ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระจำลอง บุตรโคตร  วัดป่าอมตธรรมาราม  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระเสริม คำยอดแก้ว  วัดคงคาวนาราม  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระปวริศร์ ญาณศิริ  วัดหันเตย  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระตั้น หวังช่วยกลาง  วัดหนองบัวกระจาย  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระลี ต้นจาน  วัดสะพานหิน  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระวีรพร พรมหงษ์  วัดหนองแวง  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระจรูญ ผะอบทอง  วัดหนองจอก  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระอำนวย ตาจันทึก  วัดถ้ำพรหมประดิษฐ์  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระไพบูลย์ วิสิฐศักดิ์ไพบูลย์  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระณรงค์ศักดิ์ โคตรสิงห์  วัดวงศ์เกษตร  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระณัฐพล ปักกาสาร  วัดหนองหัวช้าง  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระอภิชาติ ศรีสำราญ  วัดหนองหัวช้าง  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระสมร บ้านกระโทก  วัดดอนไพล  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระอุทัย โพนกระโทก  วัดดอนไพล  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระเสถียร คำเพชร  วัดกลางดง  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระธนิสร วงษ์พิมล  วัดกลางดง  นครราชสีมา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระมหาคมเขต ลายประโคน  วัดห้วยสำราญ  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระบุญเพ็ง ทังไธสง  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระสมภาร เจียวรัมย์  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระสมาน กะการดี  วัดป่าประชาสันติธรรม  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระอำนาจ ชำนาญกอง  วัดบ้านตลาดควาย  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระบารมี พูนชัย  วัดปราสาทบูรพาราม  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระกฤตัชญ์ ตรากลาง  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระชัยยุทธ ติจันทึก  วัดป่าศรีอุดมธรรม  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระสุพรรณ เมชบุตร  วัดป่าศรีอุดมธรรม  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระทรงเกียรติ คำหมื่น  วัดป่าศรีอุดมธรรม  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระสมาน ยางนอก  วัดสักทองหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
พระบุญธรรม วงศ์เมือง  วัดสักทองหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
พระเสนีย์ แสงศรี  วัดสักทองหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
พระครูสิริภัทรสุนทร   วัดสง่า  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
พระครูอรุณธรรมสถิต   วัดสว่าง  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
พระครูสีลธราทร   วัดศิลาดาด  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
พระครูปัญญาพิพัฒน์   วัดโนนม่วง  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
พระภาวัต ประยูรเนตร  วัดโนนม่วง  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
พระอธิการเวชยันต์ ชอบไว  วัดเขาวง  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
พระชุมพล วันชัย  วัดป่าบ้านพลัง  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
พระสมศักดิ์ หอมสันเทียะ  วัดบูรณ์  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
พระวิไลย์ ดิลกลาภ  วัดอำภา  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
439 
พระปรีดา ภูหลาบ  วัดลำชี  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
440 
พระพงศ์ศิริ ประเสริฐไทย  วัดสมอ  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
441 
พระพัชรพงศ์ แสนโพธิ์  วัดสมอ  ชัยภูมิ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
442 
พระครูธรรมวรคุณ   วัดวรรณวราราม  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
443 
พระครูอัมพวันสรกิจ   วัดอัมพวัน  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
444 
พระครูวินัยธรเอี่ยม สามี  วัดศรีลาวรรณ  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
445 
พระครูสังฆรักษ์สำเริง มุมทอง  วัดบ้านข่า  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
446 
พระครูสังฆรักษ์สุธี เสาทอง  วัดสุทธิวงศา  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
447 
พระปลัดสมหมาย ใจงาม  วัดประทุมวัน  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
448 
เจ้าอธิการชัชวาล อินทปิ่นโณ  วัดโคกอาโพนสวาย  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
449 
พระอธิการวิษณุ ขุนศิริ  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
450 
พระอธิการสุพิน อ่านเขียน  วัดบ้านยางน้ำอ้อม  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
451 
พระมหาดีเด่น เรืองแสง  วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
452 
พระมหาประเสริฐ ตุ้มทอง  วัดศิลาอาสนาราม  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
453 
