ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระครูปริยัติธรรมวราภรณ์   วัดไทย  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
402 
พระณัฐพงศ์ แสนสุริวงค์  วัดหลุบเลา  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
403 
พระครูปริยัติสิริวัฒน์   วัดโพธิ์ศรี  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
404 
พระสมคิด แสงปาก  วัดสามัคคีธรรมบัวขาว  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
405 
พระครูสุตวรธรรมกิจ   วัดป่าหว่านไฟ  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
406 
พระครูธีรปัญญาภรณ์   วัดแสนสำราญ  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
407 
พระครูอุบลคณาภรณ์   วัดเลียบ  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
408 
พระลำดวน นามะโร  วัดวังกางฮุง  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
409 
พระครูศรีโพธาลังการ   วัดโพธิ์น้อย  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
410 
พระชนมภูมิ ศรีลาดเลา  วัดป่าหนองบุดดา  มุกดาหาร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
411 
พระศุภากร ศิธิมาเชโต  วัดบึงแสนสุข  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
412 
พระวิชาญ ทรงแสงจันทร์  วัดป่าโคกตะเคียน  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
413 
พระครูสุวรรณจันทสรคุณ   วัดตะเพรา  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
414 
พระครูอภิรักษ์ธีรคุณ   วัดอภิรักษ์สุขวนาราม  สุรินทร์ 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
415 
พระสมชาย พิทักษ์บุตร  วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ปราจีนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
416 
พระภัทรศักดิ์ จตุพร  วัดเขาพุทธโคดม  ชลบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
417 
พระครูปลัดสิทธิชัย หว่านผล  วัดโค้งสนามเป้า  จันทบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
418 
พระครูปฐมวราจารย์   วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
419 
พระใบฎีกาสวรรค์ ศรีคชา  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
420 
พระสำราญ สามเพชรเจริญ  วัดเกาะวังไทร  นครปฐม 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
421 
พระมหาสายชล แซ่เล้า  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
422 
พระครูสิริรัตนวงศ์   วัดรับน้ำ  ราชบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
423 
พระครูสุตธรรมโกศล   วัดท่าช้าง  นครศรีธรรมราช 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
424 
พระครูอุดมเขตตาภิวัฒน์   วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม  ชุมพร 
1-5-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
425 
พระราชปริยัติวิธาน   วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
426 
พระประทีป เหล่าจำปา  วัดถ้ำม่วง  อุดรธานี 
1-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
427 
พระทันสมัย กองทอง  วัดจันทรสามัคคี  หนองคาย 
1-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
428 
พระณรงค์ ยอดแสน  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
1-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
429 
พระเกรียงศักดิ์ พรรษา  วัดสุดเขตแดนสยาม  บึงกาฬ 
1-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
430 
พระอธิการสุพจน์ มณีงาม  วัดบึงแสนสุข  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
431 
พระวิสุทธิพงษ์เมธี   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
432 
พระมหาปณิธาน สว่างพื้น  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
433 
พระนพพร ทรงขลิบ  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
434 
พระสันต์ทัต ยอดสุทธิ  วัดสุวรรณาราม  กำแพงเพชร 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
435 
พระครูวิบูลศุภกิจ   วัดคูหาสุวรรณ  สุโขทัย 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
436 
พระวีระจิตร คเนจร ณ อยุธยา  วัดทรายมูล  เชียงราย 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
437 
พระครูปิติธรรมพิสุทธิ์   วัดหนองก้นครุ  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
438 
พระสุชาติ ปะสุนะ  วัดแม่อายหลวง  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
439 
พระเตชินต์ ทองคำพงษ์  วัดป่าขันติธรรม  ลำพูน 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
440 
พระแพง สหะชัย  วัดสโมสรประชาสามัคคี  สกลนคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
441 
พระราชประสิทธิคุณ   วัดเทพปูรณาราม  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
442 
พระครูสังฆรักษ์วัชระ หวานเมืองปักษ์  วัดเทพปูรณาราม  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
443 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์   วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
444 
พระใบฎีกาสมปอง หอมสมบัติ  วัดราษฎร์สังขรณ์  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
445 
พระธีรพงศ์ สิงห์ทอง  วัดมรรคสำราญ  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
446 
พระเชาวน์พิทย์ ทิพย์สุนทรพงษ์  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
447 
พระญาณรักขิต   วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
448 
