ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระโชคชาย ฉวีวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
302 
พระกิตติภูมิ ทะยอมใหม่  วัดม่วง  อ่างทอง 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
303 
พระวรจิตร์ ราชสุภา  วัดป่าอิสรธรรม  สกลนคร 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
304 
พระพลเชษฐ์ ละม่อมพร้อมกุล  วัดโนนดินแดงใต้  บุรีรัมย์ 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
305 
พระราชวิสุทธาภรณ์   วัดพระแท่นดงรัง  กาญจนบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
306 
พระครูวิบูลกาญจโนภาส   วัดพระแท่นดงรัง  กาญจนบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
307 
พระครูโอภาสวรานุกิจ   วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
308 
พระฉัตรชัย ขอจันทร์กลาง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
309 
พระสมุห์สงกรานต์ ยะธะนะ  วัดบ้านกาดใต้  ลำปาง 
15-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
310 
พระครูใบฎีกาศรีธนญชัย สูกรรัตนวงศ์  วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
311 
พระมหาณัฏฐานันท์ กุลจรัสโภคิน  วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
312 
พระครูวชิรธรรมรังษี   วัดสี่แยกแสงเพชร  อำนาจเจริญ 
15-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
313 
พระมหาสราวุธ แสงสี  วัดจุฬามณี  สมุทรสงคราม 
15-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
314 
พระประเสริฐ แก่นละออ  วัดจิกรากข่า  สุพรรณบุรี 
15-6-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระประหยัด อุทัยพจน์  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระปรียวิศว์ ขีระจิตต์  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระโสภณ สัมฤทธิ์ศิริกุล  วัดโคนอน  นนทบุรี 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระภูธนิก จิรอุดมทรัพย์  วัดไทรม้าใต้  นนทบุรี 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระเจ้าพระยาอารยาจารย์ อาเซียน  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระโชคทวี วงศ์สาย  วัดกล้วยหลวง  ลำปาง 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระสุพจน์ มุมขาว  วัดป่าแงะเมืองชุม  เชียงราย 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท,เดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ   วัดแท่นคำ  พะเยา 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระภัทรานุวัฒน์ คำเรือง  วัดแม่คำมีรัตนปัญญา  แพร่ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
10 
พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์   วัดศรีบัวเงิน  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
11 
พระภัทรกวินทร์ อินต๊ะวงค์  วัดพวกช้าง  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
12 
พระปรีชา พรหมกันทา  วัดน้ำโค้ง  ลำพูน 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
13 
พระอธิการไชยา คำไหล  วัดป่าบ้านนาดูน  สกลนคร 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
14 
พระครูสาสนกิจจาทร   วัดโชคชัยวนาราม  บึงกาฬ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
15 
พระอธิการยูวิน ยาเขียว  วัดป่าสว่างไพร  ขอนแก่น 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์,ขาดหนังสือนิมนต์  
16 
พระเสถียร มังดินดำ  วัดคุ้มจัดสรรค์  ขอนแก่น 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
17 
พระสุ นุศาสน์  วัดธำรงค์ธรรม  นครพนม 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
18 
พระครูปลัดธรรมาจริกาธาตุสี่ พุทน์ครุฑลาภา  วัดป่าสาลวัน  นครราชสีมา 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
19 
พระเด่นชัย คำเหลือ  วัดศาลาทอง  นครราชสีมา 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าสังกัดวัด  
20 
พระครูโสภิตธรรมญาณ   วัดป่าสามัคคีธรรม  สุรินทร์ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
21 
พระสุวรรณ ทาทอง  วัดป่าสามัคคีธรรม  สุรินทร์ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
22 
พระแสวง เหลามี  วัดโคกกลาง  สุรินทร์ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
23 
พระจำเริญ แสวงมี  วัดโคกกลาง  สุรินทร์ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
24 
พระประกอบ พิมพ์แก้ว  วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
25 
พระอดิศร สว่างเนตร  วัดหนองสำโรง  กาญจนบุรี 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
26 
พระกัมพล พันสุวอ  วัดพัฒนารมย์  สุราษฎร์ธานี 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
27 
พระทวี เจือกโว้น  วัดป่าปากบางเทพาราม  สงขลา 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
28 
พระเชฐชัย บุญญาภิรมย์  วัดป่าปากบางเทพาราม  สงขลา 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
29 
สามเณรศุภณัฐ ศรีผสม  วัดมะองค์นก  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
30 
สามเณรพรสวรรค์ พิลา  วัดมะองค์นก  เชียงใหม่ 
15-6-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระสายชล สะตะ  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
15-6-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระนรชัย กอบกสิกรรม  วัดสัมปตาก  นครปฐม 
15-6-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
พระสุรเดช ลือลาภ  วัดกกตาล  นครปฐม 
15-6-62 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา ในช่วงรอนี้ไม่ต้องนำเรื่องส่งมาใหม่ หากส่งมาจะไม่รับพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 347 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4