ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระสุชาติ ทาทอง  วัดสระคู  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระวิเชียร ธรรมวัตร  วัดบ้านหนองบัวน้อย  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระสัมฤทธิ์ สระแก้ว  วัดน้ำท่วม  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระครูถาวรโพธาภิรักษ์   วัดธรรมโพธิ์ศรี  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระครูสิริพัฒนโสภณ   วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระสุนทร บูลประสาท  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระทองดี สุขะ  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระยุทธนา เจริญสุข  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระสมศักดิ์ ตระกูลเกิด  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระจักรกฤษ สมฤทธิ์  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระศักดิ์ชัย สุขสมบัติ  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา ปอยไหม  วัดหาดสะแก  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระครูใบฎีกาปราณี สงวนศรี  วัดหนองกระจับ  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระปลัดทวี บ่างสมบูรณ์  วัดป่าทรงคุณ  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระสิทธา กลิ่นหอม  วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระสมชาติ บุญเกิด  วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระปัญญา พระพิมล  วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระครูบวรธรรมวัฒน์   วัดเหล่าเดิ่น  นครนายก 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระครูใบฎีกาสมชาย นาดี  วัดรังษีโสภณ  นครนายก 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระมหาอุทิศ โคตรพันธ์  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระจักรพันธ์ พิมพ์เงิน  วัดพัฒนาป่าไม้  ฉะเชิงเทรา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระภาคภูมิ สังข์สว่าง  วัดป่าบุญคุ้มเกล้า  ฉะเชิงเทรา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระพุทธกาล คอมทรัพย์  วัดป่าบุญคุ้มเกล้า  ฉะเชิงเทรา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระสมุห์วิทยากร ปัทธิสม  วัดประชาสามัคคี  สระแก้ว 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระปุ่น แดงทับ  วัดศรีมหาราชา  ชลบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระครูภัทรกิจโสภณ   วัดพลงตาเอี่ยม  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระปลัดสมปอง รื่นรมย์  วัดชากกอไผ่  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
พระสมุห์วิชาญ คงเมือง  วัดหนองม่วง  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
พระมหาสมยศ ปรือปรัก  วัดเนินพระ  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
พระมหาเขมรังสี เขมานันทะ  วัดเนินพระ  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
พระมหาวีระชัย มิตะสิทธิ์  วัดคลองบางบ่อ  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
พระสมศักดิ์ ผลภักดี  วัดคลองบางบ่อ  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
พระสันติ ทองเชื้อ  วัดละหารไร่  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
พระสำริด เดชะษา  วัดปากน้ำระยอง  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
พระบุญธรรม สำเริง  วัดละหารใหญ่  ระยอง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
พระกิตติศักดิ์ ศรีมุข  วัดป่าเขาแหลม  จันทบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
พระภาสพงษ์ บุญวิธวาเจริญ  วัดราษฎร์ศรัทธาราม  นครปฐม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
พระสุชาติ ชูศรีจันทร์  วัดท่าเจดีย์  สุพรรณบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
439 
พระสุรชัย คำพิมพ์  วัดชัยเภรีย์  สุพรรณบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
440 
พระครูสวัสดิ์กาญจนารักษ์   วัดท่าสนุ่น  กาญจนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
441 
พระครูกาญจนสวัสดิชัย   วัดเกาะบุก  กาญจนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
442 
พระอนุสรณ์ บุษบิน  วัดถ้ำวังหิน  กาญจนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
443 
พระสุวรรณ ใจดี  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
444 
พระภูมรินทร์ หน่อสุริวงษ์  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
445 
พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ   วัดโกรกกราก  สมุทรสาคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
446 
พระครูสุทธิธรรมาภรณ์   วัดสุทธิวาตวราราม  สมุทรสาคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
447 
พระครูสมุห์ประสงค์ มณีสอดแสง  วัดใหญ่บ้านบ่อ  สมุทรสาคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
448 
พระมหาสุรพัฒน์ วัฒนศริ  วัดราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
449 
พระธีรพงษ์ ฟองน้ำทิพย์  วัดราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
450 
พระครูปลัดนิพนธ์ ขุนพิชัย  วัดห้วยทรายทอง  ราชบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
451 
พระครูใบฎีกาเลอพงษ์ เพ็ชรพราว  วัดไผ่ล้อม  ราชบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
452 
