ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระพัชรพล แซ่ตั้ง  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระรัชชานนท์ พรมณี  วัดป่าธรรมคีรี  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระช้อย ปานนอก  วัดดอนใหญ่  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์   วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระคมสรณ์ แสนเลิศ  วัดบ้านทุ่ง  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระทวี สำรวมรัมย์  วัดสิงห์วงศ์  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระแจ่ม จำปาแดง  วัดตลาดชัย  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระชยพล เกิดสุข  วัดหนองเหล็ก  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระกนกศักดิ์ แดงชาติ  วัดเจริญนิมิต  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระสุนนท์ น้อยเตี้ย  วัดหนองโคลน  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระทองปัญญา แถวไธสง  วัดไพรงาม  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระนิคม เรืองศรี  วัดป่าหนองงิ้วหนองไทร  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระศิริชัย นฤนาท  วัดบ้านปลาย  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระฉลอง จันทร์ด้วง  วัดปราสาทบูรพาราม  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระกรณพัฒน์ ชินผักแว่น  วัดปราสาทบูรพาราม  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระมานนท์ แป้นประโคน  วัดตาพระ  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระพงศธร คงทันดี  วัดตาพระ  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระภควัต วาหะมงคล  วัดตาพระ  บุรีรัมย์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระพงศกร มีสัมพันธ์  วัดอรุณคงคาวนาราม  ชัยภูมิ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระขจรศักดิ์ ชลณทิพย์  วัดบ้านโนนสะอาด  ชัยภูมิ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระคมศักดิ์ ตรีชัยศรี  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระภาณุมาศ เหิงขุนทด  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระเอกชัย อสิพงษ์  วัดป่าแจ้ง  ชัยภูมิ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระใบฎีกากะ ชูชมงาม  วัดบ้านกรอน  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระอธิการสมพงษ์ สาลี  วัดอินทราสุการาม  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระยุทธนา จันทร์ทอง  วัดเทพมงคล  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระเหรียน บุญนาค  วัดเทพรักษาวนาราม  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระภูวนัย สุภาพ  วัดโพธิพฤกษาราม  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระพิทักษ์ อยู่นาน  วัดรามวราวาส  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระสุวรรณ์ ฉุนกระโทก  วัดไผ่งาม  ปราจีนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระครูโสภิตขันติคุณ   วัดพลอยกระจ่างศรี  นครนายก 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระสุพจน์ ฉายศรี  วัดพลอยกระจ่างศรี  นครนายก 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระอิทธิกร ชวาลนภาวรรณ  วัดสุตธรรมาราม  นครนายก 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระครูสุเทพธรรมากร   วัดเทพประทาน  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระครูวิทิตปัญญาภรณ์   วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ   วัดเกาะไม้แดง  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระชอ เดชอนันท์  วัดหนองบอน  ฉะเชิงเทรา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระครูสุชินชยาภิวัฒน์   วัดกลางคลองหลวง  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระครูอุดมวิสุทธิคุณ   วัดโคกขี้หนอน  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระสุทัศน์ แซ่ลิ้ม  วัดโคกขี้หนอน  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระโพธิ กลิ่นชู  วัดปาลิไลยวัน  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระปัญญา สีสัน  วัดญาณสังวราราม  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระสุเทพ เริงอนันต์  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระมนัสวี อินทสุวรรณ์  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระเสรี แน่นหนา  วัดกลาง  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระอุทัย งามศักดิ์  วัดกลาง  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระธนาพล เกตุแก้วนพคุณ  วัดกลาง  ชลบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระใบฎีกาสงกรานต์ โชติช่วง  วัดปากน้ำระยอง  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระใบฎีกาธานี กลมนอก  วัดบ้านเก่า  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระใบฎีกาธรรมรักษ์ เห็นชอบ  วัดตาขัน  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระมหาธนาธิป บุญมา  วัดห้วยยาง  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระมหาปณวัศ บุญโชติหิรัญ  วัดเนินพระ  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระมหาสถิตย์พงษ์ พวงเงิน  วัดโขดหิน  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระบุญปลูก มั่งคล้าย  วัดโขดหิน  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระนิคม สุขเจริญ  วัดตะเคียนทอง  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระยิ่งยศ ยืนยง  วัดตรีมิตรประดิษฐาราม  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระปกรณ์ สดใส  วัดบ้านค่าย  ระยอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระมหาวินัย ติราวรัมย์  วัดศรีเมือง  จันทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระอุเทน ตองอ่อน  วัดวิเวการาม  จันทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระมนัส ศิริมาลย์  วัดวิเวการาม  จันทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์   วัดสำโรง  นครปฐม 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระครูสังวรสาธุวัตร   วัดไทยาวาส  นครปฐม 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระครูสมุห์ธนัทศาสตร์ ธนัยวิศวยศ  วัดดอนสามสิบ  นครปฐม 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระสำเนาว์ สามสีลา  วัดหนองปลาไหล  นครปฐม 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระวิศิษฏ์ เจนอารีวงศ์  วัดคลองตัน  นครปฐม 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์   วัดพระลอย  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระมหาสิทธิโชค อินทร์พิบูลย์  วัดสูงสุมารมหันตาราม  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระมหาวิชัย ชื่นภิรมย์  วัดสวนหงส์  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระมหาชำนาญ เลิศลอยกุลชัย  วัดสวนหงส์  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระมานพ ท้าวลา  วัดชีสุขเกษม  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระสมคิด ธูปหอม  วัดสามัคคีธรรม  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระอดิศักดิ์ วิราศรี  วัดท่าจัด  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระจเด็จ เกตุอินทร์  วัดศาลาท่าทราย  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระปัญญาวัชร์ มีสมัส  วัดกลาง  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระเทพปริยัติโสภณ   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระครูสุขุมกาญจนกิจ   วัดหนองกวาง  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระครูปลัดกมลภูริณัฐ ชูชาติ  วัดเกาะเจริญสุขขาราม  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระมหาวีระศักดิ์ บุญธรรม  วัดวังศาลา  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระจักรพันธ์ พ่วงคำมี  วัดหนองฝ้าย  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระเจริญ บุญยืน  วัดห้วยหวาย  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระกมล ผดุงกิจ  วัดป่าหลวงตาบัวญาโณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระชัยพงษ์ สุขสมัย  วัดรัชดาภิเษก  กาญจนบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระครูสังฆรักษ์ศิริวัฒน์ ปานน้อย  วัดบางหญ้าแพรก  สมุทรสาคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระมหาเจริญ แสงเครือ  วัดบางปิ้ง  สมุทรสาคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระมหาวัชรินทร์ นาเนกรังสรรค์  วัดบางปิ้ง  สมุทรสาคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระสมศักดิ์ เสือขำ  วัดบางปิ้ง  สมุทรสาคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระสำเนียง ศรีสุวรรณ  วัดสวนส้ม  สมุทรสาคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระสมเกียรติ แซ่ส่ง  วัดหนองนกไข่  สมุทรสาคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระชาญวิทย์ บุญพลบ  วัดน้อยนางหงษ์  สมุทรสาคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระครูสังฆรักษ์สุรพล จันทร์แก้ว  วัดเบญจคีรีนคร  ราชบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระสาทิศ จิลากาหงษ์  วัดรัตนบรรพต  ราชบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระทม น้ำใจสุข  วัดเพชรสุวรรณ  เพชรบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระชยุต เมธาพิสุทธิ  วัดสนามพราหมณ์  เพชรบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระมหาบวร กู้เมือง  วัดบุญนารอบ  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระมหาสมพล ศรีขาว  วัดวังฆ้อง  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระฤทธิกรณ์ ฉายประเสริฐ  วัดหนองดี  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระสมภพ จันทร์วันเพ็ชร์  วัดห้วยแหยง  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระสุวชัช เกื้อนุ้ย  วัดห้วยแหยง  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระฤทธิชัย ชูหว่าง  วัดท่าสะท้อน  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระตุลธร จิตต์ธรรม  วัดท่าสะท้อน  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 559 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6