ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระสมนึก ระลึก  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-7-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระมหาณัฐพงศ์ วรรณโสภา  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระสำลี บุญเพ็ง  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระธนัชพงศ์ จีระประวัติยศ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระปรีดา เพ็งอำไพ  วัดหนองแฝกเลื่อน  ลพบุรี 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,ตารางการเดินทาง  
พระมหาธวัชชัย ห่างทุกข์หมด  วัดพิชัยปุรณาราม  อุทัยธานี 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระสายชล พาพันธ์  วัดกำแพงเพชรวิทยาราม  กำแพงเพชร 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระอนนต์ รัตนสุวรรณ์  วัดกำแพงเพชรวิทยาราม  กำแพงเพชร 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
พระกมลกานต์ ชื่นจำนงค์  วัดไผ่ล้อม  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระไกรศักดิ์ พันธ์พราน  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
10 
พระครูบุญสารโกวิท   วัดศรีบุญเกิด  เชียงราย 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
11 
พระสิริศักดิ์ สิงห์แก้ว  วัดป่าแงะเมืองชุม  เชียงราย 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
12 
พระมหาเฉลิมราช เจริญพร  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
13 
พระบุญศรี บุญสม  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
14 
พระเดชอำนาจ หอมพรมมา  วัดหนองทุ่มบัณฑิต  อุดรธานี 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
15 
พระอิทธิเดช ไทยคง  วัดศรีแก้ว  หนองบัวลำภู 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
16 
พระสุนทร นามมุ่ง  วัดป่าชาดธรรมาราม  ขอนแก่น 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
17 
พระไพรวัลย์ ไชยสุภา  วัดหนองโน  ศรีสะเกษ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาเอกสารไม่ชัดเจน  
18 
พระสยาม ประยูรคำ  วัดราชกิจศิลาเหล็ก  นครพนม 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
19 
พระวราวุธ โคสขึง  วัดศิลาวิเวก  มุกดาหาร 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
20 
พระเมธีสุตาภรณ์   วัดคีรีวันต์  นครราชสีมา 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กำหนดวันเดินทางที่แน่นอน  
21 
พระอธิการสงวน ผอนนอก  วัดหนองกระทุ่ม  นครราชสีมา 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
22 
พระอาวุฒิ แสงแก้ว  วัดป่าเขาใหญ่  นครราชสีมา 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
23 
พระอธิการนกเล็ก โพธิ์คำ  วัดศรีรัตนาราม  บุรีรัมย์ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
เดินทางในระหว่างจำพรรษาเกิน 7 วัน  
24 
พระชาติชาย จ้ายนอก  วัดโพธิ์ศรี  ชัยภูมิ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
25 
พระสมุห์พินิจ สมานทอง  วัดโพธิธรรมาราม  สุรินทร์ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
26 
พระสุพรรณ สุขยานุดิษฐ  วัดโพธิธรรมาราม  สุรินทร์ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
27 
พระทองพูน สมงาม  วัดโพธิธรรมาราม  สุรินทร์ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
28 
พระประเสริฐ พัตรสิงห์  วัดสุทธิวงศา  สุรินทร์ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
29 
พระปรีดา เทพณรงค์  วัดไม้ขาว  ภูเก็ต 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
30 
พระมหาชัยวัฒน์ โกวิทยา  วัดป่าลิไลยก์  พัทลุง 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
31 
พระสมศักดิ์ วิชาสวัสดิ์  วัดมาลีนิเวศน์  ปัตตานี 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
32 
พระครูสมุห์อภิชาติ คำหนองคู  วัดตรีมิตร  ยะลา 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง,ขาดหนังสือนิมนต์  
33 
พระภัทรกวินทร์ อินต๊ะวงค์  วัดพวกช้าง  เชียงใหม่ 
1-7-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระมหาธัชนนท์ จีนหนู  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระมหาศิรินทร ศิริเวช  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระสุริยา ทองจันทร์  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระชัยมงคล เทพจันทร์  วัดนินสุขาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระพัทตนนท์ จงสิรบุรีรัชต์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระทศพล วรานนท์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระจักรพันธ์ ปะวะโก  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระสิทธิชัย สุขรอบ  วัดป่าหนองหญ้าม้า  ร้อยเอ็ด 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระประยูณร์ อุดมดี  วัดศรีพันดร  นครพนม 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
10 
พระประหยัด สิมาตา  วัดสามัคคีธรรม  มุกดาหาร 
1-7-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงการรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 344 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4