ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระสุรเกียรติ จูเจริญ  วัดนครชุมน์  ราชบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระประคอง พินสุวรรณ์  วัดอมรญาติสมาคม  ราชบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระจาตุรงค์ สุขสว่าง  วัดอมรญาติสมาคม  ราชบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระธนชาติ โสภาพินิจ  วัดอมรญาติสมาคม  ราชบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระชัยวัฒน์ วิริยะธนสาร  วัดอมรญาติสมาคม  ราชบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระมงคล อมรมงคลทอง  วัดอมรญาติสมาคม  ราชบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระธเนศ แซ่เฮ้ง  วัดอมรญาติสมาคม  ราชบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุขพานิช  วัดไร่ดอน  เพชรบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระมหาวีระชัย ฐานะวัฒนา  วัดไร่ดอน  เพชรบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร   วัดธรรมนิมิต  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระครูสถิตกมลธรรม   วัดปากง่าม  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระครูสมุทรกิตติวัฒน์   วัดช่องลม  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระครูโสภณเสลธรรม   วัดปากสมุทร  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระครูวิจิตรสรคุณ   วัดประชาโฆสิตาราม  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระครูใบฎีกาสิทธิชัย บุญหว่าง  วัดประชาโฆสิตาราม  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระครูปลัดพรเทพ จันทร์สวัสดิ์  วัดลาดเป้ง  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระปลัดธนกร รัตนประทีป  วัดลาดเป้ง  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระเอกชัย พวงอินทร์  วัดลาดเป้ง  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระมหาภควัต จรรยาสกุลชาติ  วัดลาดเป้ง  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระปลัดรณชัย รักชาติ  วัดจุฬามณี  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระณะรงค์ เฮ็งไชโย  วัดจุฬามณี  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระใบฎีกาสมภพ ดำรงศิลป์  วัดปากง่าม  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระสุธรรม วัณยะเพชร  วัดบางขันแตก  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระรังสรรค์ เอี่ยมอิศรา  วัดดาวโด่ง  สมุทรสงคราม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระครูชินธรรโมภาส   วัดประชาราษฎร์  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระปลัดวัชระ เหรียญทอง  วัดทุ่งกลาง  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระอธิการจารึก คงดี  วัดพระหินวนาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
พระภราดร สุขากุล  วัดพระหินวนาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
พระสมจิตร ฉิมทอง  วัดห้วยสัก  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
พระโชคชาย แตงอ่อน  วัดมุมป้อม  นครศรีธรรมราช 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
พระสุมนต์ สารานิตย์  วัดควนส้าน  นครศรีธรรมราช 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
พระครูประสาทสรคุณ   วัดธรรมบูชา  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
พระมหาเชาวลิต หม่อล่าย  วัดวังไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
พระอโณทัย ทองใย  วัดวังไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
พระสำเริง บุญพัฒน์  วัดวังไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
พระมงคล เพชรดุก  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
พระคาเชน หวังภัทราวานิช  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
พระมารุต ดำชะอม  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
439 
พระประสงค์ ด้วงพรหม  วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
440 
พระสังข์ บัวศรี  วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
441 
พระณัฐพล ล่องประดิษฐ์  วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
442 
พระพิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ  วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
443 
พระครูประคุณสุตกิจ   วัดวิชิตสังฆาราม  ภูเก็ต 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
444 
พระมหาไพรัช ตันเก่ง  วัดวิชิตสังฆาราม  ภูเก็ต 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
445 
พระมหายอด พุทพิลา  วัดบ้านเกาะสิเหร่  ภูเก็ต 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
446 
พระศรีรัตนสุธี   วัดแก้วโกรวาราม  กระบี่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
447 
พระครูสังฆรักษ์ภูริณัฐ เพ่งกิจ  วัดโภคาจูฑามาตย์  กระบี่ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
448 
สามเณรมงคลรัตน์ โซ่เงิน  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
449 
สามเณรพงศกร จันเทพา  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
450 
สามเณรวุฒิพงษ์ พลชา  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
451 
สามเณรอภิสิทธิ์ บุญทวี  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
452 
