ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระมหากิจจา ควรประกอบกิจ  วัดแพรกนกเอี้ยง  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระมหาพงศธร ตรีสุวรรณ์  วัดเทพนิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระสุรัตน์ อรรควรพงษ์  วัดเขาตลาด  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระศรคม นิระทัย  วัดหนองแหน  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระอรรณพ เจริญสุข  วัดไผ่แก้ว  ฉะเชิงเทรา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระครูไพศาลสารคุณ   วัดเขาบ่อกวางทอง  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระปลัดวิทยา เพิ่มชาติ  วัดธาตุทอง  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระอธิการสิทธิพร บุญหาร  วัดทุ่งศาลา  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระมหาเริงศักดิ์ พิมพ์สกุล  วัดบึงบวรสถิตย์  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระมหาสุทธินันท์ มณีพัฒน์สิริกุล  วัดบึงบวรสถิตย์  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระณัฐ ปิ่นเจริญ  วัดปาลิไลยวัน  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระบุญเหลือ คำนึง  วัดกระบกคู่  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระฉวี สร้อยทอง  วัดพรหมรัตนาราม  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระธีรชัย วิเชียรพงษ์  วัดหนองม่วงเก่า  ชลบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระสมุห์มานพ อินถา  วัดปากน้ำพังราด  ระยอง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระอธิการประสงค์ จันทวงศ์  วัดท่ามะกอก  ระยอง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระวันชัย ขำผา  วัดท่ามะกอก  ระยอง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระครูสุเทพปุศยธรรม   วัดดอนตาล  จันทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระครูธำรงธรรมวงศ์   วัดตะบกเตี้ย  จันทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระครูพัชรธรรมาภรณ์   วัดป่าอุทุมพร  จันทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระครูประโชติสิทธิธรรม   วัดวังแซ้ม  จันทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระใบฎีกามนตรี พิมพ์ทอง  วัดมาบไผ่  จันทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระมหาชนะ ตะบองเพ็ชร์  วัดคลองปรือ  จันทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระสุเทพ นิ่มดี  วัดทุ่งตาอิน  จันทบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์   วัดสุขวัฒนาราม  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระครูโสภณธรรมมงคล   วัดมงคลประชาราม  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระครูปลัดประจักษ์ มณีกิจ  วัดไผ่จระเข้  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
พระครูวินัยธรสมนึก เหมหงษา  วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล  วัดวังตะกู  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
พระมหาธงสวรรค์ วรสิงห์  วัดสุวรรณาราม  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
พระสุกฤษฏ์ มังกะโรทัย  วัดใหม่ปิ่นเกลียว  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
พระปัญญา ธิติวงศ์วิโรจน์  วัดท่ากระชับ  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
พระสมชาย สังวาลย์แย้ม  วัดหลวง  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
พระอนันต์ สัตยกุล  วัดหทัยนเรศวร์  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
พระวรพล เส็งประชา  วัดสำโรง  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
พระไพศาล สินสุดสวาท  วัดไทร  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
พระสัญญา เก้าวงษ์วาน  วัดไทร  นครปฐม 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
พระครูสุวรรณวีรานุวัตร   วัดโพธิ์คลาน  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
439 
พระครูดิลกคณานุสิฐ   วัดท่าโขลง  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
440 
พระครูสุชาตวุฒิคุณ   วัดสูงสุมารมหันตาราม  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
441 
พระครูวิสุทธิ์สุวรรณวัฒน์   วัดศาลาท่าทราย  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
442 
พระครูโกศลธรรมานุสิฐ   วัดสวนหงส์  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
443 
พระครูวิมลปริยัติกิจ   วัดขุนไกร  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
444 
พระครูวิชัยเขมคุณ   วัดอู่ทอง  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
445 
พระครูนันทวันพิทักษ์   วัดนันทวัน  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
446 
พระครูสุนทรสีลสัมบัน   วัดบ้านกร่าง  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
447 
พระพงษ์นรินทร์ จงประจันต์  วัดบ้านกร่าง  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
448 
พระครูปลัดบุญยัง สุนทรวิภาต  วัดไชนาวาส  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
449 
พระใบฎีกาสุรเวช ประสิทธิ์  วัดไชนาวาส  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
450 
พระครูสมุห์กฤษฎา สีทองใบ  วัดโพธาราม  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
451 
พระปลัดทวี เลิศสุวรรณ  วัดกระทุ่มทอง  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
452 
พระอธิการพิเชฐ ตลับทอง  วัดศรีพร  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
453 