พระอัครวัฒน์ ชูนาค  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
453 
พระคมสัน นาคสุข  วัดเนกขัมมาราม  ราชบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
454 
พระฐิติ พฤกษากร  วัดบางพัง  ราชบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
455 
พระสมศักดิ์ ผ่านสอาด  วัดประชารังสรรค์  ราชบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
456 
พระครูวินัยธรฐาปกรณ์ มั่นคง  วัดจุฬามณี  สมุทรสงคราม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
457 
พระปลัดดิเรก นิลพงษ์  วัดดาวดึงษ์  สมุทรสงคราม 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
458 
พระโสพันธ์ บุญเรืองยา  วัดราชายตนบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
459 
พระอานนท์ วรรณสุข  วัดมาลัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
460 
พระใบฎีกาสุชาติ พรหมเกิด  วัดควนสุทธาราม  นครศรีธรรมราช 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
461 
พระสุรเชษฐ์ บุญแก้ว  วัดดอนอินทนิน  นครศรีธรรมราช 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
462 
พระณรงค์ ใจเย็น  วัดกุฏิ  นครศรีธรรมราช 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
463 
พระวุฒิชัย ไชยสิทธิ์  วัดเขาขุนพนม  นครศรีธรรมราช 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
464 
พระครูพิพัฒน์ประชาทร   วัดถ้ำสิงห์  ชุมพร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
465 
พระครูวรธรรมพิมล   วัดช่องรอ  ชุมพร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
466 
พระสงกรานต์ วัฒนาเรืองรอง  วัดถ้ำสำเภาทอง  ชุมพร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
467 
พระวินัย ศรีวิสัย  วัดควน  ชุมพร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
468 
พระมหากุศล วงศ์การดี  วัดวิภาวดีกาญจนา  สุราษฎร์ธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
469 
พระครูโสภณพลธรรม   วัดโสภณวนาราม  ภูเก็ต 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
470 
พระวินัย บำรุงรักษ์  วัดศรีสุนทร  ภูเก็ต 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
471 
พระมหาเชษฐ์ แสงเพชร  วัดปาโมกข์  พังงา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
472 
พระครูจิรกิจจานุยุต   วัดเอก  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
473 
พระธวัชชัย ทองแท้  วัดเอก  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
474 
พระครูสุตรัตนคุณ   วัดปรางแก้ว  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
475 
พระครูวิรัตธรรมโชติ   วัดแหลมทราย  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
476 
พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ   วัดทุ่งหวังใน  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
477 
พระธำมรงค์ ศรีไชย  วัดทุ่งหวังใน  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
478 
พระทวีพร พวงมณี  วัดทุ่งหวังใน  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
479 
พระสมปอง ชัยศรี  วัดทุ่งหวังใน  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
480 
พระครูปลัดยอดโดม ศิริพันธ์  วัดไทรงาม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
481 
พระปลัดศักรินทร์ ชิตรัตน์  วัดโคกกอ  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
482 
พระปลัดวรวิท ไสยะ  วัดห้วยหลาด  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
483 
พระวุฒิชัย เพ็งมาก  วัดห้วยหลาด  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
484 
พระสมุห์กิตติพงศ์ สุวรรณวงศ์  วัดหน้าเมือง  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
485 
พระมหาพิเชฐ มีทิพย์  วัดโคกเหรียง  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
486 
พระนิติพงศ์ รามแก้ว  วัดโคกเหรียง  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
487 
พระมหาชาตรี แซ่ลิ้ม  วัดภูเขาหลง  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
488 
พระอรรถพล ทองสง  วัดภูเขาหลง  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
489 
พระมหายิ่งยศ จันทร์แก้ว  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
490 
พระมหาวัชรินทร์ ชูศรี  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
491 
พระวรพจน์ ปลอดขำ  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
492 
พระสุวัฒน์ พัฒนพงศ์  วัดเขาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
493 
พระจิตรภาณุ จีระพันธุ์  วัดปทุมธาราวาส  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
494 
พระปองเดช พะสริ  วัดห้วยพุด  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
495 
พระเมฆินทร์ แซ่จุ้ง  วัดปรางแก้ว  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
496 
พระเอกพงศ์ แซ่จ้อง  วัดพุทธฤทธิ์วนาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
497 
พระเชษฐ์วุฒิ ชัยขันธ์  วัดถ้ำตลอด  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
498 
พระทวี แก้วประสิทธิ์  วัดหูแร่  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
499 
พระอภิชิต เย็นไธสงค์  วัดหลักเขต  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
500 
พระประจบ ช่วยบำรุง  วัดหนองอ้น  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 689 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7