ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
12 
พระสุริยันต์ วันสาสืบ  วัดบูรพาเทพนิมิต  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
13 
เจ้าอธิการคมสันต์ สุขเหลือง  วัดหนองบัวดง  ศรีสะเกษ 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มหนังสือสุทธิไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
14 
พระครูพิศาลคุณากร  วัดโพนข่า  ศรีสะเกษ 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรูปถ่ายส่งสำนักพุทธฯ  
15 
พระครูสารกิจจาภรณ์  วัดหนองหมี  ยโสธร 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดในแบบฟอร์มกับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
16 
พระม้วน ชมบุญ  วัดป่าไตรวิเวก  สุรินทร์ 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
17 
พระสิฎฐ์กมลชัย วัฒนเจริญพงศ์  วัดเขาถ้ำกุญชร  ราชบุรี 
15-2-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในแบบฟอร์มหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 306 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4