดวงษ์ลาภาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
303 
พระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตร  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
304 
พระสุรเชษฐ์ หนูเอี่ยม  วัดโตนด  นนทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
305 
พระวรวัฒน์ วงษ์ขันธ์  วัดโตนด  นนทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
306 
พระมหาทรงพล จำปาทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
307 
พระรณกฤต บุญพุฒ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
308 
พระทรงพล กลิ่นบัว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
309 
พระมหาอนุชา ทองทา  วัดกุฎีประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
310 
พระมหาศุภฤกษ์ สีวันคำ  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
311 
พระศรีพัชโรดม   วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
312 
พระภาวนามังคลาจารย์   วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
313 
พระใบฎีกาอิศราพงษ์ บุญเสริมวงศา  วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
314 
พระอานนท์ณัฏฐ์ สาตจีนพงษ์  วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
315 
พระพิชัย โพธิ์นอก  วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
316 
พระสมชาย วงษ์ละคร  วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
317 
พระทัตธน ด่านระหาร  วัดสีบานเย็น  เพชรบูรณ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
318 
พระมหาปวเรศ เกษรศุกร์  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
319 
พระครูปลัดธีร์นวัช ตาเป็ง  วัดโลกโมฬี  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
320 
พระมหาสุรนาท ชิยางคะบุตร  วัดโนนเชียงคูณ  หนองคาย 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
321 
พระชาญชัย รวิรังสิมา  วัดยางขาว  หนองคาย 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
322 
พระกรวิทย์ นามวงศ์  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
323 
พระธีพิจักษณ์ ฉัตรศิริเวช  วัดป่าชมภูพาน  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
324 
พระมนตรี ไชยบุบผา  วัดโพนธาราม  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
325 
พระรักชาติ บุตตะโยธี  วัดโพนธาราม  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
326 
พระครูสุวรรณศีลวงศ์   วัดโพนธาราม  สกลนคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
327 
พระครูสุตวรธรรมกิจ   วัดป่าหว่านไฟ  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
328 
พระพุทธา คำศรี  วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
329 
พระประเสริฐ นาเมือง  วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
330 
พระมหาปรมัตถพล คำลือ  วัดปัจจันตบรรพต  อุบลราชธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
331 
พระมหาณัฐวุฒิ รอดวงค์ศา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
332 
พระปัญญา นามมุงคุล  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
333 
พระวุฒิชัย สายน้ำใส  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
334 
พระบุญช่วย วรรณทองศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
335 
พระสมชาย โพยมรัตนสิน  วัดถ้ำพระโพธิสัตว์  สระบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
336 
พระครูธรรมธรเทวประภาส มากคล้าย  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
337 
พระสมุห์สมชาย แสงสิน  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
338 
พระสมอน ภูมิเมือง  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
339 
พระเชาวน์พิทย์ ทิพย์สุนทรพงษ์  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
340 
พระฟิลิกซ์ ศานิต เบอคเค้น  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
341 
พระลิขิต ชูเวทย์  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
342 
พระมหาพงศภัคว์ แก้วแป้น  วัดบ้านไผ่  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
343 
พระอัครพนธ์ นามโคตร  วัดหนองแวง  สระแก้ว 
1-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
344 
พระมหาไสว ทองคำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
345 
พระลิขิต นินทะราช  วัดป่าหนองใต้  มหาสารคาม 
1-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
346 
พระเจริญ สุทธิบาก  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
347 
พระศรีญาณวิเทศ   วัดป่าพิมลมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
348 
พระอนันท์ ชิณวงศ์  วัดบ้านหนองบัวโคก  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระพรมมา คำหอม  วัดธารเกษม  สระบุรี 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระสว่าง แสงรัตนเดช  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
พระครูสุจิตธรรมวิมล   วัดนางพญา  พิษณุโลก 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระครูวิบูลสิทธิธรรม   วัดหนองพยอม  พิษณุโลก 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระครูโสภณจันทโพธิ   วัดยาง  พิษณุโลก 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระครูวิบูลสุวัฒนาภรณ์   วัดศรีดอนชัย  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระมหาวริทริ์ชาการ บุญกิจ  วัดศรีโพนทอง  สกลนคร 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
พระกิตกาญจน์ กองแก้ว  วัดศรีวิลัย  สกลนคร 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระครูอดุลธรรมาจารย์   วัดโนนม่วง  ขอนแก่น 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง,เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
10 
พระครูสุเทพวนาภิรม   วัดป่าธรรมารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
11 
พระศิลปชัย วงศ์วรรณ  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
12 
พระมหาทิพย์ โอษฐงาม  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
13 
พระจำรัส กลพันธ์  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
14 
พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต   วัดบ้านโกรก  นครราชสีมา 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
15 
พระครูปลัดกิตติ ชูพงศ์  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม  
16 
พระอธิการสุชาติ ใบปอด  วัดซับระวิง  นครราชสีมา 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
17 
พระเสรี จะรอนรัมย์  วัดเมืองโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
18 
พระสรสิช จันทร์ประเสริฐ  วัดป่าโพธิ์แก้ว  บุรีรัมย์ 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
19 
พระครูพิทักษ์สังฆกิจ   วัดโพธาราม  สุรินทร์ 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
20 
พระอธิการสุวรรณ ทองทวี  วัดน้ำน้อยนอก  สงขลา 
1-5-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 368 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4