ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระกิตติพงษ์ ยอดอินทร์พรหม  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
302 
พระจุมพล คชสิทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
303 
พระภาคภูมิ อมรรังสรรค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
304 
พระวิโรจน์ แซ่ตั้ง  วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
305 
พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
306 
พระมหาศุภชัย ติวาปี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
307 
พระมหาพิสุทธิ์ ภารัง  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
308 
พระมหาฉัตรชัย ทันบาล  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
309 
พระณัฐวุฒิ เตียนขุนทด  วัดพุทธมงคลเทพนิมิต  เพชรบูรณ์ 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
310 
พระมหาจักราวุธ ทาฝั้น  วัดบ้านไร่  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
311 
พระโสภณพุทธิธาดา   วัดศรีนคราราม  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
312 
พระกิตติสารโสภณ   วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
313 
พระธรรมรัตน์ บุญรองเรือง  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
314 
พระประนม กุลภู  วัดป่าวังเลิง  มหาสารคาม 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
315 
พระครูศรีธีราภิวัฒน์   วัดธาตุเรณู  นครพนม 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
316 
พระมหาศิริวัฒน์ นันชนะ  วัดมหาธาตุ  นครพนม 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
317 
พระมหาสีไพร วันอยู่  วัดศิมาลัยทรงธรรม  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
318 
พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์   วัดเถรพลาย  สุพรรณบุรี 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
319 
พระเอกลักษณ์ นกทอง  วัดอินทาราม  สมุทรสงคราม 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
320 
พระญาณวาส แก้วสวัสดิ์  วัดควนแร่  พัทลุง 
15-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
321 
พระเจษฎา ดวงหาญ  วัดทุ่งต้อม  เชียงราย 
15-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
322 
พระมหาไมตรี นนท์ศิริ  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
323 
พระสุนทร ลาดสุวรรณ  วัดปัญญาปทีโป  อุดรธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
324 
พระสุรชัย สุรธำรงค์  วัดเขาไทรสายัณห์  นครราชสีมา 
15-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
325 
พระอำพล ได้พร้อม  วัดราษฎร์วิริยาราม  นราธิวาส 
15-5-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
326 
พระสุรพันธ์ พัฒนชีวะพูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
327 
พระเดชชาติ แสงเส้น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์   วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
พระครูปลัดธงไชยพัฒน์ ศรีจันทร์  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระทวีศักดิ์ หนูมาก  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางระหว่างจำพรรษาเกิน7วัน  
พระเมธีธรรมสาร   วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระนราศักดิ์ บุญบางยาง  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน,ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5และสามเณร  
พระจิรวัฒน์ สิงห์ชัย  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5และสามเณร  
พระครูวัชรธรรมคุณ   วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระสมพงษ์ ธงศิลา  วัดดอนแตง  ชัยนาท 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระครูจิตตนันทคุณ   วัดป่าศรีถาวร  พิษณุโลก 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
10 
พระณพลเดช ปัญญาปณชัย  วัดป่าเพิ่มพูน  ลำปาง 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
11 
พระอภิเทพ ปัญญาวงศ์  วัดหนองอุโบสถ  เชียงใหม่ 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
12 
พระมหาสมศักดิ์ จันทร์แก้ว  วัดดอนเจดีย์  แม่ฮ่องสอน 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือนิมนต์,ตารางการเดินทาง  
13 
พระชัยวัฒน์ วงพิลา  วัดนาอีเลิศ  เลย 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
14 
พระวิษณุ ใยแก้ว  วัดนาอีเลิศ  เลย 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
15 
พระวรยุทธ จันทะโม  วัดหลวงพิสัยเจติยาราม  หนองคาย 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
16 
พระมหาสุเชษฐ ผาสุข  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบฯไม่ตรงกัน  
17 
พระมหาคอนเสริฐ พลเยี่ยม  วัดบ้านนาขนัน  อุบลราชธานี 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
18 
พระวิเชียร สาระพัฒน์  วัดป่าสว่างวีระวงศ์  อุบลราชธานี 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
19 
พระครูภัทรจิตตาภรณ์   วัดซับหวาย  นครราชสีมา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
20 
พระครูอุดมสีลคุณ   วัดทรายทอง  นครราชสีมา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
21 
พระวงษ์ พรมทอง  วัดโนนเต็ง  นครราชสีมา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
22 
พระฉัตรชัย จารุเกษม  วัดศิมาลัยทรงธรรม  นครราชสีมา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
23 
พระประพนธ์ มัธยันต์  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  นครนายก 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
24 
พระครูรัตนวรรณาภรณ์   วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
25 
พระบริภัณฑ์ อนุโยธา  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
26 
พระครูปลัดกฤษณะ วิเศษสุนทร  วัดคลองใหญ่  สระแก้ว 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
27 
พระครูศรีธรรมวราภรณ์   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
28 
พระใบฎีกาปิยะพงศ์ ชุ่มจิตร  วัดราษฎร์อุปถัมภ์  พังงา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบฯไม่ตรงกัน  
29 
พระครูธรรมกถาสุนทร   วัดนางเหล้า  สงขลา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
30 
พระครูสังฆรักษ์ชอบ ศรีเฉลิม  วัดหินเกลี้ยง  สงขลา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
31 
พระเชิด ตามูล  วัดปานศึกษาธิการาม  สงขลา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
32 
พระชยพล ไชยถาวร  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
33 
พระเจษฎา ทองนิล  วัดเชิงคีรี  สงขลา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
34 
พระปลัดบุญมี สุวรรณศรี  วัดเกาะทองสม  พัทลุง 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
35 
สามเณรภูผา ศรีเฉลิม  วัดหินเกลี้ยง  สงขลา 
15-5-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
รวมทั้งหมด : 362 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4