ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระมงคล สุยะพรม  วัดโชติกุนสุวรรณาราม  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
ลาว  
402 
พระมหาพนมไพร คอนสูงเนิน  วัดป่าอภัยวัน  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
ลาว  
403 
พระทศพล ทองติง  วัดป่าอภัยวัน  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
ลาว  
404 
พระบุญชู ภิญโญภาพ  วัดป่าอภัยวัน  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
ลาว  
405 
พระชัยมงคล ทองติง  วัดศรีประทุมวนาราม  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
ลาว  
406 
พระสิทธิกร จารึกศิลป์  วัดกันตทาราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
407 
พระสมควร เย็นสนิท  วัดกันตทาราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
408 
พระยงยุทธ นิลนาวี  วัดกันตทาราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
409 
พระอธิการประสิทธิ์ ฝอยทอง  วัดรัตนาราม  เพชรบูรณ์ 
1-4-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
410 
พระอำนาจ เยื้อมชื้น  วัดโพธิ์ศรี  ชัยภูมิ 
1-4-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
411 
พระพิเชษฐ์ แซ่จั่ง  วัดหนองแตน  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
412 
พระวุฒิชัย ไกรแก้ว  วัดหนองแตน  นครศรีธรรมราช 
1-4-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
413 
พระครูวีรเขมคุณ   วัดปลักกล้า  สงขลา 
1-4-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
414 
พระมงคลสุทธิวงศ์   วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
415 
พระรัฐวีร์ รื่นจินดา  วัดเกษรศีลคุณ  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
416 
พระศิวเรศ กุลโพนเมือง  วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ  อุดรธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
417 
พระธนดล อินทรีย์วงศ์  วัดถ้ำพระ  บึงกาฬ 
1-4-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
418 
พระปลัดรัฐพงษ์ สิงห์สาธร  วัดสระแก้ว  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
419 
พระบรรชา วงษา  วัดสระแก้ว  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
420 
พระพิทักษ์ กลั่นเกลา  วัดสนามพราหมณ์  เพชรบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
421 
พระครูปลัดอนันต์ เชียงทุม  วัดเกตการาม  สมุทรสงคราม 
1-4-62 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
422 
พระปริยัติสารเมธี   วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
423 
พระปรีดา ใจบุญ  วัดดอกเอื้อง  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
424 
พระอานันต์ ใจกันธะ  วัดทาน้ำงาม  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
425 
พระครูสิริกวีวัฒน์   วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
426 
พระเสาร์ ทามาศ  วัดเขาเจริญธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-4-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
427 
พระสุรินทร์ นามสุขี  วัดท่าไฮ  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
428 
พระมหารวีศักดิ์ เมืองมล  วัดเวฬุวันคีรีวงค์  สุพรรณบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
429 
พระครูกาญจนธรรโมภาส   วัดลิเจีย  กาญจนบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
430 
พระครูโอภาสวุฒิกร   วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-62 
ผ่าน 
โปรตุเกส  
431 
พระครูภาวนาสารคุณ   วัดปลื้มพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
โปรตุเกส  
432 
พระศุภกร ยงค์ประดิษฐ์  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
433 
พระพิษณุ มีแก้ว  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
434 
พระมหานิตินาถ บัวคำ  วัดวังสาร  พิษณุโลก 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
435 
พระครูวิมลธรรมรัต   วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
436 
พระมหาสมร จ้อยจีด  วัดหนองดู่  ลำพูน 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
437 
พระมหาวุฒินันท์ จูมชัย  วัดธาตุดำ  หนองคาย 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
438 
พระจักรพันธ์ อัคคปัญโญ  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
439 
พระครูคชสารวรานุสิฐ   วัดหนองหัวช้าง  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
440 
พระครูใบฎีกาเสมอ เป๋ากระโทก  วัดพะไล  นครราชสีมา 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
441 
พระเกียร์ตทิชัย ไพรชัฏ  วัดป่าโพธิ์แก้ว  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
442 
พระอำพร สีสิงห์  วัดป่าศรีนาง  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
443 
พระประเสริฐ บุญเลี้ยง  วัดสว่างบูรพา  บุรีรัมย์ 
1-4-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
444 
พระธนพนธ์ ทองสุข  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
445 
พระพันธุ์ธัช ครุฑประสริฐ  วัดคำแคนเหนือ  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
446 
พระสมภพ ศรีสวัสดิ์  วัดเหล่าแดง  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
447 
พระสิทธิสิงหเสนี   วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
448 
พระครูศรีธรรมสารวิโรจน์   วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
449 
พระครูสิริสิทธิวัฒน์   วัดพิกุล  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
