ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระครูสุทธิปัญญาโสภณ   วัดป่าอุดมสุข  ปราจีนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระมหาอาทิตย์ เสียงเย็น  วัดนิโครธาวาส  ปราจีนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระสมาน วังพรม  วัดบุฝ้าย  ปราจีนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระกำธร แซ่ลิ้ม  วัดวังมะกรูด  ปราจีนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระบรรจบ รักคะติง  วัดใหม่พรหมสุวรรณ  ปราจีนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระสมวงษ์ ระยองขาว  วัดวังกวาง  ปราจีนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระแดง เขียวเหล็ก  วัดวังกวาง  ปราจีนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระฝัน ทองอ้ม  วัดวังกวาง  ปราจีนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระวิโรจน์ สัตถาวร  วัดจรูญเวสม์ธรรมาราม  นครนายก 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระอธิการศาตนันช์ สมงาม  วัดสุวรรณคีรี  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระวสุพล สุขเจริญ  วัดกกสับ  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระวีรชัย แตงเจริญ  วัดท่าสะอ้าน  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระสมมาตร สายพิมพ์  วัดโพธิ์  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระวิทยา ทองอ่วม  วัดสามกอ  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระโสภณ อาตม์สกุล  วัดสามกอ  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระจรยุทธ เปลี่ยนชุ่ม  วัดสามกอ  ฉะเชิงเทรา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระครูพิมลปัญญานุยุต   วัดเขาลาน  สระแก้ว 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระกิติศักดิ์ สีประโคน  วัดเขาลาน  สระแก้ว 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระใบฎีกาสุขสันต์ สุทธิดี  วัดป่าบ้านน้ำซับ  สระแก้ว 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระวัฒนเกียรติ กุลชาติ  วัดบ้านน้อยเจริญสุข  สระแก้ว 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระสมนึก พันธ์แก้ว  วัดนครธรรม  สระแก้ว 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระครูปิยกิจวิบูลย์   วัดอัมพาราม  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระครูใบฎีกาบรรจบ เชื้อนาค  วัดอัมพาราม  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระครูวิสารทสุตากร   วัดช่องแสมสาร  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระมหาไสว ฤทธิ์วิชัย  วัดช่องแสมสาร  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระครูธรรมธรบุญโปรด เหมือนเพ็ชร  วัดหุบบอนวนาราม  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระครูปลัดวินัย น้อยชมภู  วัดเทพประสาท  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระปรีดา บัวชุม  วัดช่องลม  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระสมชาย ชมเชย  วัดเขาตะแบก  ชลบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระมหาวิพล จันทร์เทียน  วัดเกาะตะเคียน  จันทบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระเทศ อรุณโชติ  วัดกะทิง  จันทบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระอำพร นาคกลาง  วัดป่าคลองกุ้ง  จันทบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระสราวุฒิ อู่ตะเภา  วัดเขาตานก  จันทบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระสุขุม ชักชวนวงค์  วัดขุนซ่อง  จันทบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระครูวิเศษธรรมวาที   วัดคลองเพชร  ตราด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระสุบิน สัมมา  วัดไผ่ล้อม  ตราด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระโสทร สมุทรถา  วัดไผ่ล้อม  ตราด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระอนุกูล กระชน  วัดไผ่ล้อม  ตราด 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระสมุห์จรูญ ยางสวย  วัดบ้านยาง  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระมหารัตนะ ชุ่มนาค  วัดหนองกระโดน  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระมหาทองสุข เอี่ยมท้าว  วัดรัตนรังสี  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระมหาเสถียร แดนโนนโพธิ์  วัดกลางบางแก้ว  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระพงศ์สินธุ์ ชัยสถาพร  วัดกลางบางแก้ว  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระชยพล นุ่มศรีนารถ  วัดกลางบางแก้ว  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระครูสุนทรจันทโรภาส   วัดปากดง  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระครูสุกิจจานุรักษ์   วัดไก่เตี้ย  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระอธิการสนั่น ขันทอง  วัดดอนแย้  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระมหาสาคร มูลทองเนียม  วัดหนองผือ  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระดงชัย บาลนคร  วัดบ้านทุ่ง  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระนิกร กรุณกรุด  วัดศรีจันทร์ภาวนาราม  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระธงชัย เหล็งหวาน  วัดพระธาตุ  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระเรวัต จำเริญศรี  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระชูเกียรติ สังข์ลาว  วัดเขาดิน  สุพรรณบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระครูสุทธิสารโสภิต   วัดพุตะเคียน  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระอธิการธวัช โสวรรณะ  วัดดาวดึงส์  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระทักษิณ รอยเรืองพานิช  วัดท่าเรือ  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระสาธิต ดิษฐ์แช่ม  วัดยางเกาะ  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระไพโรจน์ โพธิ์ทอง  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระสินชัย แซ่ชึง  วัดหนองขอนเทพพนม  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระชาญวิทย์ สุขแจ้ง  วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระวิสุทธิพงษ์ รัตนโสภา  วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระประสิทธิ์ เจียมสูงเนิน  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระพิสิษฐ์ ภัทรวรกุลวงศ์  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระธวัฒชัย เที่ยงปัต  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระกัญจน์เอนก วงษ์โกวิท  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระวินัย จุฑาธิป  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระธีรวัฒน์ ศรีเมือง  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระนิธินันท์ วงศ์นพรัตนบดี  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระสาน ศรีบัวขาว  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระชวภณ ทาถี  วัดสุวรรณคีรี  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระครูสาครสิริวัฒน์   วัดศรีเมือง  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระมหาอานนท์ ศรีลาราช  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระมหานิพิฐพนธ์ กันตธรารักษ์  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระมหาไกรสร ภู่เทียน  วัดโรงเข้  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระมหามนูญ นิลทองคำ  วัดบางปิ้ง  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระมหาทศพล มาบัณฑิตย์  วัดบางปิ้ง  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระประยูร เพ็งจันทร์  วัดรางตันนิลประดิษฐ์  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระวิทยา สีเพชร  วัดดอนโฆสิตาราม  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระธีรวิชญ์ จิตวิริยนนท์  วัดดอนโฆสิตาราม  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระอาทิชา ภุมรารุ่งเรือง  วัดดอนโฆสิตาราม  สมุทรสาคร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระครูพินิตปัญญาวัฒน์   วัดหนองสีนวล  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระทองเจือ บุญมั่น  วัดหนองสีนวล  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระสมรัตน์ เจริญตา  วัดหนองสีนวล  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระอธิการอำนาจ ชื่นอบชม  วัดเขากรวด  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระประนอม วิสัยเกษม  วัดเขากรวด  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระสุรินทร์ ขำยัง  วัดโพธิบัลลังก์  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระชาคริต โชติรัตนพร  วัดเขางู  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระพินิจ คงพูล  วัดเขางู  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระกฤษฎา ศรนรินทร์  วัดเขางู  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระทวี จันเทพา  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระราชศักดิ์ อิ้วสวัสดิ์  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระสุรชัย รัตนมงคลถาวร  วัดไร่ดอน  เพชรบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระกฤษณะ ฟักโต  วัดนิคมวชิราราม  เพชรบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระนพพล มีเพียร  วัดนิคมวชิราราม  เพชรบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระธีรพล อินทอง  วัดนิคมวชิราราม  เพชรบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระวชิรานันท์ แผ้วพลสง  วัดนาห้วย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระสมพร พรพิมลวงษา  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระวีระเดช จิตรีชา  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระครูการาม   วัดวังตะวันออก  นครศรีธรรมราช 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระครูภัทรปัญญาคุณ   วัดหัวไทร  นครศรีธรรมราช 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 580 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6