ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระผดุง ด้วงจันทึก  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระโมฮันปราสาท คาดาล  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระมนูญ ใยแก้ว  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระภีรภัทร พันธวีวงษ์  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระกิตติพจน์ บัวปลอด  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระภูปริชญ์ เดชแก้ว  วัดกะทู้  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระครูปลัดพรพินิตย์ หนูปาน  วัดศรีรัตนาราม  พังงา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระครูธีรสุตคุณ   วัดขุนทอง  สงขลา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระครูภิรม คำทอง  วัดบางเหรียง  สงขลา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระครูสังฆรักษ์ธรณินทร์ สงข์อนันต์  วัดชุมพล  สงขลา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระกิตติเชษฐ์ ธนาภาคย์พงศ์  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระทองดี ควรสมัคร  วัดสุวรรณคีรี  สงขลา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระมงคล ถีราวุฒิ  วัดสุวรรณคีรี  สงขลา 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระครูวินัยธรมรกต แก้วนรสิงห์  วัดไร่เหนือ  พัทลุง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระใบฎีกาจตุพัฒน์ สมบัติหล้า  วัดถ้ำ  พัทลุง 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระมหาชยากร คงเมือง  วัดราษฎร์บูรณะ  ปัตตานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระครูสิทธิคุณาทร   วัดสิทธิสารประดิษฐ์  นราธิวาส 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระใบฎีกาสุรชัย ทองคุปต์  วัดโบราณสถิตย์  นราธิวาส 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระประมาณ เนียมหอม  วัดกำแพง  นราธิวาส 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระปรัด จันทรส  วัดรัตนานุภาพ  นราธิวาส 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระสันติชัย อักษร  วัดโคกเคียน  นราธิวาส 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระวรภูมิ สุวรรณธรรม  วัดโคกตา  นราธิวาส 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระสมบูรณ์ บุญเขตต์  วัดฉัททันต์สนาน  นราธิวาส 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระธีรภัทร ยอดดี  วัดสิทธิสารประดิษฐ์  นราธิวาส 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระครูวินัยธรสมภพ บุญพันธ์  วัดป่าแก้วศรีประจันต์  สุพรรณบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
สามเณรนภัสกร พุ่มเมฆ  วัดหนองบัว  ลพบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
สามเณรพงษ์ศักดิ์ อุตระวงษ์  วัดชัยมงคล  ศรีสะเกษ 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
สามเณรอภิเดช เจริญธรรม  วัดเทวสังฆาราม  กาญจนบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
สามเณรธีรธรรม นามศักดิ์  วัดศรีสุทธาราม  สมุทรสาคร 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
สามเณรมงคลชัย นามอนุ  วัดราษฎร์บูรณะ  ปัตตานี 
15-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระวุฒิไกร มาลัยขวัญ  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
กัมพูชา  
332 
พระสารินทร์ สาระกุมาร  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
15-1-63 
ผ่าน 
กัมพูชา  
333 
พระทนง นวลปลั่ง  วัดโพรงมะเดื่อ  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
กัมพูชา  
334 
พระสิทธิชาติ ดวงราษี  วัดโพรงมะเดื่อ  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
กัมพูชา  
335 
พระมหาอนุลักษ์ ประภาวดี  วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
336 
พระธีรพงศ์ สีนวล  วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
337 
พระครูสมุห์บุญธรรม ชาลีกัน  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
338 
พระพัฒนศักดิ์ อำภาราม  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
339 
พระณรงค์ จันทร์แช่ม  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
340 
พระวิชัย เขียวมรกต  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
341 
พระณรงค์ชัย นุพิศรี  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
342 
พระศรุต สุวรรณคำ  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
343 
พระสุพัฒน์ สุภาวะ  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
344 
พระประกิจ ลินนาสืบ  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
345 
พระสมพัฒน์ ศรีพรม  วัดสักกวัน  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
346 
พระชยพล ยุคลวัฒนานนท์  วัดสักกวัน  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
347 
พระครูบุรีตารกานุรักษ์   วัดอินทาราม  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
348 
พระปลัดสวัสดิ์ อินทพินธ์  วัดดับภัย  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
349 
พระปลัดจิรพงศ์ คีรีวงค์  วัดจอมคีรี  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
350 
พระอธิการทวีศักดิ์ มะลิแดง  วัดตำหนัก  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
351 
พระอธิการสมศักดิ์ หายงาม  วัดศรีบุญเรือง  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
