ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401  
พระมหาเสนาะ กิตฺติเสโน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
402  
พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
403  
พระมหาบุญชัย ปภสฺสรเมธี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
404  
พระมหาครรชิต สุชิตคนฺโธ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
405  
พระมหาวิรัตน์ อภิรตโน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
406  
พระมหาชำนาญ มหาชาโน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
407  
พระมหาประวิทย์ อธิวิทู  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
408  
พระภานุวัฒน์ รณญฺชโย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
409  
พระพรเทพ ญาณคุโณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
410  
พระภูวนาท นาถกโร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
411  
พระมหานิรมิตร กิตฺติมิตฺโต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
412  
พระสุขสันต์ สุขสนฺโต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
413  
พระมหาพิชัย วิชยวํโส  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
414  
พระมหาเดชจำลอง พุทฺธิเตโช  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
415  
พระมหาหวน ยสาโส  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
416  
พระภูษิต คุณภูสิโต  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
417  
พระราชธรรมโมลี  วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
418  
พระภาวนาวิริยคุณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
419  
พระโสภณคณาภรณ์  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
420  
พระครูอุดมปัญญาคุณ  วัดควนพนางตุง  พัทลุง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
421  
พระครูวิธูรชัยกิจ  วัดตะกู  ชัยนาท 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
422  
พระครูประสิทธิพุทธมนต์  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
423  
พระมหาประเสริฐ ปสิฏฺโฐ  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
424  
พระสินทบ สุภชญฺโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
425  
พระอนุรักษ์ โสตฺถิโก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
426  
พระก้องเกียรติ ฐิตสิทฺธิโก  วัดป่านาคำน้อย  อุดรธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
427  
พระประดิษฐ์ กนฺตสาโร  วัดหนองยาง  อุทัยธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
428  
พระราชวรานุวัตร  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
429  
พระครูวรวรรณาภรณ์  วัดไชยสถาน  เชียงใหม่ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
430  
พระประไพร สุภโร  วัดป่าศิริวันวนาราม  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
431  
พระอธิการเสน ปัญญาธโร  วัดราษฎรสงเคราะห์  อุดรธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
432  
พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
433  
พระวิรัช โอภาโส  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
434  
พระจุมพล ปญฺญพโล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
435  
พระสนธยา สุทฺธาโภ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
436  
พระนิรุต สิริสุทฺโธ  วัดม่วงศรี  ขอนแก่น 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
437  
พระธรรมมหาวีรานุวัตร  วัดป่าเลไลยก์  สุพรรณบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
438  
พระราชปริยัติดิลก  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
439  
พระมงคลรังษี  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
440  
พระเมธีปริยัติวิบูล  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
441  
พระปัญญาวชิราภรณ์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
442  
พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์  วัดใหม่ทุ่งคา  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
443  
พระครูวิจิตรคณานุกูล  วัดหัวหมอน  พัทลุง 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
444  
พระครูเกษมพัชรสาร  วัดธุตังคาราม  เพชรบูรณ์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
445  
พระครูปลัดอบ ปภสฺสโร  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
446  
พระครูปลัดสุทธิ ปณฺฑิโต  วัดดอนรักษา  นครศรีธรรมราม 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
447  
พระครูสมุห์วรพจน์ ขนฺติพโล  วัดบันลือคชาวาส  ปัตตานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
448  
พระครูสมุห์บุญสม สุปภาโต  วัดบ้านนาสามัคคี  เพชรบูรณ์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
449  
พระครูใบฎีกาสุขเกษม สุขเขโม  วัดโพธิ์ทอง  เพชรบูรณ์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
450  
พระปลัดสมบัติ ปุญฺญโกสโล  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
451  
พระวินิตย์ นิสโภ  วัดนาประดู่  ปัตตานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
452  
พระมหาณัฐพล คุณวโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
453  
พระห้อง จนฺทสโร  วัดเขาตกน้ำ  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
454  
พระมหานพดล ขนฺติธมฺโม  วัดเนินสุทธาวาส  ชลบุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
455  
พระสนอง ธนปญฺโญ  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
456  
พระพเยาว์ กลฺยาโณ  วัดสระเรียง  นครศรีธรรมราช 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
457  
พระคำรณ ปภากโร  วัดปัจจันตาราม  สมุทรสาคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
458  
พระจุม สุจิณฺโณ  วัดประทุมเมฆ  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
459  
พระสมใจ กุสโล  วัดเขาตกน้ำ  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
460  
พระมหาสิปปกร ปกรโณ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
461  
พระมหาชรินทร์ พลินฺโท  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
462  
พระมหาเกษม ปญฺญาเขโม  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
463  
พระมหาดำรง สุวณฺโณ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
464  
พระชัยศักดิ์ ชยสิทฺโธ  วัดโพธิยาราม  สมุทรปราการ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
465  
พระมหาประเสริฐ โยคบุตฺโต  วัดควนหวาด  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
466  
พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต  วัดเจ้าเจ็ดนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
467  
พระมหาบุญยัง ฐิติญาโณ  วัดเพียไซย์ดอนกระชาย  นครราชสีมา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
468  
พระมหาวิเชียร ติกฺขปญฺโญ  วัดเชตวันธรรมาราม  ลำพูน 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
469  
พระมหาสมยศ อาภายุตฺโต  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
470  
พระประภาส ธมฺมานนฺโธ  วัดราษฎร์สามัคคีธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
471  
พระมหาสุริยา ปญฺญาคโม  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
472  
พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
473  
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
474  
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
475  
พระมหาพีรพันธ์ สุเมธี  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
476  
พระมหาถวิล วชิรธมฺโม  วัดม่วงแค  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
477  
พระเกียรติศักดิ์ อภิวโร  วัดใหม่ทุ่งคา  สงขลา 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
478  
พระมหาประดิษฐ์ ปิยธมฺโม  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
479  
พระมหาชาญ โชติญาโณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
480  
พระมหาไพโรจน์ ปภสฺสโร  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
481  
พระวิรพงษ์ ธมฺมคุตฺโต  วัดโพธิ์ทอง  เพชรบูรณ์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
482  
พระกฤตบุญ อภโย  วัดเชตวันธรรมาราม  ลำพูน 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
483  
พระธรรมนูญ พลวโร  วัดบันลือคชาวาส  ปัตตานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
484  
พระมหาวิรัตน์ ปภสฺสโร  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
485  
พระสมพร เมตฺติโก  วัดหนองหญ้าลาด  ศรีสะเกษ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
486  
พระสันติ สนฺติกโร  วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
487  
พระประทีป ปทีโป  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
488  
พระสมเกียรติ ปุณฺณญาโณ  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
489  
พระสมบูรณ์ โชติโก  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
490  
พระวิศิษฎ์ สุทฺธิญาโณ  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
491  
พระสิทธิ์ ปิยสีโล  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
492  
พระสุธีรัตน์ จนฺทสุวณฺโณ  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
493  
พระวุฒิศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
494  
พระปราโมทย์ ธมฺมฉนฺโท  วัดพระพุทธบาทพนมดิน  สุรินทร์ 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
495  
พระเทพประสิทธิโสภณ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
496  
พระสักกอรรถ สกฺกอตฺโถ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
497  
พระครูปัญญาสารโกศล  วัดสิงหารินทาราม  หนองคาย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
498  
พระครูโพธิชยานุกิจ  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
499  
พระครูอดุลธรรมาภิมณฑ์  วัดโนนสำราญ  หนองคาย 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
500  
พระชัยยุทธ ชยธโร  วัดทุ่งเทิง  อุบลราชธานี 
1-2-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 502 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6