ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระสิทธ์ แก้วต่อนวล  วัดสะพานไม้แก่น  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
302 
พระก้องภพ นิธิธนพัฒน์  วัดขุนทอง  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
303 
พระครูวิชาญโพธิวัฒน์  วัดโพธาราม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
304 
พระครูสีลสมาจาร  วัดขจรประชาราม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
305 
พระครูสถิตปิยธรรม  วัดยานิการาม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
306 
พระครูใบฎีกาทวีป โชคลาภ  วัดนพวงศาราม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
307 
พระสมุห์ฉัตรชัย วิมลทรง  วัดนิกรชนาราม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
308 
พระมหาสายัณต์ สังข์ทอง  วัดหลักเมือง  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
309 
พระเชื่อม จำเนียรสุข  วัดขจรประชาราม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
310 
พระญาณเกษมรัฐ จันทร์กล่ำ  วัดทุ่งข่อย  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
311 
พระคณิตย์ ศรีสุวรรณ์  วัดนพวงศาราม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
312 
พระชาตรี ทองราช  วัดมะปริงวารีราม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
313 
พระประพันธ์ สกุลพรหม  วัดดอนตะวันออก  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
314 
พระทองเพชร์ เพียงโนนดา  วัดนิกรชนาราม  ปัตตานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
315 
พระครูกิตติธรรมภาณ  วัดตรีมิตร  ยะลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
316 
พระใบฎีกาสมพงค์ ยอดนวล  วัดยะลาธรรมาราม  ยะลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
317 
สามเณรธรรมศักดิ์ รักซัง  วัดสระเรียง  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
318 
พระมหาวิฑูรย์ วรรณโย  วัดพระศรีมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
319 
พระจิรภัทร์ จิตน้อมสันติสุข  วัดพระศรีมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
320 
พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ สุขาเขิน  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
321 
พระมหานพดล ชอบใหญ่  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี  
15-1-51 
ผ่าน 
-  
322 
พระอธิการสินสมุทร อ่ำเพชร  วัดคีรีล้อม  นครสวรรค์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
323 
พระบังเอิญ มีนา  วัดคีรีล้อม  นครสวรรค์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
324 
พระสุนทร จันทร์หอม  วัดคีรีล้อม  นครสวรรค์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
325 
พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์  วัดประดิษฐาราม  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
326 
พระครูวินัยธรวีระพงศ์ ลาภมหานนท์  วัดประดิษฐาราม  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
327 
พระทวีศิลป์ กานุรักษ์  วัดประดิษฐาราม  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
328 
สามเณรศุภกรณ์ พัฒศรีเรือง  วัดประดิษฐาราม  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
329 
พระครูพิเศษเขมาจาร  วัดศรีสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
330 
สามเณรศุภชัย สุวรรณเมฆ  วัดศรีสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
331 
พระสุรศักดิ์ เนตรมณี  วัดบรูพา  อุบลราชธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
332 
พระดวงใจ นาจันทัด  วัดสันติการาม  ขอนแก่น 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
333 
พระมหาสุรินทร์ เสาหมัน  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
334 
พระชวลิต จันทร์โพธิ์เตี้ย  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
335 
พระไพศาล พินิจวิญญูภาพ  วัดศรีบุญเรือง  มุกดาหาร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
336 
พระมหาพลยุทธ พรมไหม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
337 
พระชาญชัย หมายสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
338 
เจ้าอธิการสมพร ฤทธาพล  วัดสีตลากร  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
339 
พระสมุห์ชวลิต คงช่วย  วัดอัฑฒศาสนาราม  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
340 
พระจรินทร์ อ้นประวัติ  วัดหมื่นระงับรังสรรค์  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
341 
พระเรืองวิทย์ นิลน้ำเพชร  วัดสีตลากร  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
342 
พระราชธรรมวาที  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
343 
พระมหามิญช์ พุทธิธนสมบัติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
344 
พระอนุชิต กรวิจิตต์ศิลป์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
345 
พระสิทธิโชค อมรพิพัฒกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
346 
เจ้าอธิการสุขเลิศ ภูคำวงษ์  วัดบ้านเหล่า  เชียงราย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
347 
พระเมธีรัตนดิลก  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร  
15-1-51 
ผ่าน 
-  
348 
พระครูโกศลธรรมโสภิต  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
349 
พระสมคิด แสดงฤทธิ์  วัดแค  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
350 
พระครูพิพัฒน์ธรรมานุกิจ  วัดศรีคุณเมือง  หนองคาย 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
351 
พระสมุห์ปราโมทย์ กลิ่นละมัย  วัดท้าวโคตร  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
352 
พระมหาเจิม สุกรรณ์  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
353 
พระเกียรติศักดิ์ พนอำพน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี  
15-1-51 
ผ่าน 
-  
354 
พระวีรชัย ลือฤทธิกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
355 
พระครูโสภณกิตยาภรณ์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
356 
พระพงษ์ศักดิ์ สัตยคุณ  วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา  มหาสารคาม 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมหมาย ทุยไธสง  วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร  
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระมหาโดม สุวรรณศักดิ์  วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร  
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระมหาทรงศักดิ์ สันติเกื้อกูลวงศ์   วัดปริวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน  วัดพยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระมหาภูรินท์ ภูวงค์  วัดบ้านเลื่อม  อุดรธานี 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระสง่า เกตุนพคุณ   วัดบ้านเลื่อม  อุดรธานี 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระครูอุดมภาวนากร  วัดป่าศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่หนังสือสุทธิไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระส่งศักดิ์ งามฉวี  วัดป่าบ้านหัวขัว  อุบลราชธานี 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
พระปิยบุตร ทรายงาม  วัดป่าบ้านหัวขัว  อุบลราชธานี 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
10 
พระมหาไพบูลย์ อบทอง  วัดสิทธิยาราม  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัดวัด  
11 
พระธีรชัย ทิพย์อักษร  วัดดอนนางงาม  บุรีรัมย์ 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิสับสนไม่ชัดเจน  
12 
พระครูจันทรัตนคุณ  วัดแก้วดวงดี  ร้อยเอ็ด 
15-1-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิยังไม่รับเข้าสังกัดวัด  
รวมทั้งหมด : 368 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4