ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
สามเณรณรัณ เชอยัวแล  วัดวิเวกวนาราม  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
พม่า  
402 
พระธรา กาญจนภูพิงค์  วัดเมืองคง  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ผ่าน 
มองโกเลีย  
403 
พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต   วัดเชตวัน  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
ลาว  
404 
พระอธิการบุญตัน จันทร์แก้ว  วัดร้องบง  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
ลาว  
405 
พระสมเดช สุภาศรี  วัดเชตวัน  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
ลาว  
406 
พระครูวิสิฐศีลาภรณ์   วัดวังสิงห์คำ  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
ลาว  
407 
พระครูโสภณกิตติวัฒน์   วัดเกาะกลาง  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
ลาว  
408 
พระวุฒิพงษ์ แสงงาม  วัดดอนชัย  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
ลาว  
409 
พระมหาสมศักดิ์ จันทร์แก้ว  วัดดอนเจดีย์  แม่ฮ่องสอน 
1-6-65 
ผ่าน 
ลาว  
410 
พระครูสมุห์เด่นชัย นำรุ่งเรือง  วัดป่ารวก  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
เวียดนาม  
411 
พระปลัดรุจิภาส มานิตย์  วัดมงคลนิมิต  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
เวียดนาม  
412 
พระบัวรัตน์ เนื้ออ่อน  วัดคำแสนสุข  มุกดาหาร 
1-6-65 
ผ่าน 
เวียดนาม  
413 
พระอธิการเสือ สถิตยะบุตร์  วัดดอนไผ่ใหญ่  สิงห์บุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
414 
พระสุชานนท์ เทพมณีไชย  วัดเขาแก้ว  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
415 
พระทรงวุฒิ ขาวนอก  วัดสันป่าสักวรอุไร  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
416 
พระครูปลัดพิเชษฐ์ รุ่งวิริยพงศ์  วัดป่ายุบ  ระยอง 
1-6-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
417 
พระศรีวิสาร มิตรงาม  วัดสัมโรงยุทธาวาส  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
418 
พระกิตติชัย มันตเสวีพงษ์  วัดสัมโรงยุทธาวาส  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
419 
พระรังสิทธิ์ พิมมะเสน  วัดป่ามัคคีเจริญธรรม  อุดรธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
420 
พระใบฎีกาวรวิทย์ รตานนท์  วัดหัวเวียงรังษี  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
421 
พระสิทธิพงศ์ คำหาญ  วัดป่าสุคนธรักษ์  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
422 
พระไผท แก้วมณีชัย  วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
423 
พระนครชัยศรี คำหาญ  วัดป่าบุญญาราม  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
424 
พระเจิมศักดิ์ สายแก้ว  วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
425 
พระตุ๊ เย็นใจ  วัดอรัญญวิเวก  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
426 
พระมหาภานุวัฒน์ คูณขอนยาง  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
แคนาดา  
427 
พระมหายุทธพงษ์ คล่องคล้ายทวี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
428 
พระพัฒนศักดิ์ มังคะลี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
429 
พระแดนชัย กรวยสวัสดิ์  วัดป่านาบุญ  สุโขทัย 
1-6-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
430 
พระบัวขาว ผ่านทอง  วัดมาบจันทร์  ระยอง 
1-6-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
431 
พระสงกรานต์ วัฒนาเรืองรอง  วัดถ้ำสำเภาทอง  ชุมพร 
1-6-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
432 
พระมหาวิเชียร เถียนสูงเนิน  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
เบลเยียม  
433 
พระครูปลัดไพรินทร์ ศิริสวัสดิ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
434 
พระวรยศ พูลสุข  วัดสระมะเกลือ  ลพบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
435 
พระครูสมุห์กรกช โกศรีวงศ์  วัดศรีนวล  ขอนแก่น 
1-6-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
436 
พระอธิการสุริยา พุดชู  วัดหนองแอก  สระแก้ว 
1-6-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
437 
พระจิรพัทธ์ อินทรตุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
438 
พระปริยัติวรานุกูล   วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
439 
พระครูสิทธิวิเทศ   วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
440 
พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์   วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
441 
พระมหาสมชาย จันทร์หอม  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
442 
พระณฐพัฒก์ สูงรัมย์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
443 
พระมหาบุญฤทธิ์ เพชรถึง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
444 
พระมหาวีรวัฒน์ เกษดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
445 
พระสรรชย ชยานุรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
446 
พระศิเวษฐ์ กิจกาญจนไพบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
447 
พระมหาทิพย์ โอษฐงาม  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
448 
พระจำรัส กุลพันธ์  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
449 
พระครูวินัยธรปุณณภูรีวัฒน์ ฐิติรัฏฐ์ศิวโรตม์  วัดเกาะแก้วอัมพวัน  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
450 
พระกฤชนพัต อุดมเดชพัฒนาเดชา  วัดเกาะแก้วอัมพวัน  นครพนม 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
451 
