ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระมหารัตนะ เหลืองวิลัย  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
402 
พระชัยยาปัถพี อินต๊ะมา  วัดห้วยส้ม  เชียงราย 
1-6-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
403 
พระมหาเถลิงศักดิ์ สายโท  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
404 
พระมหาอภิชาติพงศ์ พรหมขำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
405 
พระมหามนทวัส ชาลีทา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
406 
พระอนุชิต มหาจันทร์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
407 
พระวิเชียร สุขเกษม  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
408 
พระมหาสังวรญ์ เทศนำ  วัดแม่ฮ่องไคร้  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
409 
พระมหาณรงฤทธิ์ ปองพลพร  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
410 
พระราชสุเมธี   วัดภูตูมวนาราม  เลย 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
411 
พระฉัตรชัย เวชศาสตร์  วัดภูตูมวนาราม  เลย 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
412 
พระครูพิศิษฏ์นวการ   วัดสระจรเข้  นครราชสีมา 
1-6-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
413 
พระไท ธรรมกิจ  วัดนาค  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
414 
พระสุรพจน์ อักษราชัยพฤกษ์  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
415 
พระธวัชชัย อักษราชัยพฤกษ์  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
416 
พระศรัณย์ อังศุสิงห์  วัดป่าโมก  อ่างทอง 
1-6-62 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
417 
พระครูวินัยธรพิเชษฐ์   วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
418 
พระมหาบวรวิทย์ อายุมั่น  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
419 
พระปฏิภาณ หอมสิงห์ทอง  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
420 
พระกฤษฎา อุลุชาฎะ  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
421 
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์   วัดอินทขีล  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
422 
พระครูสิริเจติยานุกูล   วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
423 
พระครูสุตกิจจาภิรม   วัดดอยสัพพัญญู  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
424 
พระประเจียม สมเฉียงใต้  วัดสามัคคีวนาราม  อุดรธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
425 
พระสมัย บุญเรืองจักร  วัดป่าห้วยลาด  เลย 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
426 
พระนัฐพร น้อยแดง  วัดสว่างหนองไฮ  ขอนแก่น 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
427 
พระอนันตชัย ขันโพธิ์น้อย  วัดหนองเชียงทูน  ศรีสะเกษ 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
428 
พระณรงค์ ราชรักษา  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
1-6-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
429 
พระประวัติ อินชำนาญ  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
430 
พระมหาณัฐพล เดชอารัญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
431 
พระประหยัด ไชยสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
432 
พระราชวิสุทธิมุนี   วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
433 
พระสุวิทย์ พิลาออน  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
434 
พระครูสุธีปริยัติวิธาน   วัดบ้านโป่ง  ราชบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
435 
พระครูชินวรานุวัตร   วัดบ้านฆ้องน้อย  ราชบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
436 
พระมหาสมชาย วัชรศรีโรจน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
437 
พระมหากฤษฎา แซ่หลี  วัดท่าการ้อง  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
438 
พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์   วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
439 
พระครูปลัดชำนาญ ยิ้มเจริญ  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
440 
พระสุพิสิทธิ์ ศรีเทียนทอง  วัดไผ่สิงห์  นครสวรรค์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
441 
พระพัฒนา ผลศรีแก้ว  วัดไผ่สิงห์  นครสวรรค์ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
442 
พระครูธีรสุตพจน์   วัดผาลาด  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
443 
พระจิรายุทธ สุวรรณแดง  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
444 
พระพลวัฒน์ ศรีหาปัญญา  วัดอรัญญวาสี  หนองคาย 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
445 
พระมงคล นาคหมื่นไวย์  วัดป่าอนันตคุณ  ขอนแก่น 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
446 
พระมหาเอกรัฐ นวะพิฒ  วัดบ่อชะเนง  อำนาจเจริญ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
447 
พระเครื่อง ทองราช  วัดดอยสวรรค์  อำนาจเจริญ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
448 
พระสิริวรคุณ   วัดสูงสุทธาวาส  ชัยภูมิ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
449 
พระครูโสภณสุทธิญาณ   วัดสูงสุทธาวาส  ชัยภูมิ 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
450 
พระนิกร ทองคำสุข  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-6-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
451 
พระชินพงษ์ อายุวัฒนชัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
แอฟริกาใต้  
452 
พระมหาทรงพล หนูพรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-62 
ผ่าน 
แอฟริกาใต้  
453 
พระอุทัย แซ่ฉั่ว  วัดขวิด  อ่างทอง 
