ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระประทุม กัลยา  วัดราษฎรนิยม  ปราจีนบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระครูสุจิตบุญญากร   วัดเนินไร่  ฉะเชิงเทรา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระสมุห์ดลสุข พูนกา  วัดลำมหาชัย  ฉะเชิงเทรา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระรักชาติ โชติรสเศรณี  วัดบรรยงสุวรรณาราม  ฉะเชิงเทรา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระครูเกษมวัฒนาภรณ์   วัดคลองหาด  สระแก้ว 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระเพิ่มศักดิ์ ขันทะ  วัดเมืองไผ่  สระแก้ว 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระครูไพจิตรพัฒนการ   วัดเขาซก  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระครูพิศาลจริยากร   วัดธรรมสามัคคี  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระครูไพบูลธรรมคุณ   วัดคลองพลู  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระครูอุดมพัฒนการ   วัดหนองงูเหลือม  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระปลัดศรีชล หนูขาว  วัดหนองงูเหลือม  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระครูสุธีวราลังการ   วัดเกาะโพธาวาส  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระครูสังฆรัก์เรวัตร โปรยเจริญ  วัดเกาะโพธาวาส  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระปลัดชนะชนม์ เหลืองอ่อน  วัดเกาะโพธาวาส  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระครูปลัดสราวุธ กลิ่นสุคนธ์  วัดห้วยใหญ่  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระครูวินัยธรวินัย พลพงษ์  วัดพระพุทธบาทเขานางนม  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระสมุห์นันทภพ สุขกระชอน  วัดเนินบุญญาราม  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระมหาอุทัย วงษ์จันทร์  วัดหนองลำดวนพรมศรี  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระมหาเดช กิตฺติณัฏฐ์  วัดชัยมงคล  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระมหาอุทัย เชื้อปทุม  วัดจรุงปรีชาราม  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระบรรหาญ พงศ์สันติสุข  วัดอุดมสุวรรณ  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระสมบัติ อำไพ  วัดไร่หลักทอง  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระไตรรัตน์ ศิวะวงษ์  วัดหนองใหญ่ศิริธรรม  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระธงชัย ตันติมิตร  วัดเทพประสาท  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระอุเทน ใจสนุก  วัดบางพระ  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระธรรมนูญ แซ่ลี้  วัดบางพระ  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระบุญฤทธิ์ บุนนาค  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระสงกรานต์ ยุทธการ  วัดธรรมสุขสว่าง  จันทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระอ่อง นัดสันเทียะ  วัดธรรมสุขสว่าง  จันทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระวินัย สุขสว่าง  วัดธรรมสุขสว่าง  จันทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระเทพมหาเจติยาจารย์   วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระครูดิลกวัฒนาภรณ์   วัดบางซอ  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระปลัดอนวัช พันธุ์สุข  วัดบ้านดงน้อย  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระอธิการสมชาย อบอินทร์  วัดเกาะแก้ว  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระสมชาย แซ่ลิ้ม  วัดใหม่บำรุงธรรม  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระเทพประสิทธิ์ แขกนอม  วัดใหม่เพชรรัตน์  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระครูพิศาลจารุวรรณ   วัดทุ่งกระบ่ำ  กาญจนบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระพินิจ เพชรไทย  วัดหนองพังตรุ  กาญจนบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระปาณฑป ชื่นศรี  วัดปรังกาสี  กาญจนบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระธนภัทร ราชครุฑ  วัดปรังกาสี  กาญจนบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระกฤตพงศ์ ถาดสำโรง  วัดปรังกาสี  กาญจนบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระมหาขวัญเมือง สิทธิการ  วัดเขาแจง  ราชบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระกนกพล พรามระเบียบ  วัดเขาแจง  ราชบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระครูปริยัติวัชราทร   วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  เพชรบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระสมุห์พิพัฒน์ บุญโสม  วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง  เพชรบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระสัมฤทธิ์ สระทองช่วง  วัดสารหิตาวาส  เพชรบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระใบฎีกาจิรายุ ส่งกลิ่น  วัดหนองเอื้อง  เพชรบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระแวว แก้วสะอาด  วัดหนองหว้า  เพชรบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระครูวิเชียรสุวรรณารักษ์   วัดแม่เจ้าอยู่หัว  นครศรีธรรมราช 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระสมุห์เอกสิทธิ์ แก้วดอนโหนด  วัดชัยสุวรรณ  นครศรีธรรมราช 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระยุทธพิชัย