ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระมหาโยธิน สถิตพงศ์  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
402 
พระมหาขุนพล กลายสุวรรณ  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
403 
พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์   วัดเขาจรเข้  ลพบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
404 
พระปลัดฉัตรชัย สงวนเจียม  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
405 
พระสมุห์อำพล จันทร์งามจรัส  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
406 
พระมหาบรรพิชิต อนุพันธ์  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
407 
พระภาสกร ภาวิไล  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
408 
พระวิชาญ จิตรมั่น  วัดศรีเมือง  หนองคาย 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
409 
พระวรวุฒิ ชัยรินทร์  วัดอาฮงศิลาวาส  บึงกาฬ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
410 
พระชนาเมธ สุนทราวิรัตน์  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
411 
พระปฏิพัทธ์ บุญทัน  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
412 
พระณัฐพงศ์ แสนสุริวงค์  วัดหลุบเลา  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
413 
พระครูศรีเทวาพิทักษ์   วัดราษฎร์บำรุง  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
414 
พระมหาปุ่น มะสีผา  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
415 
พระเจริญ สุทธิบาก  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
416 
พระมหาสุวิทย์ นาลาด  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
417 
พระมหาธนรัตน์ พรามจร  วัดทรงธรรม  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
418 
เจ้าอธิการประหยัด พรหมนุช  วัดหนองตาพระ  สุรินทร์ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
419 
พระมหาชาญ สร้อยสุวรรณ  วัดอุทุมพร  สุรินทร์ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
420 
พระอดิศร วิโรจน์รัตน์  วัดมุนีนิรมิต  สุรินทร์ 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
421 
พระครูภัทรธรรมดำรง   วัดเขายายพริ้ง  ระยอง 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
422 
พระครูปลัดวิทยา ดีนาค  วัดกลางบางแก้ว  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
423 
พระครูสมุห์อดิศร เยื้องทับ  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
424 
พระศรี ผ่องสอาด  วัดพุน้ำร้อน  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
425 
พระครูโสภณอาจารวัตร   วัดกลางวังเย็น  ราชบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
426 
พระครูสิริปัญญาเมธี   วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
427 
พระมหาวิหาร ด่านกลาง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
428 
พระมหาวุฒิวร สีเป้า  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
429 
พระณัฐชัย จันทร์ทา  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
430 
พระครูปลัดประกอบ ศรอินทร์  วัดบางไกรนอก  นนทบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
431 
พระทศพร รัตนจงเกียรติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
432 
พระครูธรรมวิวัฒนคุณ   วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
433 
พระประดิษฐ์ ไกรหาญ  วัดบูรพาภิรมย์  สกลนคร 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
434 
พระครูสุนทรธรรมวัฒน์   วัดมหาวโนทยาน  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
435 
พระครูวิจิตรธรรมานุศาสน์   วัดศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
436 
พระวันชัย ไชยสงค์  วัดศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
437 
พระมหากาเหว่า แป้นคุ้มญาติ  วัดศรีษะทอง  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
438 
พระครูสุวรรณปิยโสภณ   วัดดอนมะนาว  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
439 
พระครูโสภณวีรานุวัตร   วัดป่าเลไลยก์  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
440 
พระครูดิลกวัฒนาภรณ์   วัดบางซอ  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
441 
พระมหาอำนาจ ท้าวอานนท์  วัดเสาธงทอง  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
442 
พระเสน่ห์ ลี้นิยม  วัดปราสาททอง  สุพรรณบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
443 
พระมหาอลงกรณ์ บัวนา  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
444 
พระณรงค์ศักดิ์ โสวัฒน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
445 
พระครูโกวิทสุตการ   วัดโคกเขมา  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
446 
พระครูสุธีเจติยานุกูล   วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
447 
พระมหารุ่งธรรม อินทร์ผา  วัดพระงาม  นครปฐม 
1-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
448 
พระปรีชา หอมระรื่น  วัดป่าภาวนาวิเวก  ราชบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
449 
พระธีระพงศ์ แดมขุนทด  วัดอัมพวัน  ปราจีนบุรี 
1-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
450 
พระครูสุวรรณโพธิเขต   วัดป่าโพธิ์สุวรรณ  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
451 
พระครูอิทธิธรรมรังษี   วัดป่าสุธรรมรังษี  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
452 
พระอธิการปริวัตร มิตรแสง  วัดป่าหนองบัวแดง  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
453 
พระอธิการอุเทน พลสวัสดิ์  วัดป่ามณีรัตน์  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
454 
