ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระอนุศิษฎ์ ธรรมสมบัติ  วัดธาตุศรีคุณ  นครพนม 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระศิระวิวัฒน์ บุตรชา  วัดธาตุศรีคุณ  นครพนม 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระครูปริยัติวีรวงศ์   วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระปัญกร จันทร์ประแดง  วัดทรายทองวนาราม  ยโสธร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระภูรัตน์ หวังผล  วัดทรายมูล  ยโสธร 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระอธิการสุบิน สีฟ้า  วัดนาเรือง  อำนาจเจริญ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระบุญสวน กุลสิงห์  วัดปัจฉิมวัน  อำนาจเจริญ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระศรีธรรมวงศาจารย์   วัดป่าศรัทธารวม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระจารุวัชร เตื่อยสีชัง  วัดป่าศรัทธารวม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระบุญสม สุหา  วัดป่าศรัทธารวม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระศรราม แสงโสภณ  วัดป่าศรัทธารวม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระครูสิริภัทรประยุต   วัดสว่างบูรพาราม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระครูโสภิตญาณประยุต   วัดญาณโศภิตวนาราม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระครูศรีปัญญาโสภณ   วัดสิงหวนาราม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระครูธรรมจักรเสมารักษ์   วัดธรรมจักรเสมาราม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระครูอัครธรรมชัย   วัดหนองไม้ตาย  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระครูโสภณวรธรรม   วัดกุดจิก  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระครูปลัดกิตติ ชูพงศ์  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระใบฎีกาสมโภชน์ พุสูงเนิน  วัดตะคลองแล้ง  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระอธิการแอ๊ด เสริมนอก  วัดใหม่ลาดอุดม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระอธิการเสรี เชิดสูงเนิน  วัดตะโกน้อยวนาราม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระมหาธนพล ลัติพันธ์  วัดป่าจักราช  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระศุภกฤต จงจอหอ  วัดคึมมะอุ  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระธนากร ชอบจิตร  วัดเมืองบัววนาราม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระทองอยู่ ตากิ่มนอก  วัดตากิ่ม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระพงษ์พัฒน์ ฉิมพาลี  วัดโบสถ์  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระชุ่ม กรแก้ว  วัดสว่างบูรพาราม  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระเปรม ปอสูงเนิน  วัดทุ่งพนมวัง  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระดลระวี รุ่งวิกรัยสกุล  วัดผาแดง  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระสัมฤทธิ์ เวียนสุข  วัดถ้ำสองพี่น้อง  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระณัฐพล มณีมงคล  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระครูปริยัติธรรมาภรณ์   วัดห้วยสำราญ  บุรีรัมย์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระครูพิสิฐธรรมาภิรม   วัดลำดวน  บุรีรัมย์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระครูวิบูลธรรมธร   วัดไผ่ก้านเหลือง  บุรีรัมย์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระมหาจฤษณเทวินทร์ เบี้ยชาติไทย  วัดประชานิมิต  บุรีรัมย์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระวิรุติ์ สานันท์  วัดหนองพลวง  บุรีรัมย์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระภิรมย์ โพธิ์เงิน  วัดสายโท ๑๐ เหนือ  บุรีรัมย์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระสุข สืบมา  วัดสายโท ๑๐ เหนือ  บุรีรัมย์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระสิริวรคุณ   วัดสูงสุทธาวาส  ชัยภูมิ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระครูโสภณสุทธิญาณ   วัดสุงสุทธาวาส  ชัยภูมิ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระโชคเจริญ ถาวรพันธ์  วัดป่าแสงสุรีย์  ชัยภูมิ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระวรัญญู ซื่อตรง  วัดกุดยาง  ชัยภูมิ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระเทพวชิรญาณโสภณ   วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระครูสังฆรักษ์ขวัญชัย จ่ามฟอง  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระพิรุฬห์รัฐ สวนฟัก  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระครูสิริจันทประสุต   วัดสว่างอารมณ์  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระครูบรรพตสมานธรรม   วัดหิมวันบรรพต  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระครูโพธิกิตติวนารักษ์   วัดโพธิวนาราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระครูสุวัฒนธรรมวงศ์   วัดป่าเจริญผล  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระครูโพธิธรรโมภาส   วัดโพธิ์สลาด  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระครูสุเขตวรธรรม   วัดสุเขตตาราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระครูโกศลสมาธิวัตร   วัดวังปลัดสามัคคี  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระครูพนมสุตาภรณ์   วัดศรีสวาย  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระครูปราสาทศิลาภิรัต   วัดปราสาทศิลาราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระครูปริยัติบุญญาทร   วัดโนนสมบูรณ์  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระครูสุภัทรสมานคุณ   วัดป่าปะปูล  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระครูปริยัติกัลยาณธรรม   วัดกัลยาณโกมุท  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระครูบูรพากิจจาทร   วัดแสงบูรพา  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระครูนิคมสุนทรารักษ์   วัดนิคมสุนทราราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระครูประโชติจริยาภรณ์   วัดเพี้ยราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระครูสุตธรรมาภิรัต   วัดเพี้ยราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระปลัดสายชล จุดาบุตร  วัดไทยสันติสุข  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระครูสมุห์สุรพงษ์ พิมพ์วันวงค์  วัดศาลาสามัคคี  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระสมุห์วรจักร จุดาบุตร  วัดอรุณทยาราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระสมุห์ภัทรดนัย ก่อแก้ว  วัดอรุณทยาราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระใบฎีกาพรศักดิ์ ผลจะโป๊ะ  วัดประทุมธรรมชาติ  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระใบฎีกาประยงค์ อยู่ชู  วัดป่ากระยูง  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระใบฎีกาอดุลย์ ดงรัตนานนท์  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระมหาปิติพงษ์ บุญเจือ  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระอธิการไสว บุญเหมาะ  วัดหนองกฐิน  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระอธิการวิเชียร กระแสเทพ  วัดป่าบ้านโบก  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระอุดมศักดิ์ ไกรทอง  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระมหาเกียรติศักดิ์ โปยทอง  วัดมณีวรรณ  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระมหาทวี เกณสาคู  วัดพุฒาราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระมหาวันชัย ก้านอินทร์  วัดจำปา  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระมหาวิศิต กลีบม่วง  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระมหาสิริวัฒน์ หมายสุข  วัดเทพนิมิต  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระมหาสมพงษ์ ดาศรี  วัดกลาง  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระคุม มณฑาทอง  วัดป่าจิตราวัลย์  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระอ๊อด หนุนเจริญ  วัดจันทราราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระวัชระ เกิดสบาย  วัดสว่างอารมณ์  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระสมใจ แช่มรัมย์  วัดศรีรัตนาราม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระพงศกรณ์ บำเพ็ญเพียร  วัดสง่างาม  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระกฤษดา สวนงาม  วัดรามวราวาส  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระอภิมุข ชิดชอบ  วัดกลาง  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระสุทธิพงศ์ เจือจันทร์  วัดบ้านสวาย  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระบุญสิริ มุ่งสุข  วัดจุมพลสุทธาวาส  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระสุดท้าย ผิวงาม  วัดรามวราวาส  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระมิตร วงษ์กรณ์  วัดบ้านจบก  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระไพศาล ส่งศรี  วัดบ้านจบก  สุรินทร์ 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระประพนธ์ มัธยันต์  วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม  นครนายก 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระครูธรรมธรจำลอง เจริญรัตน์  วัดแหลมใต้  ฉะเชิงเทรา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระวิเชียร ประสิทธิ์บุญมานะ  วัดแหลมใต้  ฉะเชิงเทรา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระชัยนาท ราชกวี  วัดแหลมใต้  ฉะเชิงเทรา 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระราชวชิรธรรมวิธาน   วัดป่าวชิรบรรพต  ชลบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์   วัดเกษตรสุวรรณ  ชลบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระครูภัทรกิจสุนทร   วัดอ่างเวียน  ชลบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระอธิการจาลึก เย็นสำราญ  วัดจุกกะเฌอ  ชลบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระอธิการจำนงค์ รัตนวัน  วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน  ชลบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระศักดิ์ นิยม  วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน  ชลบุรี 
15-6-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 669 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7