ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
สามเณรวรากร กรีธาสันต์  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระครูสังฆรักษ์ทวี สังข์ไทย  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
303 
พระมหาธนกร จันทร์ฉาย  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
304 
พระธนรักษ์ จินิราช  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
305 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
306 
พระณัฐพล ธีรานุพัฒนา  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
307 
พระจิรวัฒน์ คณาพงศ์รัศมี  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
308 
พระเชฏฐ คันธพนิต  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
309 
พระธนาเดช อะทะวงค์  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-9-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
310 
พระคำแปลง วัดจ้อยจีด  วัดป่าพรไพรวัลย์  หนองบัวลำภู 
1-9-62 
ผ่าน 
ภูฏาน  
311 
พระครูอรุณธรรโมภาส   วัดหนองบัวคำแสน  หนองบัวลำภู 
1-9-62 
ผ่าน 
ภูฏาน  
312 
พระอธิการอำพรรณ ปักษิณ  วัดโพธิมงคล  ชัยนาท 
1-9-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
313 
พระวีรชัย อ่อนแก้ว  วัดลครทำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
314 
พระสมชาติ สาดี  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
315 
พระอธิการเสด็จ เภาราช  วัดลานสอ  ตาก 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
316 
พระอธิการไกรศร ชอุ่มเกตุ  วัดลานห้วยเดื่อ  ตาก 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
317 
พระเปน ดงรื่นรมย์  วัดแม่ต้านเหนือ  ตาก 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
318 
พระครูสุภัทรธรรมโกวิท   วัดม่วงคำ  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
319 
พระครูโชติธรรมนาถ   วัดโชติการาม  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
320 
พระพัสกร นงลักษณ์  วัดโชติการาม  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
321 
พระอธิการศักดิ์นที จีอาทิตย์  วัดแม่คำสบเปิน  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
322 
พระนัฐภี จีอาทิตย์  วัดแม่คำสบเปิน  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
323 
พระพอเจตน์ ดอนเลย  วัดดอยงาม  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
324 
พระสนั่น ฝั้นนุวงค์  วัดร่องก๊อ  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
325 
พระครูเทพวรธรรม   วัดทุ่งล้อม  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
326 
พระครูอมรธรรมรักษ์   วัดน้ำริน  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
327 
พระครูศรีสุตโสภณ   วัดดับภัย  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
328 
พระครูปัญญาสังฆการ   วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
329 
พระครูใบฎีกาสุวรรณ หล้าจู  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
330 
พระอรุณเมธี พุทธิภัทรานันท์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
331 
พระสุพอเลิศ คีรีเกริกก้อง  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
332 
พระวันชัย แว่นแคว้นพนา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
333 
พระมหานพดล อินสมบัติ  วัดพันอ้น  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
334 
พระสุทธิพงษ์ ลอยธง  วัดเจดีย์สถาน  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
335 
พระจรูญ หวังศุภรัตน์  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
336 
พระเสาร์คำ วังสิงห์  วัดสะเมิง  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
337 
พระศุภณัฐ มานิตย์อัชวบุญ  วัดป่ากล้วย  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
338 
พระโกเมศร์ แก้วนารี  วัดสันกาวาฬ  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
339 
พระธวัช สัมฤทธิ์  วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
340 
พระธนวรรธน์ คำแสน  วัดยางคราม  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
341 
พระครูอินทรโสภณ   วัดอ่างซับประดู่  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
342 
พระพงษ์ศักดิ์ โคตรหัสดี  วัดป่าศรัทธารวม  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
343 
พระอิศรา สุริยัพ  วัดป่าศรัทธารวม  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
344 
พระบุญถิ่น วงค์สา  วัดตะเคียนทอง  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
345 
พระทวีป ปักปิ่นทอง  วัดตะเคียนทอง  นครราชสีมา 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
346 
พระครูวิกรมวัชรกิจ   วัดไตรโลก  เพชรบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
347 
พระครูวินัยธรสพรั่ง สงวนศัพท์  วัดโคก  เพชรบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
348 
พระเอนก คงเจริญ  วัดพระทรง  เพชรบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
349 
พระสิงห์ทอง พืชผักหวาน  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
350 
พระครูจันทสารวรวัฒน์   วัดป่าวังเจริญ  ตรัง 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
351 
สามเณรกิตติพงษ์ เรืองกิตติเศรษฐ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
352 