พระอธิการสาลี ราชปัญญา  วัดป่าทุ่งศรีอุดม  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
455 
พระวัลลภ บุญเรือง  วัดป่าทุ่งศรีอุดม  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
456 
พระเบียร์ คุ้มผล  วัดป่านาแก  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
457 
พระรำไพ พระเนีย  วัดป่าไทรงาม  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
458 
พระทวี บุญเรือง  วัดป่าไทรงาม  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
459 
พระวรศักดิ์ ทองนพเนื้อ  วัดป่าไทรงาม  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
460 
พระครูบรรพตบุญโญภาส   วัดป่าเขาหินตัด  นครราชสีมา 
1-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
พระครูปลัดสมพงษ์ ชมภูทิพย์  วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดฎีกานิมนต์  
พระมหาพนม หยุดรัมย์  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระมหาวชิรพงษ์ มะพารัมย์  วัดเทวสุนทร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
พระชาติชาย กัณหทัต  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระเอกราช ชมชื่นจิตต์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระมหามนัศวิน ตัญยงค์  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าสังกัดวัด  
พระมหาเชิงชาย สวนศิริ  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าสังกัดวัด  
พระพีทยา มนต์คาถา  วัดสำเภาล่ม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
พระมหาสมเดช หาญกุดตุ้ม  วัดโคกมะตูม  สระบุรี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
10 
พระบุญเรือน ช่วยประดิษฐ  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
11 
พระศุภชัย ม่วงศรี  วัดปึกวงฆ้องชัย  นครสวรรค์ 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
12 
พระนภนนท์ แสงสถาขัน  วัดหนองสะแก  นครสวรรค์ 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
13 
พระอาทิตย์ ปิ่นงาม  วัดคลองตาล  พิษณุโลก 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัดและหน้ารับเข้าสังกัดวัด,ขาดตารางการเดินทาง  
14 
พระทรงราช เสริมวุฒิกล้า  วัดบนนา  เชียงใหม่ 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจน  
15 
พระอธิการวิระศักดิ์ กัณหา  วัดสว่างแวงฮี  ขอนแก่น 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบการพิจารณามีการลบแก้ไข  
16 
พระครูอมรสารวิสุทธิ์   วัดหนองตุ-หนองแวง  มหาสารคาม 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
17 
พระปภังกร แสงนาค  วัดป่าเครือวัลย์  กาฬสินธุ์ 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
18 
พระมหาธีรานนท์ ล่ำสัน  วัดอุตมพิชัย  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
19 
พระธวัชชัย สกลวิภาส  วัดอุตมพิชัย  ร้อยเอ็ด 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
20 
พระครูอุดมวนานุรักษ์   วัดอุดมวนาสันต์  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่สำเนาหนังสือสุทธิสับสน,นามสกุลที่สำเนาหนังสือสุทธิและทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
21 
พระอธิการทองเพ็ญ ภารการ  วัดโนนรังใหญ่  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
22 
พระสมศักดิ์ บุศภัค  วัดนาแมด  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
23 
พระอัมพร สุดยอด  วัดเวียงเกษม  อุบลราชธานี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
24 
พระมหาพงศ์พสิน เสียงเลิศ  วัดป่าคำสว่าง  นครพนม 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
25 
พระวัน บุดสี  วัดดงขวาง  ยโสธร 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
26 
พระสมัย ชัยวงค์  วัดกุดปลาดุก  อำนาจเจริญ 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
27 
พระเมธีสุตาภรณ์   วัดคีรีวันต์  นครราชสีมา 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
28 
พระครูสังวรสุวรรณโชติ   วัดสุวรรณาราม  นครราชสีมา 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
29 
พระไสว นิจไธสง  วัดจันทนาราม  นครราชสีมา 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
30 
พระสมพร โลเกต  วัดถาวรชัยศิริ  ชัยภูมิ 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
31 
พระสมชาย ธนูศิลป์  วัดบ้านใหม่  นครนายก 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
32 
พระครูปลัดธนกร ลิ้มภักดี  วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์  ฉะเชิงเทรา 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
33 
พระวรรณชัยศรี สิริปญฺโญ  วัดชุมทอง  สระแก้ว 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าย้ายสังกัดวัด  
34 
พระปลัดไตรวัชร์ กันรัมย์พล  วัดเขาดินวนาราม  ชลบุรี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
35 
พระครูวินัยธรสุภกิต มาลา  วัดสามพี่น้อง  จันทบุรี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
36 
พระวิชญ์ ธนูอาจ  วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ  กาญจนบุรี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
37 
พระมหาศราวุธ พิมราช  วัดหนองหงส์  จันทบุรี 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
กำหนดการเดินทางที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
38 
พระมหาณัฐพันธุ์ หสนานนท์  วัดแหลมปอ  ชุมพร 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
39 
พระนศกร ปั้นพราย  วัดสุนทรธรรมาราม  ชุมพร 
1-3-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นของตนเอง  
พระสมพงษ์ สุทัศน์  วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
1-3-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 503 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6