450 
พระมหาสมพร งามแฉล้ม  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
451 
พระมหาโกศล มาดี  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
452 
พระมหาสมชาย จันทร์หอม  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
453 
พระมหาปัญญา จันสีทอง  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
454 
พระมหาสุมน ถือผล  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
455 
พระมหาจตุพล จุตตะโน  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
456 
พระธนประเสริฐ สุนทรวัฒน์  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
457 
พระพีรพล พรมดวงดี  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
458 
พระธนัทเทพ ภูชะธง  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
459 
พระมีศักดิ์ สุขประเสริฐ  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
460 
พระรณฤทธิ์ วินทะชัย  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
461 
พระมหาชรินทร์ อรรคบุตร  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
462 
พระพงษ์ทวี ดาบุตร  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
463 
พระทศพล ลาเลิศ  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
464 
พระมหาสุราช เมาลิชาติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
465 
พระมหาอาริยะ ศรีสังข์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
466 
พระครูปลัดไพชน เสียงเสนาะ  วัดบางน้ำผึ้งใน  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
467 
พระมหาพิรุณ สุขเนตร  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
468 
พระสุวิจักขณ์ จันทร์ทรงพล  วัดครุใน  สมุทรปราการ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
469 
พระครูวิบูลศีลโสภิต   วัดคีรีธรรมาราม  ลพบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
470 
พระครูสุวรรณโสภณ   วัดสามัคคีพัฒนาราม  ลพบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
471 
พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร   วัดป่าเทพเนรมิต  ลพบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
472 
พระครูปลัดทวีศักดิ์ กันภัย  วัดสิริจันทรนิมิตร  ลพบุรี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
473 
พระครูปลัดศิริ ทองหล่อ  วัดทรงเสวย  ชัยนาท 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
474 
พระมหาฐิติวัชร์ ปุญญ์หิรัณย์  วัดพระบรมธาตุ  ชัยนาท 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
475 
พระครูนิปุณพัฒนวงศ์   วัดหนองโพ  นครสวรรค์ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
476 
พระครูวินัยธรสรยุทธ มีสำราญ  วัดประสรรค์  นครสวรรค์ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
477 
พระครูสุเมธภูวดล   วัดขุนนาวัง  สุโขทัย 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
478 
พระมหาดวงอำนาจ แสนแสง  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
479 
พระครูสุนทรจริยคุณ   วัดชุมพลคีรี  ตาก 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
480 
พระพลวัฒน์ ต้นกลั่น  วัดชุมพลคีรี  ตาก 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
481 
พระภาวนาโกศลเถร   วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
482 
พระครูวรมาตุโสภณ   วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
483 
พระครูศรีพัฒนกิตติ์   วัดแม่สลองใน  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
484 
พระครูใบฎีกาสุบิน มูลจ้อย  วัดป่ารวก  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
485 
พระปลัดณัฐธวนลพงศ์ สินสอน  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
486 
พระครูประกาศธรรมานุยุต   วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
487 
พระประเสริฐ เงินสุขใจ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
488 
พระพิทยา ผดุงโภชน์  วัดพันแหวน  เชียงใหม่ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
489 
พระครูใบฎีกาสมสุข ชุนหชัย  วัดหนองปิง  ขอนแก่น 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
490 
พระครูสุวรรณสรานุกิจ   วัดสระทอง  ร้อยเอ็ด 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
491 
พระครูปริยัติคณานุกิจ   วัดโนนศิลาราม  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
492 
พระครูวิสุทธาภิวัฒน์   วัดศีลวิสุทธาราม  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
493 
พระครูโอภาสกันตาภิรม   วัดภาราวาส  อุบลราชธานี 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
494 
พระครูพิพิธเมธากร   วัดบ้านกอก  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
495 
พระครูไพโรจน์กิตยาภรณ์   วัดบ้านเสียว  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
496 
พระมหาธงชัย ธรรมทวี  วัดบ้านเขิน  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
497 
พระกัญจน์ แสงรุ่ง  วัดพานทา  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
498 
พระพรสวรรค์ ใจตรง  วัดขามทอง  ศรีสะเกษ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
499 
พระครูอุดมธรรมานุกูล   วัดภูพานอุดมธรรม  นครพนม 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
500 
พระครูสิริสมาจารคุณ   วัดโนนโพธิ์  อำนาจเจริญ 
1-4-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
รวมทั้งหมด : 575 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6