1-6-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระสุรวุฒิ มาแก้ว  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระธีระศักดิ์ บุญแสน  วัดกู้  นนทบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน,ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระศิวะ แซ่เจีย  วัดบางด้วนใน  สมุทรปราการ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระกันณพงศ์ ยอดรัก  วัดสามโก้  อ่างทอง 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย  
พระครูสุนทรธรรมทิน   วัดสิงหาราม  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระครูชัยกิจจารักษ์   วัดโพธิ์งาม  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระครูบุญบาลประดิษฐ์   วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระบุญช่วย เกิดแสวง  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
พระครูมงคลสุนทร   วัดซับตะเคียน  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
10 
พระปลัดทองสุ่น พลศรี  วัดจันทาราม  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
11 
พระประทิพย์ คงเจริญ  วัดหนองโก  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
12 
เจ้าอธิการสนธิ กิจหวัง  วัดซับสมบูรณ์  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ,ชื่อวัดไม่ตรงกันฯ  
13 
พระพรณรงค์ สุฤทธิ์  วัดห้วยนา  ลพบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ,เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
14 
พระเพชรน้ำหนึ่ง เทาสี  วัดป่าแดนนาบุญ  อุทัยธานี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
15 
พระยอดเพชร เล็กแหลมหลัก  วัดเทพเมืองทอง  อุทัยธานี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
16 
พระบุญเลิศ ย่งไทย  วัดทรัพย์น้อย  นครสวรรค์ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์,ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
17 
พระณัฏฐชัย คำภูษา  วัดหนองปรือ  นครสวรรค์ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
18 
พระพุฒิสรรค์ ไชยคำ  วัดศรีดอนมูล  พะเยา 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง,สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
19 
พระครูสถาพรเจติยาภิบาล   วัดพระธาตุดอยจอมทอง  เชียงราย 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
20 
พระมหาอวิรุทธิ์ เดชคำตั๋น  วัดสบเลิม  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
21 
พระธวัช สัมฤทธิ์  วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
22 
พระสามารถ ไชยทน  วัดศรีบุญเรือง  เชียงใหม่ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
23 
สามเณรศักดิ์สิทธิ์ แสนสนิท  วัดป่าธรรมวนาราม  หนองคาย 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
24 
พระเฉลิมศักดิ์ เชื้อบ้านไร่  วัดป่าพุทธวงค์  หนองบัวลำภู 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
25 
พระสุเวช จันทร์ดาแนง  วัดป่าพุทธวงค์  หนองบัวลำภู 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
26 
พระสนธยา ทาเภา  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
27 
พระจรูญ คำแพง  วัดจันทรังษี  ขอนแก่น 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
28 
พระทองใบ สิทธิโพธิ์  วัดหนองกุง  ขอนแก่น 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
29 
พระบพิตร์ พานดง  วัดป่าชุมพลวนาราม  ขอนแก่น 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
30 
พระครูปริยัติวราภิรักษ์   วัดหนองอีบุตร  กาฬสินธุ์ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง,นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
31 
พระณรงค์ อุ่นศิริ  วัดทรงธรรม  กาฬสินธุ์ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
32 
พระสมัย ไชยเดช  วัดประดู่ศรีไพรวรรณ  ร้อยเอ็ด 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
33 
พระจักรกฤษณ์ ขุนพรหม  วัดบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
34 
พระฮัง อารีย์  วัดป่าวิสุทธิธรรม  ศรีสะเกษ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ,ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
35 
พระสมพร บุญเติม  วัดโนนดู่  ศรีสะเกษ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
36 
พระสมบัติ คงคะชาติ  วัดสำโรงเกียรติ  ศรีสะเกษ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน,ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
37 
พระสู้รบ พันธ์บุตร  วัดเพียนาม  ศรีสะเกษ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
38 
พระวันนา สิงห์พันธ์  วัดทรายงาม  ยโสธร 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์,ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
39 
พระบัวลอง อัคจันทร์  วัดบ้านนาแค  นครราชสีมา 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม,สำเนาหนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
40 
พระสุพจน์ ทิศกระโทก  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
41 
พระวิษณุ แดงเรืองรัมย์  วัดศิริชัย  นครราชสีมา 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
42 
พระสมจิต ศรีสวัสดิ์  วัดศาลาทรง  ชัยภูมิ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
43 
พระพิทักษ์ อยู่นาน  วัดอุดรประชาราษฎร์  สุรินทร์ 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
44 
พระเนติพงษ์ พิมพา  วัดอุดมธานี  นครนายก 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
45 
พระมหาวิเชียร วิพัดเมือง  วัดอมพนม  ชลบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
46 
พระน้ำ วรชินา  วัดทุ่งตาอิน  จันทบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าสังกัดวัด  
47 
พระประกอบ พิมพ์แก้ว  วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
1-6-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์,ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 510 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6