ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระสมบัติ จิ๋วบ้านเผือก  วัดสระน้ำส้ม  นครปฐม 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระมนัส นายก  วัดธรรมเจดีย์ศรีพิฒน์  สมุทรสาคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระศุภกิจ ญาณรัตน์  วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร  สมุทรสาคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระมิ่งขวัญ ทองถนอม  วัดปากบ่อ  สมุทรสาคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระปลัดสายัณห์ หล้าแหล่ง  วัดห้วยหมู  ราชบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระมหาสงกรานต์ คำลา  วัดหุบกระทิง  ราชบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระนพดล ศรีสง่า  วัดบ้านใหม่บุปผาราม  ราชบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระยงยุทธ์ แก้วกังวาลย์  วัดบ้านใหม่เหนือ  ราชบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระวรพล หนองทราย  วัดหนองหอย  ราชบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระสรรชัย ปาเปิง  วัดวังน้ำเขียว  ราชบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระโรจน์วัฒน์ รัตนเรืองภิญโญ  วัดป่าวิมุตยาราม  ราชบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระพจน์ พัตไธสง  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระมหาสมนึก จันทร์ทอง  วัดท่าคอย  เพชรบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระนพพร แก้วพรม  วัดธรรมาราม  เพชรบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระมหาสมจริง ทองด้วง  วัดห้วยทรายขาว  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระวิเชียร ปรางเปรมปรี  วัดห้วยมงคล  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระอธิการสิงหล นราอาจ  วัดมะเฟืองใต้  นครศรีธรรมราช 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระวีรายุทธ วิลาโมลา  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระกิตติ เหล่าชาติชัยตระกูล  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระอนิรุติ แย้มยินดี  วัดสามัคคีธรรม  สุราษฎร์ธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระดวงเดช ดวงศรี  วัดราษฎร์เจริญ  สุราษฎร์ธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระโรจนินทร์ เอกศิรินราวิชญ์  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระธนพล คันธะรักษา  วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระครูปลัดสมปอง กาญจนกุล  วัดนิกรวราราม  พังงา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระมหาสายัณห์ เทียนครบ  วัดเหมืองประชาราม  พังงา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระมานัส เลิศชุ่ม  วัดบางมรวน  พังงา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระครูสุธรรมปทีป   วัดเกาะพยาม  ระนอง 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระครูโกศลอรรถกิจ   วัดโคกเปี้ยว  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระภัทรนนต์ ไชยมนตรี  วัดโคกเปี้ยว  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระครูใบฎีกาชนิลธร ธรรมชาติ  วัดมหัตตมังคลาราม  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระใบฎีกากิตติศักดิ์ ขุนพรหม  วัดนก  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระมหาธนู พุดเกลี้ยง  วัดเอก  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระวาโย นาคะโร  วัดเอก  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระสามารถ สังข์ทอง  วัดบ่อทราย  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระปิติพงษ์ สุวลักษณ์  วัดน้ำกระจาย  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระประดิษฐ์ หวานแก้ว  วัดไสท้อน  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระอัคระ อาดำ  วัดไทรงาม  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระโสภัค ฟุ้งทศธรรม  วัดไทรงาม  สงขลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระครูวัชรวิหารคุณ   วัดวิหารสูง  พัทลุง 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระมหาสุรัตน์ แววกระโทก  วัดพุทธมงคล  ยะลา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
สามเณรกิตติ ประกายแก้ว  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
สามเณรกิตติชัย ตรีมาตร  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
สามเณรธรรมสถิต จันแดง  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
สามเณรทองดี สุขบรรเทิง  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
สามเณรพันกร สุดแดน  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
สามเณรธนชัย ผมทอง  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
สามเณรทีปกร อย่านอนใจ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
สามเณรวรัช ขันสิงห์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
สามเณรพีรพล บุญสอน  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
สามเณรปรมินทร์ เอี่ยมศิริ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
สามเณรศุภมิตร ปะตังถาโต  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
สามเณรปริญญา โททำ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
สามเณรเจษฎา โททำ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
สามเณรพรสวรรค์ จันทร์หอม  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
สามเณรคมสันต์ เลาเลิศ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
สามเณรกฤษดา ถาจันทร์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
สามเณรทยาธร พลพรม  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
สามเณรกรวิทย์ กันพนม  วัดร่องหอย  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
สามเณรณัฐดนัย เชอมือ  วัดพุทธอุทยาน  เชียงราย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
สามเณรมาริโอ เปเรส กอนซาเลส  วัดพุทธอุทยาน  เชียงราย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
สามเณรปุริม อิ่นคำ  วัดพุทธอุทยาน  เชียงราย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
สามเณรนิตพล หงษ์ศรี  วัดป่าสว่างบุญ  อุบลราชธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระครูเกษมสุขวัฒน์   วัดเกาะสะอาด  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
367 
พระคำดี ดีสุ่ย  วัดจันทรัตนาราม  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
จีน  
368 
พระวุฒิชัย หมอนทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
369 
พระธีราพิสุทธิ์ ธีรวัชรานุกุล  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
370 
พระมหาศุภกิจ ไวเจริญกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
371 
พระมหาวิริยะ ใจเที่ยง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
372 
พระมหาพัฒทานัย เคนไชยวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
373 
พระมหาภัทรพล มุมทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
374 
พระประพันธ์ เกษมธนาสิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
375 
พระสมาน เมินประโทก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
376 
พระพรประจักษ์ ธนะศรี  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
377 
พระครูรัตนสุภาจาร   วัดดอนแก้ว  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
378 
พระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์   วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
379 
พระครูวินัยธรยงยุทธ พิทักษ์  วัดช่อแลพระงาม  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
380 
พระอินทอน บุญชู  วัดบ้านใหม่  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
381 
พระพัฒนพงษ์ คำแปง  วัดสารภี  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
382 
พระวีระพล ไฝ่แจ้คำมูล  วัดรังษีสุทธาราม  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
383 
พระอภิชาติ พัฒนาไพร  วัดพุทธนิมิตร  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
384 
พระอำพล ทัพเจริญ  วัดโล๊ะป่าหาญ  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
385 
พระศุภโชค ศรพราหมณ์  วัดป่าเนรมิต  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
386 
พระอภิดล คิ้วดวงตา  วัดเทพินทราราม  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
387 
พระปิยชัย ดวงสูงเนิน  วัดห้วยขนุน  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
388 
พระสุนทร เฉวียงหงส์  วัดห้วยขนุน  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
389 
พระประหยัด รูปดี  วัดห้วยขนุน  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
390 
พระณรงเวทย์ พลธิรักษา  วัดสว่าง  ขอนแก่น 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
391 
พระอธิการอำนาจ สะหุนันท์  วัดศรีลำยอง  สุรินทร์ 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
392 
พระครูพิบูลสมณานุวัตร   วัดเขาน้อยคีรีวัน  ชลบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
393 
พระณัฐภัณฑ์ แยบดี  วัดท่าลาด  พัทลุง 
15-10-62 
ผ่าน 
พม่า  
394 
พระธีระวัฒน์ บัวแก้ว  วัดหัวดง  อำนาจเจริญ 
15-10-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
395 
พระธวัชชัย ศรีรัตนศาสตร์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
396 
พระประธาน โชติอรรคณิต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
397 
พระสุธีระ อุปาลี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
398 
พระนิวัฒน์ โพธิ์สุ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
399 
พระไพสิฐ มั่นคงปรีชากุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
400 
พระจำเริญ ชมภูเกษ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
รวมทั้งหมด : 442 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5