พระครูโสภิตสุวรรณาภรณ์   วัดดงเสลา  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
452 
พระครูวิจิตรวราลังการ   วัดสำปะซิว  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
453 
พระครูไพศาลธรรมวงศ์   วัดแค  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
454 
พระมหาสิริ์ยส ชาลีเปรี่ยม  วัดสกุณปักษี  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
455 
พระมหาภาณุพงศ์ คานพรม  วัดจำปี  สุพรรณบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
456 
พระมหานาวิน อรุณรัตน์  วัดมะนาวหวาน  นครศรีธรรมราช 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา  
457 
พระธีรศักดิ์ ไมล์สูงเนิน  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
458 
พระภคนันท์ ศรีอรัญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
459 
พระมหาบรรลือ เอี่ยมศรี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
460 
พระกิตติพงษ์ จันทร์โถ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
461 
พระครูอุดมพัฒนสุนทร   วัดแม่อ้อใน  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
462 
พระสมพร ติ๊บมา  วัดแม่อ้อใน  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
463 
พระสมพงค์ ถาเหง้า  วัดกู่แก้ว  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
464 
พระชุติพนธ์ สังมณี  วัดกู่แก้ว  เชียงราย 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
465 
พระวินัย ศรีใจ  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
466 
พระสุวรรณ ปักโคทะกัง  วัดป่าหนองใต้  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
467 
พระปราโมทย์ เรียงภักดี  วัดป่าหนองใต้  มหาสารคาม 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
468 
พระสันติภาพ โกสินธ์  วัดนิคมผัง ๑๖  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
469 
พระมหาณัฐพงศ์ มณีจันทร์สุข  วัดเขาตะแบก  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
470 
พระมหาวัฒนพงศ์ วงษ์รินยอง  วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม  ชลบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
471 
พระมหาสมชาย มุงธิราช  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
1-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
472 
พระอุทัย บุญเรืองจักร์  วัดป่าห้วยลาด  เลย 
1-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
473 
พระครูโวทานธรรมคุณ   วัดต่างตา  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
474 
พระครูภาวนาสุมณฑ์   วัดป่าภาวนาราม  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
475 
พระไพรัตน์ นะรารัมย์  วัดกลางวังน้ำเขียว  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
476 
พระมหาประเสริฐ สรายทอง  วัดหนองรังกา  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
477 
พระชินกร คำเสียง  วัดหนองรังกา  นครราชสีมา 
1-6-65 
ผ่าน 
อังกฤษ  
478 
พระครูภาวนานุกิจ   วัดป่าขันติธรรม  ลำพูน 
1-6-65 
ผ่าน 
อิตาลี  
479 
พระครูนิรันดร์โชติคุณ   วัดมรรครังสฤษดิ์  นครสวรรค์ 
1-6-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
พระราชวรญาณโสภณ   วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระสมุห์แวงชัย หล้าลี  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสถานะเดิม  
พระมหาวินัย บรรดาศักดิ์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
พระครูนนทกิจโกศล   วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต  นนทบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระสมุห์ฐิติศักดิ์ วัดสุริวงค์  วัดท่าบรรเทิงธรรม  นนทบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระมหาสมชาย ผลฤทธิ์  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระวิชัย แซ่โก  วัดศรีรัตนาราม  นนทบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,ตารางการเดินทาง  
พระสมจิตร ปั้นสุวรรณ  วัดถนนโค้ง  ลพบุรี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้ารับเข้าสังกัด  
พระครูวิมลธรรมรักขิต   วัดวังทองวราราม  พิษณุโลก 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
10 
พระอธิการวินัย เรืองยิ่ง  วัดป่าวังแสงธรรม  พิษณุโลก 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
11 
พระบุญพลอย โฉมเขียว  วัดวชิรธรรมาวาส  พิษณุโลก 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
12 
พระโชติ พุ่มพฤกษ์  วัดซำรัง  พิษณุโลก 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
13 
พระศิโรตม์ ทองก้อน  วัดหนองออน  เชียงใหม่ 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
14 
พระณัฐพัชร์ โยธินทะ  วัดป่าเทพพิทักษ์  อุดรธานี 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
15 
ฝนเหนือ ศิริบุญ  วัดป่าโคกหลวง  สกลนคร 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
16 
พระพิธิวัฒน์ รอหันต์  วัดกลาง  ขอนแก่น 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
17 
พระพฤก ศรีชัย  วัดโพธิ์ชัยโคกศรี  กาฬสินธุ์ 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
18 
พระไพบูลย์ รอดแสวง  วัดสามัคคิยาราม  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
19 
พระกชพงค์ กระจ่างเสน  วัดสามัคคิยาราม  ศรีสะเกษ 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
20 
พระเทพวรมุนี   วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
21 
พระครูสุภาจารนิวฐ   วัดโคกสุภาราม  นครราชสีมา 
1-6-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
รวมทั้งหมด : 516 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6