พระมหาวรท ฤทธิ์มะหันต์  วัดพยัคฆาราม  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
454 
พระมหาพูลทรัพย์ ปฐวีพนาสณฑ์  วัดพยัคฆาราม  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
455 
พระชลอ พวงมาลี  วัดพระรูป  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
456 
พระสามารถ โพธิ์แก้ว  วัดกงจักร  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
457 
พระธรรมณพ ทานจะโปะ  วัดโพธิ์นฤมิตร  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
458 
พระยุทธนา มาลาวงษ์  วัดธรรมมงคล  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
459 
พระสุธิชัย เลิศวิวัฒน์เกษม  วัดกลาง  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
460 
พระชินท์ณภัทร บุญกำมา  วัดกลาง  สุพรรณบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
461 
พระครูถาวรกาญจนธรรม   วัดหินแท่นลำภาชี  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
462 
พระธนพล บัวเล็ก  วัดหินแท่นลำภาชี  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
463 
พระสุภัทร์ เจือจันทร์  วัดหินแท่นลำภาชี  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
464 
พระครูโกศลพิมลกิจ   วัดหนองสองห้องผาสุการาม  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
465 
พระอภิมุข สุดใจ  วัดหนองสองห้องผาสุการาม  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
466 
พระปฐม ธนากิตตินิวัฒน์  วัดหนองสองห้องผาสุการาม  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
467 
พระปลัดบรรจบ รัตน์แดง  วัดมโนธรรม  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
468 
พระอธิการเสงี่ยม อินทร์คำ  วัดหนองโตนด  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
469 
พระมหาทวีเกียรติ เฟื่องฟู  วัดเขาจำศีล  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
470 
พระมหาแวนสัน โพธิ์แก้ว  วัดสระสำเภาทอง  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
471 
พระมหาเนติ พงษ์ไพบูลย์  วัดห้วยนาคราช  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
472 
พระศรณรงค์ ไขสี  วัดถ้ำสิริธรรมาราม  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
473 
พระสมนึก พรหมณี  วัดถ้ำเขาชะอางค์  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
474 
พระรังสิมันตุ์ เรือนนุช  วัดถ้ำเขาชะอางค์  กาญจนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
475 
พระครูสาครธรรมโชติ   วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
476 
พระครูสุนทรธนาคม   วัดศรีสินมา  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
477 
พระครูสมุห์สุรสิทธิ์ ฟุ้งสาคร  วัดศรีสินมา  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
478 
พระครูสาครธรรมสถิต   วัดสุนทรสถิต  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
479 
พระโสภณ อ่วมเมี่ยง  วัดสุนทรสถิต  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
480 
พระครูประโชติสาครธรรม   วัดหลักสองราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
481 
พระมหาอนุกูล ล้ำเลิศวิทยา  วัดหลักสองราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
482 
พระครูวรธรรมสาคร   วัดศิริมงคล  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
483 
พระสมเกียรติ ชาวท่าทราย  วัดศิริมงคล  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
484 
พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ ช้างเมือง  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
485 
พระใบฎีกาจุฬาวุฒิ พุฒภักดี  วัดศรีวนาราม  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
486 
พระมหาสมโภชน์ อรุณโชค  วัดศรีวนาราม  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
487 
พระอธิการสมภาพ มีบางยาง  วัดดอนไก่ดี  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
488 
พระทรงยศ สมวรรณดี  วัดดอนไก่ดี  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
489 
พระมหาวรพล เสือเดช  วัดธรรมจริยาภิรมย์  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
490 
พระธีรวัฒน์ นักร้อง  วัดสุทธิวาตวราราม  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
491 
พระกิตติ ชมชื่น  วัดธรรมโชติ  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
492 
พระรัชชานนท์ ปานจิตร  วัดดอนโฆสิตาราม  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
493 
พระสุทัศน์ ไกลรักษ์  วัดบางกระเจ้า  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
494 
พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต   วัดประชารังสรรค์  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
495 
พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร   วัดหนองกลางด่าน  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
496 
พระครูธรรมธรดิเรก ชัยเสนา  วัดหนองกลางด่าน  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
497 
พระครูสุธรรมพิจิตร   วัดหนองอ้อตะวันตก  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
498 
พระมหาอดุลณัฏฐ์ เสลารักษ์  วัดหนองอ้อตะวันตก  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
499 
พระครูใบฎีกาอลงกร ภักดีศรีสันติกุล  วัดทุ่งหลวง  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
500 
พระมหาบุญศรี ราศีสุข  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 698 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7