ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301  
พระอรชุณห์ กิตฺติวํโส  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
302  
พระสาธิต วรปญฺโญ  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
303  
พระญาณวิทย์ ญาณสํวโร  วัดปานุราชประชาสรรค์  กระบี่ 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
304  
พระสิทธิ์ สิทฺธิลาโภ  วัดนทีวัฒนาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
305  
พระวัฒนา ญาติธมฺโม  วัดบางสวรรค์  สุราษฎร์ธานี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
306  
พระครูปลัดสุนทร ทนฺตจิตฺโต  วัดป่าชัยมงคล  ระนอง 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
307  
พระสง่าสิทธิ์ สิริสาโร  วัดสะปำธรรมาราม  ภูเก็ต 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
308  
พระศุภกิจ ปญฺญาธโร  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
309  
พระยินดี ปิยทสฺโส  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
310  
พระราชรัตนสุธี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
311  
พระราชสุทธิโสภณ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
312  
พระสุนทรกิจจาภิรักษ์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
313  
พระปัญญาวิมลมุนี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
314  
พระครูประกาศสมณคุณ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
315  
พระครูอรุณธรรมรังษี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
316  
พระครูคัมภีรปัญญาวิกรม  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
317  
พระครูศรีชยาภิวัฒน์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
318  
พระครูปลัดอินทรา จนฺทสาโร  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
319  
พระอมร สุมโน  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
320  
พระพฤติธรรม สุทฺธิญาโณ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
321  
พระยุทธศักดิ์ ธีรยุทฺโธ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
322  
พระครูสังฆรักษ์จรูญ ฐานิสฺสโร  วัดกันตทาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
323  
พระสมศักดิ์ อินฺทวํโส  วัดกันตทาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
324  
พระวิมล สุวิมโล  วัดกันตทาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
325  
พระครูสุภัทรสีลาจาร  วัดบ่อเวฬุวนาราม  จันทบุรี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
326  
พระครูพิพิธพัฒนการ  วัดท่าอุดม  จันทบุรี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
327  
พระครูสุจิตตาภิรักษ์  วัดน้ำรัก  จันทบุรี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
328  
พระไพศาลบุญวัฒน์  วัดป่าเทพนิมิต  จันทบุรี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
329  
พระครูสันตจิตตาภิรักษ์  วัดมหาคงคาราม  จันทบุรี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
330  
พระครูปลัดสมคิด ปญฺญาทีโป  วัดพลวง  จันทบุรี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
331  
พระเสถียร คุณวโร  วัดอัมพวัน  เลย 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
332  
พระสุพิศ กันตจาโร  วัดประชานิยม  สกลนคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
333  
พระอดุลย์ วญวุฒโธ  วัดวีระธรรม  สกลนคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
334  
พระมหาวรเดชา อคฺคเตโช  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
335  
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
336  
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
337  
พระวชิระ อาทิจจวํโส  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
338  
พระครูศรีสุตาลังการ  วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
339  
พระคมกฤต คมฺภีโร  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
340  
พระมณี ธมฺมทีโป  วัดปาดังเบซาร์  สงขลา 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
341  
พระราชปริยัติสุนทร  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
342  
พระราชปริยัติวิมล  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
343  
พระศรีรัชมงคลเมธี  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
344  
พระครูอาทรโพธาภิรักษ์  วัดโพธินิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
345  
พระครูโพธิกิจสุนทร  วัดโพธินิมิต  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
346  
พระครูสถิตบุญวัฒน์  วัดด่าน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
347  
พระครูสังฆรักษ์เจริญ ญาณภทฺโท  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
348  
พระมหานิติกานต์ สุริยเมธี  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
349  
พระจำเนียร สีลเสฏโฐ  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
350  
พระโกวิท โกวิโท  วัดเทพอาวาส  ราชบุรี 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
351  
พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺโช  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
352  
พระครูสมุห์ธนวัฒน์ ถิรโสภโณ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
353  
พระมหากรกฎ ฉนฺทโก  วัดสังฆราชา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
354  
พระมหากาวี อภินนฺโท  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ผ่าน 
-  
1  
พระมหาทรงวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิโก  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
2  
พระชารี ธีรภทฺโท  วัดแสมดำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
3  
พระวิโรจน์ ปภากโร  วัดบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
4  
พระครูสุนทรจริยาภิวัฒน์  วัดแจังศิริสัมพันธ์  นนทบุรี 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
5  
พระอธิการป๋อ ปทุมุตฺตโร  วัดทุ่งโตนด  จันทบุรี 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
6  
พระธีระเวทย์ ปุญฺมโน  วัดแหลมทอง  ชลบุรี 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
7  
พระทินกร จนฺทวณฺโณ  วัดพิบูลสัณหธรรม  ชลบุรี 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
8  
พระมหาประสาน โชติโก  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
9  
พระมหาสมศักดิ์ สุชีโว  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
10  
พระมหาสุริยา จนฺทวณฺโณ  วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
11  
พระมหาบุญนาค าณธมฺโม  วัดหนองพิกุล  นครสวรรค์ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
12  
พระทวี อินฺทวํโส  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
13  
พระจักรกริศน์ จนฺโทภาโส  วัดสาเกตนคร  ร้อยเอ็ด 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
14  
พระเมือง พลวฑฺโฒ  วัดป่ามัชฌิมาวาส  กาฬสินธุ์ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
15  
พระเจริญ อนุตฺตโร  วัดชัยมงคลโคกค่าย  กาฬสินธุ์ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
16  
พระประมัย เตชธมฺโม  วัดป่าอนุสรณ์  กาฬสินธุ์ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
17  
พระครูใบฎีกาบรรเทา ฐานทินฺโน  วัดวังคำ  กาฬสินธุ์ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
18  
พระครูประสิทธิ์สีลาภรณ์  วัดสุริทรารมณ์  บุรีรัมย์ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
19  
พระสมสุข ธมฺมทินฺโน  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
20  
พระสมภาร ธมฺมวโร  วัดถ้าเสือ  กระบี่ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
21 
พระพยุง เขมิโย  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
15-10-48 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่-แบบฟอร์ม กับหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 375 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4