ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระครูสถิตสีลวัตร   วัดหนองบอน  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระครูสุนทรชัยวัฒน์   วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระโกศล ปุยะติ  วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระมหามงคล บุญครอง  วัดใหม่หนองโน  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระอธิการภูวนัย ขามประโคน  วัดบัวทรายทอง  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระสมพร ขุนวงค์  วัดจตุคามมัชฌิมาราม  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระบัณฑิต วอนวงศ์  วัดบ้านยาง  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระประเสริฐ ออกรัมย์  วัดทุ่งสว่างวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระเอกไชย สิทธิสังข์  วัดไทรโยง  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระทองศักดิ์ ศรีสุข  วัดสวัสดี  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระปัญญา เล็กไม่น้อย  วัดบ้านเก็ม  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระสุภาพ สุดประโคน  วัดบ้านเก็ม  บุรีรัมย์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระครูโพธิวชิรคุณ   วัดป่าจิตติธรรมวนาราม  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระครูสมุห์มานะ ชุมแสง  วัดปทุมวัน  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระอธิการบุญชู เทพสาร  วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระธีระวัฒน์ เฮงสกุล  วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระเมธา เทพสาร  วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระอธิการบาพิบูลย์ บุญโนนแต้  วัดป่าห้วยกุ่ม  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระปรารถนา ตันทสีสุข  วัดป่าห้วยกุ่ม  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระคำสิงห์ จันทะแจ่ม  วัดป่าห้วยกุ่ม  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระเทอดเกียรติ ครุฑกษัตริย์ไทย  วัดป่าห้วยกุ่ม  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระมหาเติมศักดิ์ ไชยนต์  วัดห้วยหินฝน  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระมหาปรีดา อุตมะแสงจันทร์  วัดไพรีพินาศ  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระเจริญชัย ชาขอนแก่น  วัดปากจาบ  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระวิชัย เอกาชัย  วัดศรีมหาโพธิ์  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระสุรวุฒิ บุญช่วย  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระอธิการประชุม สายเขียว  วัดบ้านเขื่อนแก้ว  สุรินทร์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระสุพร แก่นแก้ว  วัดโพธิพฤกษาราม  สุรินทร์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระสวอน สอนแสง  วัดบ้านกาบเชิง  สุรินทร์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระสมนึก นาคเกี้ยว  วัดรามวราวาส  สุรินทร์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระวุฒิชัย สายกระสุน  วัดรามวราวาส  สุรินทร์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระครูสังฆรักษ์สมบัติ สุดอภัย  วัดบ่อทองรังสรรค์  ปราจีนบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระสมชาย เจนเขา  วัดอรัญญไพรศรี  ปราจีนบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระพรหมรินทร์ ปัดถาวะโร  วัดป่าญาณสิริสุทธาราม  ปราจีนบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระสุริยา พยัคมะเริง  วัดป่าญาณสิริสุทธาราม  ปราจีนบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระประชาธรรมนาถ   วัดสมานรัตนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระครูประโชติวุฒิคุณ   วัดนาคูโมทนามัย  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระครูมหาโพธาภิบาล   วัดโพธิ์ใหญ่  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระครูบุญสิริโสภณ   วัดท่าเกวียน  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระมหาธเนศ พูลสวัสดิ์  วัดท่าเกวียน  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระนพเก้า อุดมญาติ  วัดท่าเกวียน  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระอธิการสุพจน์ สุขบำรุงศิลป์  วัดพยัคฆอินทาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระมหาขวัญยืน ฟางทสวัสดิ์  วัดสัมปทวน  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระมหาบุญสืบ สังขำ  วัดสัมปทวน  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระมหาวันชัย ลิลากุล  วัดแหลมไผ่ศรี  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระยุทธนา จารุกานดา  วัดแหลมใต้  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระตรีพบ เนื่องศรี  วัดประจำรัง  ฉะเชิงเทรา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระครูอโศกสารกิจ   วัดทุ่งกบินทร์  สระแก้ว 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระครูปลัดมานพ พิมพ์ไธสง  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระครูวินัยธรธนากร พุ่มพูน  วัดประชุมคงคา  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระครูธรรมธรอยุธยา มณีโชติ  วัดอ่างศิลา  