ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวรา กิ่งมณี  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระสันติ นิติพรพิสิฐ  วัดสุคันธาวาส  สมุทรปราการ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา,พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระมหาเทพอาทิตย์ แซ่แต้  วัดตองปุ  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
10 
พระครูวิเศษสังฆกิจ   วัดช้าง  อ่างทอง 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
11 
พระครูเกษมธรรมวิธาน   วัดหนองโป่ง  สระบุรี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
12 
พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์   วัดสุทธาวาส  ลพบุรี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
13 
พระครูประโชติธรรมทัต   วัดท่าหลวง  ลพบุรี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
14 
พระสถาพร ผมนะรา  วัดเขาลำแพน  ลพบุรี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
15 
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์   วัดถาวรวัฒนาใต้  กำแพงเพชร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
16 
พระครูวิจารณ์ศุภวัตร   วัดแม่ใจใต้  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน  
17 
พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ  
18 
พระปวเรศม์ สิริธนาภัฒน์  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
19 
พระเนตรธวัช สีสมดี  วัดแม่ใจใต้  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน  
20 
พระมหาสิทธิชัย แสนสีมนต์  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน,พ้นกำหนดการเดินทาง  
21 
พระสมจิตร สามาทอง  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
22 
พระแป แวดไธสง  วัดสว่างอารมณ์  เลย 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
23 
พระอนุสรณ์ สมรักษ์  วัดประชานิยม  สกลนคร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,เอกสารภาษาต่างประเทศไม่แปลเป็นภาษาไทย  
24 
พระครูกิตติปัญญากร   วัดสว่างโนนทัน  กาฬสินธุ์ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
25 
พระอธิการสุดใจ ภูกิ่งเงิน  วัดบ้านยางน้อย  กาฬสินธุ์ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
26 
พระชะตินัย บุญญา  วัดโพธิ์ชัย  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
27 
พระอธิการสุดดา ลุนศรี  วัดน้ำเกลี้ยง  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
28 
พระธีระ บุญรัตน์  วัดโนนชมพู  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
กำหนดการเดินทางที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
29 
พระใบฎีกาทนงเกียรติ รอบคอบ  วัดบ่อสะอาด  นครพนม 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
30 
พระมหาวรรณชัย ดาเพ็ง  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
31 
พระวิเชียร บัวศรี  วัดสมศรี  นครพนม 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
กำหนดการเดินทางที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
32 
พระศีลห้าสันติภาพ สร้างสันติสุข  วัดสว่างภูมิกาวาส  นครพนม 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
33 
พระสดศรี ทางฝน  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
34 
พระศราวุฒิ คำทอง  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
35 
พระวงษ์ พรมทอง  วัดโนนเต็ง  นครราชสีมา 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
36 
พระสมเกียรติ กรึมขุนทด  วัดสำนักตะคร้อ  นครราชสีมา 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
37 
พระปชานน ธัญญเจริญ  วัดห้วยพรหม  นครราชสีมา 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
38 
พระวิชาญ หมายใหญ่  วัดสระจันทร์  นครราชสีมา 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
39 
พระสุรศักดิ์ เฉลียวดี  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
40 
พระโชคเจริญ ถาวรพันธุ์  วัดป่าแสงสุรีย์  ชัยภูมิ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
41 
พระครูพิทักษ์สังฆกิจ   วัดโพธาราม  สุรินทร์ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
42 
พระครูสุวรรณโพธิคุณ   วัดโพธิ์ทอง  สุรินทร์ 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
43 
พระนันทวุฒิ ยิ่งเจริญ  วัดทุ่งแฝก  ปราจีนบุรี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาต  
44 
พระวิเชียร ประเสริฐศรี  วัดนครธรรม  สระแก้ว 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน,หนังสือสุทธิมีการแก้ไข  
45 
พระอธิการพรพจน์ หวังชัยพิทักษ์  วัดดงโคร่ง  กาญจนบุรี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
46 
พระวชิระ พูนสวัสดิ์  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
47 
พระครูสมุทรวชิรานุวัตร   วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
พระมหาธงชัย สงวนเรือง  วัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระสมศักดิ์ ศาสนะ  วัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระอธิการธงชัย สายคำตั้ง  วัดจงจิตสามัคคีธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระสมุห์ธนธรณ์ ไชยสุริยงค์  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระจักรพงษ์ ภูมิสะอาด  วัดศรีธรรมาราม  ยโสธร 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระวีรยุทธ นามฮุง  วัดทรายทองวนาราม  ยโสธร 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระมหาวรวุฒิ จำพงษ์  วัดคีรีวันต์  นครราชสีมา 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระมหาสมศักดิ์ เดชพระธรรม  วัดเก่าโบราณ  ชลบุรี 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระมหาประภาส ทองทา  วัดเก่าโบราณ  ชลบุรี 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
10 
พระอมรินทร์ มาลัยลอย  วัดกรอกยายชา  ระยอง 
15-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 351 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4