ไชยมณี  วัดเทพวงศ์วราราม  ชุมพร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระจิรายุ วันทอง  วัดถ้ำห้วยกลาง  ชุมพร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระอุบล บัวดี  วัดถ้ำห้วยกลาง  ชุมพร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระราชวรเวที   วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระครูบวรชัยวัฒน์   วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระเจริญ ธงศรี  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระอภิสิทธิ์ แซ่จ้อง  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระกฤษดา แก้วประยูร  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระศราวิน ทันชม  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระสุวิทย์ รักสกุล  วัดอมฤตวราราม  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระสุภาพ อุ่นเรือน  วัดปทุมธาราวาส  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระวิชาญ เผือกพงษ์  วัดรัตภูมิธรรมาวาส  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระจำลอง จันหนองหว้า  วัดรัตภูมิธรรมาวาส  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระสังข์ โคตรพรม  วัดรัตภูมิธรรมาวาส  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระสัญญา สาลาดอินทร์  วัดรัตภูมิธรรมาวาส  สงขลา 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
สามเณรแนบภูมิ แซ่ฉั่ว  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
สามเณรพันศักดิ์ คงน้อย  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระมหาสรพงษ์ สุวรรณหงษ์  วัดเขาแก้วธรรมาราม  สระบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระสุขุม ธัมมิกรัตน์  วัดญาณสังวราราม  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระครูสมุห์ทรัพย์ พลายระหาญ  วัดบ้านฆ้องน้อย  ราชบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระมหาธิติพงศ์ เข็มสันเทียะ  วัดพิกุลทอง  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
372 
พระปลัดชัยณรงค์ ป้อมกฤษณ์  วัดประชาคมาราม  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
373 
พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ไกรจันทร์  วัดพายัพ  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
374 
พระนพดล สุรินทร์วงศ์  วัดพระธาตุโป่งดินสอ  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
375 
พระวงษ์ พรมทอง  วัดโนนเต็ง  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
376 
พระสุนทรีย์ ดอมไธสง  วัดบ้านหนองแวง  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
377 
พระบุญทัน จันทร์ภิรมย์  วัดประชานิมิตร  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
378 
พระธยาบันฑิกรณ์ อาศัยบุญ  วัดหนองไข่น้ำ  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
379 
พระจตุพล เสียงฆ้อง  วัดบึง  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
380 
พระธวัช พฤกษ์พนาเวศ  วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
381 
พระรัชพล ชัยปัญญาทัศ  วัดป่าคูเมือง  บุรีรัมย์ 
1-6-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
382 
พระวีระพจน์ ผลจันทร์  วัดไทยเจริญ  ยโสธร 
1-6-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
383 
พระมหาชาติชาย พุ่มจันทร์  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
384 
พระครูวิสุทธิธรรมพิลาส   วัดต้นธงชัย  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
385 
พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์   วัดล้อมแรด  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
386 
พระครูโสภิตพัฒนสาร   วัดทุ่งส้าน  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
387 
พระครูโสภิตวชิรคุณ   วัดแม่ทะหลวง  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
388 
พระปลัดณรงค์ชัย มียันต์  วัดทุ่งทอง  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
389 
พระวชิรวิทย์ ตากล้า  วัดทุ่งทอง  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
390 
พระสมุห์ชูชาติ เครือวัชรกุล  วัดนางเหลียว  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
391 
พระอธิการสุรินทร์ ธรรมสิทธิ์  วัดกู่เกวียน  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
392 
พระสมเกียรติ หมูแก้วเครือ  วัดพระเจ้าไม้ซ้อ  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
393 
พระธนพล เมืองแมะ  วัดศรีดอนมูล  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
394 
พระเสกสรร มะนุภา  วัดทุ่งกว๋าว  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
395 
พระเทพฤทธิ์ มาลัย  วัดป่ารวก  ลำปาง 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
396 
พระอธิการณรงค์ คำยืน  วัดป่าตุ้ม  พะเยา 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
397 
พระครูวรวงศ์วิเชียร   วัดธัมมิกาวาส  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
398 
พระพยงค์ สุวรรณกูฏ  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
399 
พระมหาสมภักดิ์ สังข์ทอง  วัดอุทยาราม  สมุทรสาคร 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
400 
สามเณรพรเพชร แซ่มั่ว  วัดแม่แก้ดน้อย  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 516 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6