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระฮก แซ่เตียว  วัดราษฎร์เรืองสุข  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระธีรภัทร ชัยธชวงค์  วัดอ่างศิลา  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระเฟี้ยม แฟงงาม  วัดท้องคุ้ง  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระสุรกิตย์ ศรีระชัย  วัดเขาพุทธโคดม  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระธีรวุฒิ ทองสุขนอก  วัดเก่าโบราณ  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระอนันต์ มะลิทอง  วัดป่าอัมพวัน  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระทวี หอมจันทร์  วัดป่าอัมพวัน  ชลบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระสุรสีห์ เกิดสวัสดิ์  วัดบ้านฉาง  ระยอง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระณัฏฐพัชร์ เมืองเสน  วัดป่าประดู่  ระยอง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระสมใจ งามเลิศ  วัดหนองบอนวิปัสสนา  ระยอง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระบุญเกิด ศรีเจริญ  วัดโขมง  จันทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระครูสมุห์วรากร สายหยุด  วัดสิริกาญจนาราม  กาญจนบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระสมชาย รัตนอุดมสินชัย  วัดเขาถ้ำทะลุ  ราชบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระครูบวรโพธิวิโรจน์   วัดโพธิ์พระใน  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระครูอินทวชิราภรณ์   วัดอินทาราม  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระปลัดณฐรัช คงคาเพชร  วัดลักษณาราม  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระใบฎีกาประวิตร พริ้มพราย  วัดไสกระดาน  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระอธิการดำหริย์ หอมนาน  วัดเขาทะโมน  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระมหานิธิกาญจน์ พงษ์ทวี  วัดเขาย้อย  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระมหาบุญฤทธิ์ ทองแย้ม  วัดมหาธาตุ  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระนพกร หอมหวล  วัดใหญ่สุวรรณาราม  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระผัน ระหว่างบ้าน  วัดอ่างหิน  เพชรบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระครูโสภณคุณาภรณ์   วัดอัมพวันเจติยาราม  สมุทรสงคราม 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระครูสมุทรธีรคุณ   วัดหนองกระพง  สมุทรสงคราม 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระปลัดสิโรจน์ สังข์ศิริ  วัดราษฎร์บูรณะ  สมุทรสงคราม 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระมหาจรูญ หงษ์ทอง  วัดใหม่บางปืน  สมุทรสงคราม 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระสายชล กำเหนิดอุย  วัดบางพรหม  สมุทรสงคราม 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต   วัดเกาะหลัก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระครูถาวรธรรมประสิทธ์   วัดเฉลิมราษฎร์  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระพัฒนพงศ์ ตั้งกฤษณวินนท์  วัดเฉลิมราษฎร์  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระใบฎีกาบุญล้อม หงษา  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระสุรพล ศรีสุข  วัดน้ำโจน  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระชุบ หน่อทิม  วัดห้วยมงคล  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระไชยรัตน์ วีรพราหมณ์  วัดพิศิษฐ์อรรถาราม  นครศรีธรรมราช 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระกฤตภพ จันทวงศ์  วัดราษฎร์บำรุง  นครศรีธรรมราช 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระประจวบ ใหม่แย้ม  วัดมัชฌิมภูผา  นครศรีธรรมราช 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระจรัส โชจรูญเดช  วัดรามประดิษฐ์  นครศรีธรรมราช 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระกำชร สุกดำ  วัดเตาปูน  นครศรีธรรมราช 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระสมุห์ชูศักดิ์ นาคบุญช่วย  วัดไตรรัตนากร  สุราษฎร์ธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระมหาสุพัฒน์ สุพงษ์  วัดพระบรมธาตุไชยา  สุราษฎร์ธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระมหาประเสริฐ สมพร  วัดพัฒนาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระเอกชัย รักษาแก้ว  วัดหน้าเมือง  สุราษฎร์ธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระครูกิตติญาณโกวิท   วัดเทพนิมิตร  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระมหาจรินทร์ สถาพร  วัดเทพนิมิตร  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระครูเมตตาภิรม   วัดมงคลนิมิตร  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระครูนิมิตรมังคลาทร   วัดมงคลนิมิตร  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระใบฎีกาประสาน พิมพ์ผล  วัดมงคลนิมิตร  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระไพบูลย์ ชิดฟังเทียม  วัดมงคลนิมิตร  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระกฤษฎิ์ จันทร์แจ้ง  วัดมงคลนิมิตร  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 650 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7