สามเณรสิรวิชญ์ วิมานประไพ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
353 
สามเณรนฤเทพ วนากนกจำรูญ  วัดวิเวกวนาราม  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
354 
สามเณรธนู สิริชาติไทย  วัดวิเวกวนาราม  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
355 
พระมหาวิเชียร สิงห์คิบุตร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
356 
พระสมุห์วารุศ มหาโพธิ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
357 
พระมงคล ปรีรอด  วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
358 
พระอธิการอิศรา ชุ่มเกษียร  วัดเขาสามหลั่น  นครนายก 
1-9-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
359 
พระพิษณุ โพธิ์จิตต์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
360 
พระมหาญาณวัฒน์ บุดดาวงษ์  วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
361 
พระกฤษดา อินต๊ะนา  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-9-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
362 
พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ โคตรชา  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
363 
พระครูสังฆรักษ์พรเทพ ปานดิษฐ์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
364 
พระครูใบฎีกานิธิศ ประภามณฑล  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
365 
พระมหาเสนิญุสม์ ทองเบาะ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
366 
พระเทพญาณวิศิษฏ์   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
367 
พระปริยัติสารเวที   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
368 
พระครูมงคลกิตติธาดา   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
369 
พระมหาชาญชัย วะบุตร  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
370 
พระศรีสุทธิเวที   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
371 
พระมหาศุภโชค สถิตคีรี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
372 
พระอธิการวีระ จันทะสงค์  วัดสมอลม  สุพรรณบุรี 
1-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
373 
พระครูอมรวีรคุณ   วัดป่าเป้า  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
อังกฤษ เยอรมนี  
374 
พระมหาศิริวัฒก์ โพธิ์นุสนธิ์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
375 
พระสุริยา ณ นคร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
376 
พระธีรพัฒน์ สิทธิบวรสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
377 
พระมหาสมบัติ ฉลองนิติติ์กุล  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
1-9-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
378 
พระรามิล พรมลอย  วัดพานิชวนาราม  ชัยนาท 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
379 
พระครูวิสุทธิธรรมภาณี   วัดวิเชตร์มณี  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
380 
พระครูนิวิสุภาจารคุณ   วัดแม่สาย  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
381 
พระครูวิสุทธาจารนิวิฐ   วัดป่าแดงหลวง  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
382 
พระมหาภาคิน เทพนิล  วัดราษฎร์ชุมพล  เชียงราย 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
383 
พระครูประกาศธรรมานุยุต   วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
384 
พระปลัดสุชาติ ชิหมื่อแปร  วัดห้วยบง  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
385 
พระมหาทัย พุฒหอม  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
386 
พระสมชาติ ฐิติเสถียรธรรม  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
1-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
พระมหาบุญเลิศ ภาคพรหม  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระนิคม คุนผลิน  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
พระเศรษฐวุฒิ ตังคธนาวัฒน์  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
พระนิวัฒน์ บางหลวง  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
พระมหาสุชิน สุขเล็ก  วัดโคกกะเทียม  ลพบุรี 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระศิวกร ฤทธิ์ชนันท์  วัดโลกโมฬิ  เชียงใหม่ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
พระเสาร์ เอกัน  วัดจันทราราม  หนองคาย 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระมหิดล โยธาภักดี  วัดสถานสงเคราะห์คนชรา  มหาสารคาม 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
พระครูสุธรรมวโรบล   วัดป่าหนองเม็ก  อุบลราชธานี 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
10 
พระธนพัชร์ อุปชิต  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท,ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
11 
พระธีรเทพ วังยาง  วัดกิตติพรพุทธาราม  นครพนม 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
12 
พระครูปริยัติวีราภรณ์   วัดบ่อชะเนง  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็บทับรูปถ่าย  
13 
พระครูสุธรรมสารกิจ   วัดหัวดง  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็บทับรูปถ่าย  
14 
พระครูวรรณคุณาภรณ์   วัดดอนขวัญ  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็บทับรูปถ่าย  
รวมทั้งหมด : 408 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5