ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระอพินิต ตระกูลรัมย์  วัดป่าบ้านตรวจ  สุรินทร์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระอธิการมงกุด เมินธนู  วัดวังทอง  ปราจีนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระยุทธชาติ ล้อมไธสง  วัดนาคำ  ปราจีนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระรังสรรค์ สังพรหม  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระสถิต วัตรภู  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระทองดี คลองแสนเมือง  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระครูศรีปริยัติวราลังการ   วัดบ่อลูกรัง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระประทีป จันเกตุ  วัดบ่อลูกรัง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระณฐกร ด่านลาเคน  วัดบ่อลูกรัง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระมหาสมพงษ์ วงษ์มิตรแท้  วัดวังสมบูรณ์  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระโยธิน บัวหอม  วัดวังสมบูรณ์  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระธนาธร ศรีสร้อย  วัดทุ่งเหียง  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระวิเชียร นวลจริง  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระเอกชัย ชวลิตนิติธรรม  วัดช่องลมนาเกลือ  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระมโนโชติ ศุภรสหัสรังสี  วัดช่องลมนาเกลือ  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระอิฐธิพงศ์ บรรทม  วัดช่องลมนาเกลือ  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระจำลอง ชินทะวัน  วัดกลางทุ่งท่าระแนะ  จันทบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์   วัดหทัยนเรศวร์  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระมหาจรูญ ฤทธิทิศ  วัดพระงาม  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระตระกูล สุวรรณสุข  วัดใหม่ปิ่นเกลียว  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระประเสริฐศักดิ์ สิงหนาท  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระชาติ ชูชอบเชิง  วัดหอมเกร็ด  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระวิภพ จูค้า  วัดสาลวัน  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระนรินทร์ สันตพงศ์  วัดสำโรง  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระทองปลื้ม พร้อมลาภ  วัดสิงห์  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระสมชาย แพงหนู  วัดหลุมรัง  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระวิชัย มาฆะวงศ์  วัดทิพย์สุคนธาราม  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระนิยม แสงสาคร  วัดแก่งหลวง  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระประดับ ชูมุกดา  วัดลิเจีย  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระสมาน แก้วเกิด  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระจิรพันธุ์ น้ำใจสุข  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระรามัญมุนี   วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม  สมุทรสาคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระครูสาครรัตนาภรณ์   วัดโคกขาม  สมุทรสาคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระสมุห์กังวาลเวทย์ วงษ์วรรณ  วัดนาโคก  สมุทรสาคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระมหาอาคม ปรียงค์  วัดสหธรรมาราม  สมุทรสาคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระมหาภาณุวัฒน์ แขวงโสภา  วัดป่าหินสูงเจริญธรรม  ราชบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระวรวิช แช่มชูกุล  วัดหนองนกไข่  สมุทรสาคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระนพวัฒน์ ประมูลศิลป์  วัดหนองนกไข่  สมุทรสาคร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระสรายุทธ อมรภักดิ์  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์  วัดบัวงาม  ราชบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระปราโมทย์ ปิยะรักษ์  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระวีระ จำรูญจารีต  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระเสน่ห์ คุ้มครอง  วัดเขื่อนเพชร  เพชรบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระปราโมทย์ พินิจการ  วัดปากลัด  เพชรบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระพงษ์ศักดิ์ แพงจักร์  วัดสนามพราหมณ์  เพชรบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระชูชาติ อินทร์คำ  วัดสนามพราหมณ์  เพชรบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระครูพินิจสิทธิธรรม   วัดเขาน้อย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระครูอุดมภาวนานุสิฐ   วัดชายนา  นครศรีธรรมราช 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระสง่าชัย สมรูป  วัดชายนา  นครศรีธรรมราช 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระครูรัตนทีปานุยุต   วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระครูวินัยธรธงรบ เกิดบ้านคราม  วัดโพธิการาม  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระมหาอัครพงษ์ พูลผล  วัดช่องรอ  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระวิชายุตม์ จันทร์สุริย์  วัดพุทธาราม  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระวิฑูรย์ ภูตะมี  วัดขุนกระทิง  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระชัยวัฒน์ ยอดพยุทธิ์  วัดขุนกระทิง  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระธานีรัตน์ พยัคฆ์  วัดท่าข้าม  สุราษฎร์ธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระเจษฎา เปลี่ยนเสน่ห์  วัดสารวนาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระทินกร แก้วประสพ  วัดเจริญสมณกิจ  ภูเก็ต 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระครูประยุตอัครธรรม   วัดควน  ตรัง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระครูสุนทรธรรมพิสิฐ   วัดทับปริก  กระบี่ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระนฤเทพ คำวอน  วัดคมนียเขต  พังงา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ จัตตามาศ  วัดตรอกปรือ  ระนอง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระครูสถิตรัตนบรรพต   วัดเขาแก้ว  สงขลา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระฉัตรชัย วิไลลักษณ์  วัดพระบาท  สงขลา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระศุภชัย อินทรพรหม  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระวิจิตร อุบลรัตน์  วัดธรรมาวาส  สงขลา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระธรรมธรสวัสดิ์ ขันแก้ว  วัดอุไดพัฒนาวาส  สตูล 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระสมพร สงค์นุ่ม  วัดอุไดพัฒนาวาส  สตูล 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระสุทธิสมณวัตร   วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระครูสังฆรักษ์สุธิพงษ์ แซ่อุ่ย  วัดปุหรน  ปัตตานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระสมุห์จันทร์เพชร อันอาษา  วัดดิษฐาวาส  ปัตตานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระเจิม พรหมเดช  วัดดิษฐาวาส  ปัตตานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระทองเพชร์ เพียงโนนดา  วัดนิกรชนาราม  ปัตตานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระประดิษฐ์ วงค์โคตร  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
สามเณรกลวัชร์ ใชยอักษร  วัดดอยน้อย  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
สามเณรวรเดช บุญชัย  วัดเกษตรสุวรรณ  ขอนแก่น 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
สามเณรจารุพันธุ์ พรมเขต  วัดบูรพาโคกเครือ  กาฬสินธุ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
สามเณรปฐมพร รุ่ยนุ่น  วัดโพธิ์  สงขลา 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
สามเณรธีระพงศ์ อรน้อม  วัดอุไดพัฒนาวาส  สตูล 
15-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระมหากุญชร แพงศรี  วัดห้วยนาค  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
381 
พระศรชัย รามพินิตร  วัดนางเหลียว  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
382 
พระสุมล รัตนสันเที๊ยะ  วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
383 
พระวิเชียร บุญถนอม  วัดปูเหลือง  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
384 
พระธเนศ กลิ่นฟุ้ง  วัดหัวฝาย  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
385 
พระสุนทร ไวสติ  วัดสาแพะ  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
386 
พระครูอดุลสีลกิตติ์   วัดธาตุคำ  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
387 
พระครูปริยัติวราคม   วัดบ้านวาก  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
388 
พระมหามานพ โทเล  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
389 
พระบูรณชัย สนธิสรรค์  วัดดวงดี  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
390 
พระเกรียงไกร สุภาศรี  วัดออนหลวย  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
391 
พระสมุห์ภูธนพิภัทร์ จำปาแก้ว  วัดดงชน  สกลนคร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
392 
พระมงคล ปัสสาวะโพธิ์  วัดโพธิ์ศรี  ขอนแก่น 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
393 
พระพิเชษฐ์ เสริมศักดิ์  วัดโนนสูง  ขอนแก่น 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
394 
พระมาณพ กาญจนบำรุง  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
395 
พระบรรหาร อุ่นผ่อง  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
396 
พระศุทธิวรรธน์ รัศมีขจร  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
397 
พระสัญชัย คณะขาม  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
398 
พระเอกลักษ์ ผลถวิล  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
399 
พระวิวัฒน์ เสาสมภพ  วัดบ้านนา  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
400 
พระประวิทย์ ฤทธิ์น้ำคำ  วัดเหล่ากุด  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 505 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6