พระบุญชู ไชยสวัสดิ์  วัดกตปุญโญอินทราราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
449 
พระธนากร ปัญญะศรี  วัดสี่แยกแสงเพชร  อำนาจเจริญ 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
450 
พระศรีธรรมวงศาจารย์   วัดป่าศรัทธารวม  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
451 
พระมหาคมสัน เนียมคชบาล  วัดป่าภาวนาราม  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
452 
พระสัมพันธ์ คำสอนพันธ์  วัดป่าประชาสามัคคี  นครราชสีมา 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
453 
พระอ้ม แสวงผล  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
454 
พระวีระพงษ์ สุโพธิ์  วัดหนองแปบ  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
455 
พระเคน พิมพ์นนท์  วัดหนองทะยิง  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
456 
พระวิชิตา ทรัพย์สินพันธ์  วัดแหลมสุวรรณาราม  สมุทรสาคร 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
457 
พระภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทน์  วัดมหาธาตุ  เพชรบุรี 
1-5-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระมหากรวิก สารัฏฐิติกวงศ์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระสมคิด จั่นเจริญ  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาต  
พระคมสันต์ สาแก้ว  วัดจอมสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ  
พระปิยกวัฒน์ ปิ่นเกษร  วัดเขาถ้ำพระ  นครสวรรค์ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระบุญเชิด เรียงสันเทียะ  วัดโคกสามัคคี  นครสวรรค์ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระมหาเทวประภาส มากคล้าย  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
พระครูอุดมธรรมนิเทศก์   วัดมุงเมือง  เชียงราย 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระอธิการสนั่น เขื่อนเพชร  วัดป่าสักหลวง  เชียงราย 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระสรศักดิ์ ผาแก้ว  วัดมุงเมือง  เชียงราย 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
10 
พระมหาสมสิน ตุ้ยอ้าย  วัดเขียะ  เชียงราย 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
11 
พระสมพล ทะละ  วัดตอง  เชียงราย 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
12 
พระจำนันท์ สอาดล้วน  วัดสันกู่  เชียงราย 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
13 
พระเสกสรร อินถาเขียว  วัดป่าไม้แดง  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
14 
พระจักรกฤษณ์ วานิชชินชัย  วัดอุโมง  เชียงใหม่ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
15 
พระจิรายุทธ สุวรรณแดง  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
16 
พระอธิการดำเกิง ชาลีจันทร์  วัดป่าชมภูพาน  สกลนคร 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
17 
เจ้าอธิการยุทธนา แสนนาม  วัดป่าชมพลวนาราม  ขอนแก่น 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
แบบฟอร์มขออนุญาตฯไม่ถูกต้อง  
18 
พระบพิตร์ พานดง  วัดป่าชุมพลวนาราม  ขอนแก่น 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
19 
พระพลายุทธ พรหมสิทธิ์  วัดหนองไผ่  มหาสารคาม 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรายชื่อในหนังสือนิมนต์  
20 
พระวิทยา เวียงสิมา  วัดศรีรัตนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าการย้ายสังกัดวัด  
21 
พระสุรชัย จันทรา  วัดป่าดอนหวาย  ร้อยเอ็ด 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
22 
พระณัฐวุฒิ ศึกษาศิลป์  วัดแจ้ง  อุบลราชธานี 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
23 
พระใบฎีกาเดชธิศักดิ์ กันตา  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
24 
พระไพโรจน์ แซ่เจีย  วัดสะแก  นครราชสีมา 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
25 
พระครูสุนทรธรรมวิจิตร   วัดป่ารุ่งอรุณ  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
26 
พระสมคิด ผลเจริญ  วัดอิสาณ  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
27 
พระโกวิทย์ สมบูรณ์  วัดตรีพัฒนาราม  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
28 
พระวณัฐพงศ์ สงึมรัมย์  วัดแสงทองศรัทธาธรรม  บุรีรัมย์ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ และสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน,เอกสารไม่เรียบร้อย  
29 
พระมหาทองพูน เสือเขียว  วัดเฝือแฝง  ชัยภูมิ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
30 
พระสุพจน์ ชำนาญเรียน  วัดหนองกรับ  ระยอง 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
31 
พระปกรณ์นันทน์ เสริมธนวิศาล  วัดพร้าว  สุพรรณบุรี 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
32 
พระปลัดปัญญา กลิ่นทอง  วัดบ้านไร่เจริญผล  สมุทรสาคร 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน  
33 
พระศราวุธ ชาญสุทธิกนก  วัดใหม่ราษฎร์นุกูล  สมุทรสาคร 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง,ขาดหนังสือนิมนต์,ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
34 
พระวัชรชัย สนพลาย  วัดเกาะยายฉิม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
35 
สามเณรพงษ์ศักดิ์ อุตระวงษ์  วัดชัยมงคล  ศรีสะเกษ 
1-5-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
รวมทั้งหมด : 492 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5