ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
15 
พระครูประจักษ์กิจจานุกูล   วัดพระเหลาเทพนิมิต  อำนาจเจริญ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
16 
พระครูปลัดนันทพงศ์ วิวาห์สุขุม์  วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
17 
พระจอมศรี แย้มศรี  วัดสักทองหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มฯ  
18 
พระอานนท์ รัตนวงษ์  วัดป่าหนองจิก  บุรีรัมย์ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน,ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
19 
พระไพรวัลย์ แก้วดี  วัดบ้านเอือด  สุรินทร์ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
20 
พระชาตินิยม สุภา  วัดบูรณ์สะโน  สุรินทร์ 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
21 
พระลำพอง ศรีอุดม  วัดโพธิ์ศรี  ปราจีนบุรี 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
22 
สามเณรวิทยา แซ่ลี  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-9-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
รวมทั้งหมด : 408 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5