ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระวชิรศักดิ์ แก้วไซเทียน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
302 
พระมหาศราวุฒิ เทียมเมฆา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
303 
พระอธิการสนั่น เขื่อนเพชร  วัดป่าสักหลวง  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
304 
พระมหาปิยะ กลีบมณฑา  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
เบลเยี่ยม  
305 
พระมหาคมศักดิ์ ม่วงสนิท  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
306 
พระมหาณัฐวัฒน์ อังกินันทน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
307 
พระชาย ไชศรีสะ  วัดโยธานิมิต  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
308 
พระกิตติเดช พรหมเสนา  วัดจอมสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
309 
พระมหาธานินทร์ ตะวะนะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
310 
พระมหาพงศธร มหาวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
311 
พระมหาชิราวุธ แก้วกองทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
312 
พระมหาหล้า ปู่ทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
313 
พระมหาฐาปนาวุฒิ คงช่วย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
314 
พระมหาวรวัชร นันติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
315 
พระมหาพงศธร เนาว์เภา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
316 
พระมหาพิศณุพนธ์ สีดาจัน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
317 
พระมหาวิริทธิพล อภิวิชญ์ชลชาติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
318 
พระมหาอรรถรักษ์ อติชาต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
319 
พระมหานิรัชฌาน แก้ววชิราภรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
320 
พระประเสริฐ แสงสุริยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
321 
พระณัฐพล สุวรรณปทัง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
322 
พระมหาวีรพงษ์ สังข์วงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
323 
พระมหานที ดีเกษม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
324 
พระชาญณรงค์ รัมพณีนิล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
325 
พระณรงค์ ธิติมาพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
326 
พระอุเบกข์ คำจริง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
327 
พระดาวเรือง ประชุมชัน  วัดหนองแวง  อุดรธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
328 
พระจักรเพชร สอนสันติ  วัดชลประทาน  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
329 
พระญาณรักขิต   วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
330 
พระปกรณ์นันทน์ เสริมธนวิศาล  วัดพร้าว  สุพรรณบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
331 
พระคาวินทร์ กำแพงทอง  วัดดอนทราย  ราชบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
332 
พระบัณฑิต สุธีระตฤษณา  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
333 
พระมหามนตรี กุลาตี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
334 
พระทศพร รัตนจงเกียรติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
335 
พระณรงค์ศักดิ์ โสวัฒน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
336 
พระพงศ์ศิริ ศิริกัณหา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
337 
พระสิทธิชัย ครองราษฎร์  วัดหย่วน  พะเยา 
15-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
338 
พระใบฎีกาเดชธิศักดิ์ กันตา  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
339 
พระมหาคำสัน กางมัน  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
340 
พระกาก้า แสนชาย  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
341 
พระปลัดมงคล แสนปัญญา  วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม  ลำปาง 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
342 
พระครูวรเขตโสภิต   วัดสันยาว  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
343 
พระครูอินทวรรณวิวัฒน์   วัดสันฐาน  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
344 
พระครูสมุห์ธวัชชัย ลาวิชัย  วัดเวียงพาน  เชียงราย 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
345 
พระสุวรรณเมธี   วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
346 
พระอมรเวที   วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
347 
พระศรีศิลปาจารย์   วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
348 
พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์   วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
349 
พระพิสิษฐ์ อัครชาติภิรมย์  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
350 
พระชำนาญ สืบนาม  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
351 
พระสังคม สิมมา  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
352 
พระทรงเกียรติ องคศาสตร์  วัดโนนศิลา  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
353 
พระเดชา พรมอานุรักษ์  วัดโคกเครือ  กาฬสินธุ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
354 
พระสมพร แซ่เลา  วัดโพนข่า  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
355 
พระครูสมุห์สุรัตน์ สุภาพันธ์  วัดบ้านอาทิ  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
356 
พระสนธยา ศรีบาง  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
357 
พระครูประสิทธิสรคุณ   วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
15-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา  
358 
พระมหาวิศิษฐ์ ปานจันทร์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
359 
พระมหาไพฑูรย์ พรหมประเสริฐ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
360 
พระมหาเมธา โสลา  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
361 
พระมหาแสนดี ปุ่มทอง  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
362 
พระมหาสุเจน อนุศาสนกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
363 
พระมหาอินทนนท์ พวงศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
364 
พระชัยสิทธิ์ รักอริยพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
365 
พระบุญญฤทธิ์ นาครัชตะอมร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
366 
พระมหาเทวประภาส มากคล้าย  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
15-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
367 
พระราชดิลก   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
368 
พระมหาประสงค์ แสงอุ่น  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
369 
พระประดุจ เขื่อนเป็ก  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
370 
พระทรงพล ทิพย์คำ  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
371 
พระไพศาล จิตรใส  วัดสร้างแข้  อุดรธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
372 
พระกิตติสารโสภณ   วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
373 
พระธรรมรัตน์ บุญรองเรือง  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
374 
พระทาชาญ ทาทัดลัย  วัดไตรภูมิ  สกลนคร 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
375 
พระมหาดาวสยาม กล้าลอด  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
376 
พระเสฎฐกรณ์ บุณย์เผ่าพงศ์  วัดอิสาณ  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
377 
พระฉัตรชัย กัญญานุช  วัดป่าอนันตคุณ  ขอนแก่น 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
378 
พระพลายุทธ พรหมสิทธิ์  วัดหนองไผ่  มหาสารคาม 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
379 
พระครูวิกรมธรรมธัช   วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
380 
พระวสุพล บุญชู  วัดวังโพธ์  นครราชสีมา 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
381 
พระครูสมุห์สุชิน ศรีสลวย  วัดธรรมสถิต  ระยอง 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
382 
พระก่อเกียรติ หุนตระณี  วัดพิชัยพัฒนาราม  จันทบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
383 
พระอธิการเอกพงษ์ วัชรธรรมรังสี  วัดโป่งเสี้ยว  กาญจนบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
384 
พระประสบสุข เครือแก้ว  วัดดอนทราย  ราชบุรี 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
385 
พระสิริวัฒก์ วรรณานนท์  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
386 
พระธเนศ พัวโชคชัย  วัดท่าเมรุ  สงขลา 
15-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระศิริวุฒิ สุวรรณสอน  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระสามารถ เย็นใจ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระเสน่ห์ นิลแก้ว  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระสมนึก เล็กสูงเนิน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระพฤทธิ์พงศ์ จรูญพันธ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระชิดพงษ์ ตุ้มแสง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระชูเดช มั่นเขตกิจ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระวิรุจ บุญเชิดฉาย  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันออกพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระอธิการโดมนิกรม รักพ่อ  วัดหนองไผ่สามัคคี  ลพบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย  
10 
พระวัฒนา พรมรักษา  วัดหนองไผ่สามัคคี  ลพบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย  
11 
พระประเสริฐ โชติอุดมสิทธิ์  วัดหนองอ้อ  เชียงราย 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
12 
พระเจษฎา ปงแก้ว  วัดต้นมื่น  เชียงราย 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
13 
พระครูสุนทรพัฒนาคม   วัดบุญเจริญ  แพร่ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
14 
พระพงษ์สุข ต่อพนา  วัดดาวดึงษ์  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,ตารางการเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 427 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5