ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระครูโกศลธรรมธัช   วัดงิ้ว  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระครูธวัชเมธคุณ   วัดโพธิ์เมืองปัก  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระครูปริยัติสิทธานุการ   วัดสว่างวนาราม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระครูปิยสุตคุณ   วัดใหม่เจริญธรรม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระครูวิรุฬห์ธรรมธัช   วัดบุพรมราช  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระวิยุทธ หล่าอุดม  วัดบุพรมราช  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระปลัดจักรกฤษณ์ พุฒบุรี  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระสมุห์วิรัตน์ สนธิ  วัดป่าท่าลาด  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระอธิการสุรชัย นามวิเศษ  วัดคีรีสามัคคี  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระมหายุทธนา ปัดทา  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระเพลิน อินตา  วัดหนองแคทราย  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระรังสรรค์ เพ็ชรแก้ว  วัดป่าสาลวัน  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระพันธกานต์ สนคงนอก  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระบุลากร ผือฮีเขวา  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระนิยมรัตน์ มิ่งมงกุฏ  วัดป่าคีรีวัลลิ์  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระลำแพน พลศรี  วัดซับสวอง  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระสมาน สงฆะรินทร์  วัดป่าหงล์ประสิทธิ์  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระสมบัติ บุญชู  วัดฤทธิกุญชร  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระกิตติพันธ์ ถอยกระโทก  วัดคนชุม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระเชษฐา บุษบรรณ์  วัดสว่างวนาราม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระวีระ กินขุนทด  วัดมะเริง  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระยิ้ม บุตรประโคน  วัดบ้านตาลพัฒนา  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระพิสิษฐ์ วรานนท์  วัดหงษ์  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระสุกิต อาปะโม  วัดใหม่อัมพวัน  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระสุวรรณ เคร่งกระโทก  วัดดะแลงราษฎร์บำรุง  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระนิยม ประจวบสุข  วัดมะขามเฒ่า  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระสามารถ แอบกิ่ง  วัดห้วยสะแกราช  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
พระวรพล ลิขิตรัตนากร  วัดป่าเขาหินตัด  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
พระพีรศักดิ์ ขอดวงกลาง  วัดโนนหมัน  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
พระสารทิศ เกื้อกูล  วัดมะรุม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
พระสมบัติ ศรีสวัสดิ์  วัดมะรุม  นครราชสีมา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
พระครูสุนทรธรรมวิจิตร   วัดป่ารุ่งอรุณ  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
พระครูพิศิษฐวัชรธรรม   วัดป่าธรรมาวาส  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
พระมหาบุญมา ศรีดา  วัดโคกสนวน  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
พระเกษมศานต์ หาญชนะ  วัดสระประทุม  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
พระจันทรา บุรี  วัดตลาดชัย  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
พระกรณ์มงคล เพชรดาวิวัฒนเมธี  วัดโพธิ์ย่อย  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
พระบุญธรรม จันทร์เจ้า  วัดบ้านทุ่ง  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
439 
พระอาวุธ โล่ห์สุวรรณ  วัดโคกตะแบก  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
440 
พระจีระศักดิ์ ชะบารัมย์  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
441 
พระสมพร อ่านชำนาญ  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
442 
พระสงวน การดี  วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ  บุรีรัมย์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
443 
พระครูวิบูลคุณากร   วัดสว่างวารี  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
444 
พระครูธรรมชัยโสภณ   วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
445 
พระอธิการปรีชา พัดเจริญ  วัดโคกกระเบื้อง  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
446 
พระเฉลิมชัย พรมไทย  วัดเขาประตูชุมพล  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
447 
พระสุทัศน์ มะณีใส  วัดราษี  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
448 
พระพัลลภ ชนะบุญ  วัดสันติประชาธรรม  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
449 
พระนิรันดร์ อนันต์สุข  วัดวีรวงศาราม  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
450 
พระกันติ์นันท์ คำงาม  วัดพระธาตุหนองสามหมื่น  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
451 
พระยุทธนา แซงวงษ์  วัดพระธาตุหนองสามหมื่น  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
452 
พระธรรมชัย วิทยาประภา  วัดหนองนาแซง  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