พระวรจักร สุมา  วัดโพธิ์ศรี  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
454 
พระประยูร สร้อยทอง  วัดศิลาวรรณ  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
455 
พระธีรวัฒน์ ผมทอง  วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
456 
พระปัญญา ตามสายสุด  วัดสระบัว  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
457 
พระสมพงษ์ แสงพระจันทร์  วัดโสดาราม  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
458 
พระนรเศรฐน์ ชัยภา  วัดหนองจอก  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
459 
พระล้วน บุญครอง  วัดปทุมสว่าง  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
460 
พระบุญเพ็ง พิมพ์จันทร์  วัดพรมศิลาแตล  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
461 
พระเดชศรี ศรีพูล  วัดหนองหิน  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
462 
พระไพบูลย์ ขันนาค  วัดบ้านโพธิ์  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
463 
พระประดิษฐ์ หอมขจร  วัดระกาไกรสร  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
464 
พระบุญธรรม ไกรเพชร  วัดป่าเขาโต๊ะ  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
465 
พระเชิดศักดิ์ ศรีสุนนท์  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
466 
พระสุชาติ ผึ่งผาย  วัดอิสาณ  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
467 
พระพิทักพงษ์ วงค์พนม  วัดอภิรักษ์สุขวนาราม  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
468 
พระสุรพล บุญอาจ  วัดหงษ์  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
469 
พระชัยณรงค์ แก้วบุญคำ  วัดสีหะลำดวน  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
470 
พระสุระ ทองแย้ม  วัดสีหะลำดวน  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
471 
พระวิทยากรณ์ คงช่วย  วัดโพธิ์ศรีธาตุ  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
472 
พระยุทธพงศ์ นพพิบูลย์  วัดโพธิ์ศรีธาตุ  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
473 
พระธนกร อ่างเฮ้า  วัดโพธิ์ศรีธาตุ  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
474 
พระครูจารุสารธรรม   วัดดงพระราม  ปราจีนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
475 
พระมหากิตติศักดิ์ ศิริเอี่ยม  วัดลำดวน  ปราจีนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
476 
พระทองใบ ลาประวัติ  วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ปราจีนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
477 
พระสุวรรณ ปิ่นเกตุ  วัดท่าทราย  นครนายก 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
478 
พระครูมงคลวิสุทธิธรรม   วัดป่าทุ่งวัว  ฉะเชิงเทรา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
479 
พระวิชิต ภูเดช  วัดป่าทุ่งวัว  ฉะเชิงเทรา 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
480 
พระวันชัย หอมจันทร์  วัดรีนิมิตร  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
481 
พระวิเทศโพธิคุณ   วัดสมานราษฎร์  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
482 
พระครูสีลสาราธิคุณ   วัดเขาคันธมาทน์  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
483 
พระครูมธุรสธรรมภาณ   วัดรังษีสุทธาวาส  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
484 
พระครูทัสนียคุณากร   วัดสัตหีบ  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
485 
พระครูวิธานธรรมานุยุต   วัดบางเสร่คงคาราม  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
486 
พระภานุมาศ เปรี่ยมใจ  วัดบางเสร่คงคาราม  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
487 
พระครูวินัยธรสมรวย นาคาฉวี  วัดหนองยายบู่  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
488 
พระปลัดวิชาญ ม่วงฉาว  วัดเขาน้อย  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
489 
พระธรรมธรไพโรจน์ แก้วสุข  วัดเดือนเพ็ญ  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
490 
พระมหาพิษณุ นิติธรรม  วัดป่าสุทธิภาวัน  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
491 
พระสมชาย ทวีกิตติวงศ์  วัดทับเจริญ  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
492 
พระมณฑล เจนการ  วัดเนินตอง  ชลบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
493 
พระอัครเดช หาญอารีย์  วัดสำนักทอง  ระยอง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
494 
พระครูอมรธรรมวัฒน์   วัดเวฬุวรรณาราม  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
495 
พระครูสุธรรมกิจจาทร   วัดนายายอาม  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
496 
พระครูจันทกิตติวงศ์   วัดช้างข้าม  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
497 
พระอธิการอนันต์ เพิ่มศิลป์  วัดทรายขาว  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
498 
พระวัฒนา สีหมอก  วัดหนองปลาไหล  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
499 
พระวิรัช ปุณโณฑก  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
500 
พระธีรวัฒน์ จันทะยาง  วัดเขาตานก  จันทบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 766 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8