352 
พระอธิการไกรวิทย์ คำแสน  วัดสว่างอารมณ์  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
353 
พระเรียม เปรมศรี  วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
354 
พระสิทธิศักดิ์ แสนกว้าน  วัดศรีล้อม  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
355 
พระจันทร์ตา วรรณา  วัดเมืองกาย  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
356 
พระจรณินท์ อินต๊ะวงศ์  วัดสันทรายต้นกอก  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
357 
พระศตายุ มเหศักดิ์เดชา  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
358 
พระปิยะ ศรีปัน  วัดสันต้นดู่  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
359 
พระทรงพล พิพัฒน์  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
360 
พระสุวัฒน์ ศรีรัตนะ  วัดพันตาเกิน  ลำพูน 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
361 
พระธงชัย สมสวัสดิ์  วัดกู่ป่าลาน  ลำพูน 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
362 
พระชยธร ชัยสงคราม  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
363 
พระมหาทัศพงษ์ กลิ่นศรีสุข  วัดทรงศิลา  ชัยภูมิ 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
364 
พระครูวิสุทธิคีรีรักษ์   วัดเขาจาน  สระแก้ว 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
365 
พระใบฎีกาอุดมศักดิ์ แซ่จิว  วัดวังน้ำเขียว  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
366 
พระกิตติศักดิ์ งามทวี  วัดพระงาม  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
367 
พระบัญชา แก้วพระโต  วัดหนองฝ้าย  กาญจนบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
368 
พระมานะ ชวชาติ  วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
ฟิลิปปินส์  
369 
พระสันติ ราวิชัย  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงราย 
15-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
370 
พระทวี รื่นจินดา  วัดป่ากกสะทอน  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
371 
พระวิโรจน์ จิระกรานนท์  วัดป่ากกสะทอน  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
372 
พระปลัดประเสริฐ เมาลิชาติ  วัดวาลุการาม  ชุมพร 
15-1-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
373 
พระมหากิตติศักดิ์ ธารเนตร  วัดนิโครธาราม  ตรัง 
15-1-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
374 
พระสุนทร ราษภิบูลย์  วัดนิโครธาราม  ตรัง 
15-1-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
375 
พระนวนิตย์ เพียรศรีวัชรา  วัดนิโครธาราม  ตรัง 
15-1-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
376 
พระมหาณัฐพงศ์ เจริญเรืองรังสี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
377 
พระมหาณรงค์ศักดิ์ คุณวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
378 
พระจีระยุทธ ชูโกสม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
379 
พระพุทธิพงศ์ เอกวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
380 
พระชูสิทธิ์ ฉัตรกันภัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
381 
พระธนโชติ สินแดนทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
382 
พระธันยบูรณ์ โรจน์ชยานนท์  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
383 
พระธนากร นวลปาน  วัดหนองนก  พัทลุง 
15-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
384 
พระสมชาติ ศรีวรรณ  วัดโคกโตนด  ชัยนาท 
15-1-63 
ผ่าน 
อุสเบกิสถาน  
385 
พระวินัย สมแก้ว  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
386 
พระชวดล ศรีเพ็ญ  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
387 
พระสุรศักดิ์ ชาติพุทธา  วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์  มุกดาหาร 
15-1-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
388 
พระสำรวย ทรายฉิมภาลี  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
15-1-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
389 
พระชิษณุพงศ์ คุณศรีเมฆ  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
รัสเซีย  
390 
พระวินัย ชุณห์ขจร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
391 
พระศราวุฒิ วุฒิวงศ์เสรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
392 
พระพงษ์พันธ์ อาระ  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
393 
พระจาตุรงค์ ชูศรี  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
394 
พระฉัตรชัย ดีเวิน  วัดป่าบุรินทราวาส  อุดรธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
395 
พระครูประทีปธรรมมงคล   วัดถ้ำศรีมงคล  หนองคาย 
15-1-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
396 
พระพิทยา เสวกพันธุ์  วัดประดู่พัฒนาราม  นครศรีธรรมราช 
15-1-63 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
397 
พระมหาไพฑูรย์ พรหมประเสริฐ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
398 
พระมหารังสี ปี่แก้ว  วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
399 
พระมหาทรงวุฒิ ชูพิน  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
400 
พระมหาวิรุฒิ ร้องจิก  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
รวมทั้งหมด : 500 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5