สามเณรชัชวาล อยู่สาโก  วัดบัวแก้วเกษร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
453 
สามเณรชาคริต อยู่สาโก  วัดบัวแก้วเกษร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
454 
สามเณรอนุสิทธิ์ ต้นโพธิ์  วัดสว่างสุทธาราม  หนองบัวลำภู 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
455 
สามเณรอีเทิ่น ซิงค์  วัดแสนสำราญ  อุบลราชธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
456 
สามเณรธวัชชัย สนทะยา  วัดบ้านกอก  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
457 
สามเณรสมพงษ์ นาใจเย็น  วัดบ้านกอก  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
458 
สามเณรอัศดา จิตรีเนื่อง  วัดปราสาทสิทธิ์  ราชบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
459 
พระมหานนทพัทธ์ ทิพโกมล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
460 
พระวรเทพ ช่างเรือนกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
461 
พระบุรินทร์ ฉันทกิจโชคไชย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
462 
พระประจักษ์ เกิดมงคล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
463 
พระกิตติพงศ์ บุญเลี่ยม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
464 
พระเจ้าไท คุ้มคง  วัดหนามแดง  ฉะเชิงเทรา 
1-1-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
465 
พระณัฐวัตร ศุกรโยธิน  วัดหนามแดง  ฉะเชิงเทรา 
1-1-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
466 
พระธีระพันธ์ หมอยาดี  วัดกำแพง  นนทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
467 
พระวีรพงษ์ อินทรมุกต์  วัดปัญจบูรพาจารย์  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
468 
พระครูวิจิตรธรรมานุศาสก์   วัดห้วยประสิทธิ์  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
469 
พระครูเวฬุพนาสัย   วัดป่าไผ่  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
470 
พระประสิทธิ์ มาแก้ว  วัดท่าข้าวเปลือกใหม่  เชียงราย 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
471 
พระครูสุตาลงกต   วัดหนองโค้ง  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
472 
พระครูวิเชียรปัญญา   วัดสันกลาง  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
473 
พระครูจิรธรรมประภัศร์   วัดแม่แตง  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
474 
พระครูสุนทรญาณรังษี   วัดหนองเต่าคำ  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
475 
พระครูสุวิมลธรรมารักษ์   วัดลอยเคราะห์  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
476 
พระครูวิโรจน์จริยานุกูล   วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
477 
พระครูวรกิจจาภรณ์   วัดแม่ก๊า  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
478 
พระครูปลัดทวีวัฒน์ จันต๊ะวงค์  วัดสันมะเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
479 
พระปลัดธันวา ขยันทำ  วัดธาตุคำ  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
480 
พระสมศักดิ์ ธาวงศ์  วัดอินทะวิชัย  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
481 
พระทวีสิน ศรีวงค์  วัดป่าชี่  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
482 
พระพนมไพร ธรรมพุทธ  วัดดอยปล่อยนก  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
483 
พระวิทูรย์ เขียวปัญญา  วัดอุปคุต  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
484 
พระอุดมชัย ศรีสมชัย  วัดห้วยตองสัก  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
485 
พระทวีศักดิ์ คำแหลง  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
486 
พระอภิสิทธิ์ ชื่องาม  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
487 
พระวราภรณ์ ปู่ผัด  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
488 
พระรังสิต สนั่นศรีนิรันดร์  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
489 
พระสมุห์จักรวาล พันธ์ไชยศรี  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
490 
พระเอกชัย เลาย่าง  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
491 
พระปลัดทองคำ วรรณวินิจ  วัดแม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
492 
พระละ แปน  วัดสบป่อง  แม่ฮ่องสอน 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
493 
พระอนุสรณ์ พวงยี่โถ  วัดอมราวาส  แม่ฮ่องสอน 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
494 
พระสมพงษ์ แถวโสภา  วัดโนนสมบูรณ์  บุรีรัมย์ 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
495 
พระปลัดสมศักดิ์ ทองคำ  วัดบ่อน้ำจืด  นครปฐม 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
496 
พระปลัดเสงี่ยม เพชรรุญ  วัดดอนมะกอก  นครปฐม 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
497 
พระธนัตถ์บดี นพเวช  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
498 
พระสมพงศ์ ศรีวิสาร  วัดราษฎร์เจริญธรรม  กาญจนบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
499 
พระบุญทวี โอภาส  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
พม่า  
500 
พระชาญวิทย์ แต้รัตนชัย  วัดธรรมานันทาราม  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
รวมทั้งหมด : 576 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6