453 
พระศรัณยู นันตรัตน์  วัดหนองนาแซง  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
454 
พระชัยศรี วงศ์เตชะ  วัดหนองไผ่ล้อม  ชัยภูมิ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
455 
พระครูไพศาลปัญญาภรณ์   วัดเขวาสินรินทร์  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
456 
พระมหาธีรเวทย์ สุขทวี  วัดเขวาสินรินทร์  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
457 
พระสุพจน์ สีดา  วัดเขวาสินรินทร์  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
458 
พระมหาถนอม พาหอม  วัดโคกก่อง  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
459 
พระสมิท นิราศโศรก  วัดแจรนสัมพันธ์  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
460 
พระเมฆสุวรรณ สุดลา  วัดบัวโล๊ะ  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
461 
พระพัลลภ เพ็งสวัสดิ์  วัดป่าดงคู  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
462 
พระประเสริฐ แก้วนรา  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
463 
พระวิระเพชร มากอินทร์  วัดแจ้งนานวน  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
464 
พระวิชัย ภูเงิน  วัดแจ้งนานวน  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
465 
พระกำหนด ไชยหาญ  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
466 
พระโกมินทร์ เตียแอก  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
467 
พระปิยวิทย์ ถนอมนาม  วัดโคกสำโรง  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
468 
พระประจักษ์ สังเกตกิจ  วัดอาม็อง  สุรินทร์ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
469 
พระครูปริยัติวรานุยุต   วัดเขาลูกช้าง  ปราจีนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
470 
พระอธิการวินัย เล็บครุฑ  วัดหนองนมหนู  ปราจีนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
471 
พระอธิการพิรมย์ ชิ้นอ่อน  วัดคลองร่วมพัฒนา  ปราจีนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
472 
พระประจวบ ปุระศิริ  วัดพระยาทำ  ปราจีนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
473 
พระนพดล ผดุงญาณ  วัดพระยาทำ  ปราจีนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
474 
พระณัฐญพงษ์ โอสถาภิรมย์  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
475 
พระธีระ มากเจริญ  วัดมงคลถาวร  นครนายก 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
476 
พระปีนา หลิมสกุล  วัดไม้รวก  นครนายก 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
477 
พระมหาดำรงค์ อังคะ  วัดหุบเมย  นครนายก 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
478 
พระวรรณชัยศรี สิริปุญโญ  วัดชุมทอง  สระแก้ว 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
479 
พระครูธรรมสารวิจิตร   วัดบึงน้ำรักษ์  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
480 
พระมหาวิทยา เกิดแก้ว  วัดคลอง ๑๘  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
481 
พระบุญเชิด เข็มทิพย์  วัดบางมะเฟือง  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
482 
พระสมชาย คงเจริญ  วัดหนองรี  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
483 
พระมณี ดับโลกย์  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
484 
พระสุชน นิมินรัมย์  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
485 
พระดำรงค์ บุญสวาย  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
486 
พระเอกอนันต์ สรรประดิษฐ์  วัดเขาจันทาฐิตวิริยาจารย์  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
487 
พระครูสังฆรักษ์ดอกรัก คำขะ  วัดโพนงาม  ฉะเชิงเทรา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
488 
พระครูชลธารธรรมาภรณ์   วัดวังตะโก  ชลบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
489 
พระครูสังฆรักษ์อนนท์ อินทวงศ์  วัดศรีมหาราชา  ชลบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
490 
พระปลัดวัฒนา บุญเสริญ  วัดศรีมหาราชา  ชลบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
491 
พระมหาพิเชษฐ์ พรมมา  วัดชัยมงคล  ชลบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
492 
พระทวี บุญแต่ง  วัดชัยมงคล  ชลบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
493 
พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์   วัดวิเวการาม  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
494 
พระครูจันทวชิราภรณ์   วัดซึ้งล่าง  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
495 
พระครูพิพิธกิจจานุการ   วัดวันยาวล่าง  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
496 
พระปรีชา เบ็ญจกิจ  วัดวันยาวล่าง  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
497 
พระครูปลัดธงชัย สุทธิธรรม  วัดตะปอนน้อย  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
498 
พระปลัดอำนวย เลื่อมใส  วัดกมลธรรมาราม  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
499 
พระครูสมุห์นิพนธ์ บุญเลิศ  วัดตะปอนใหญ่  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
500 
พระอธิการสมศักดิ์ เขตสว่าง  วัดหนองระหาน  จันทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 729 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8