ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระอำนาจ ประวิรัตน์  วัดเหล่ากุด  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
402 
พระประสิทธิ์ พรมมงคล  วัดเหล่ากุด  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
403 
พระปรีชา สายแถม  วัดป่าสุจิณโณ  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
404 
พระบัวทอง สีหานาม  วัดป่าสุจิณโณ  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
405 
เจ้าอธิการอุทิศ เม้าลาสี  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
406 
พระโกเมท แก้วไพฑูรย์  วัดป่าสุนันทาวัน  มุกดาหาร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
407 
พระวีระยุทธ ใจเที่ยง  วัดป่าหนองบุดดา  มุกดาหาร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
408 
พระจันทา กินนารัตน์  วัดป่าหนองบุดดา  มุกดาหาร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
409 
พระเสริมศักดิ์ ศรีพิน  วัดป่าหนองบุดดา  มุกดาหาร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
410 
พระสมุห์ทวีศักดิ์ ม่วงศรี  วัดคลองเตย  ฉะเชิงเทรา 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
411 
เจ้าอธิการสมบูรณ์ อติวีโร  วัดทุ่งเหียง  ฉะเชิงเทรา 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
412 
พระจิระ สมอุ่มจาน  วัดทุ่งเหียง  ฉะเชิงเทรา 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
413 
พระอธิการวีรปรัชญ์ ทัศนเกษม  วัดวังคู  ฉะเชิงเทรา 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
414 
พระปราการ บุญหยวก  วัดนายาว  ฉะเชิงเทรา 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
415 
พระประดิษฐ์ ทองเปรม  วัดนางาม  ฉะเชิงเทรา 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
416 
พระครูรัตนนันทกิจ   วัดละลมติม  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
417 
พระครูวินัยธรชาตรี คำเครื่อง  วัดแสนสุข  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
418 
พระปลัดประสิทธิ์ คงพิกุล  วัดใหม่ไพรวัลย์  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
419 
พระอธิการทวี แสงเพชร  วัดปราสาท  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
420 
พระอธิการอำนวย สานนท์  วัดทัพหลวง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
421 
พระอธิการน้อย ทองทา  วัดประตูโขง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
422 
พระเยียน แทนคำ  วัดประตูโขง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
423 
พระดวง เชื้อรอด  วัดหนองบัวใต้  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
424 
พระสมบัติ จันทร์บุญเฮือง  วัดชัยมงคล  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
425 
พระนิรันท์ กันพ่วง  วัดโคกนกขุนทอง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
426 
พระพิเชษฐ์ แช่มชื่น  วัดโคกสำราญ  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
427 
พระสมชาย ศรีกระหวัน  วัดวังยาง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
428 
พระคำพอง ถาวรผล  วัดหนองเรือ  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
429 
พระศุภกิจ พิมพิสาร  วัดถ้ำไทรทอง  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
430 
พระสุทิน นุชแป้น  วัดสุวรรณรัตนาราม  สมุทรสาคร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
431 
พระอธิวัฒน์ แสนแก้วทวีโชค  วัดสุวรรณรัตนาราม  สมุทรสาคร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
432 
พระครูสุธรรมประกาศ   วัดเทพประดิษฐาราม  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
433 
พระครูพิจิตรพัฒนานุโยค   วัดหัวถนน  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
434 
พระครูสมุห์สุชาติ สุขขีพักตร์  วัดทุ่งหงษ์  ชุมพร 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
435 
สามเณรศุภชัย สุริยหงษ์  วัดบ้านนา  ร้อยเอ็ด 
15-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
436 
พระอธิการปกรณ์ ชาวส้าน  วัดหนองบัว  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
437 
พระฉัตรชัย ชาติรัมย์  วัดด่านทองประชาสามัคคี  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ผ่าน 
ลาว  
438 
พระสมบัตร วงษ์แก้ว  วัดสระแก้ว  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
439 
พระธีรวัตร สุวรรณประเสริฐ  วัดคลองสมบัติ  สระแก้ว 
15-1-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
440 
พระมหาธีระศักดิ์ คงเติม  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
441 
พระครูอุดมวีรวัฒน์   วัดอุดมวารี  เชียงราย 
15-1-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
442 
พระอธิการวรวุฒิ เกตุหอม  วัดป่าช้างเผือก  เลย 
15-1-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
443 
พระจามร แก้วสีทา  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
444 
พระครูสังฆรักษ์เทพนรินทร์ วงศ์รัฐธนา  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
445 
พระอนุชา ญานทศพล  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
เนเธอแลนด์  
446 
พระมหาคำภา พรมนิตย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
447 
พระมาร์ค อิศรางกูร ณ อยุธยา  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
448 
พระชัยณรงค์ บุญเย็น  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
449 
พระครูปลัดสมนึก แช่มเดช  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
450 
พระปลัดสำเภา ปุ๋ยรักษา  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
451 
พระสำออย บุญปัน  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
452 
พระอวยพร ศศิกีรติ  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
453 
พระอาจินต์ หีบพร  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
454 
พระเล็ก ใสยิ่ง  วัดท่าเรือ  ภูเก็ต 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
455 
พระทองพูน ถำวาปี  วัดศรีสุนทร  ภูเก็ต 
15-1-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
456 
พระธเนศ จิตรโชติ  วัดดอนชาด  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
สกอตแลนด์  
457 
พระชาญสมร ปูแตน  วัดตาโกน  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
458 
พระทิพยรส ศรีสุข  วัดบ้านผือ  ศรีสะเกษ 
15-1-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
459 
พระครูอุทัย คำฝั้น  วัดหนองแสะ  เชียงใหม่ 
15-1-62 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
460 
พระมหาวิชัย เสนนท์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
461 
พระมหาทรงวุฒิ ชูพิน  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
462 
พระเจริญ พิริยพหลดล  วัดบวรนิเวศ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
463 
พระมหาอรรถชัย สวัสดิ์รักษา  วัดพระธรรมกาย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
464 
พระมหานิมิตร ศรีดอนไพร  วัดไผ่ล้อม  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
465 
พระพงษ์ดนัย โอฬารตรีรัตน์  วัดไผ่ล้อม  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
466 
พระนพวิทย์ อุดมนวการกุล  วัดไผ่ล้อม  นครปฐม 
15-1-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
467 
พระวิษณุกร กุลเกษ  วัดลิเจีย  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
468 
พระเอกศักดิ์ เพิ่มหรรษา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
469 
พระครูใบฎีกาอำนาจ กลั่นประชา  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
470 
พระครูจารุสารธรรม   วัดดงพระราม  ปราจีนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
471 
พระอธิการอัครเดช ถิรวัฒน์  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
472 
พระมหาโกศัลย์ พรรณดี  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
473 
พระประมุข โพธิ์นาค  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
474 
พระกริชสกล เข็มอำนาจ  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
475 
พระสุรินทร์ จำปี  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
476 
พระมหาบุญ เคียงตะวัน  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
477 
พระฤตยศ นลินนพมาศ  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-1-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
478 
พระทวีศักดิ์ ไฝเสน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
479 
พระชัยณรงค์ ชัยวงค์  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
480 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
481 
พระธนวัฒน์ นิลประกอบกุล  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
482 
พระณัฐพล ธีรานุพัฒนา  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
483 
พระจิรวัฒน์ คณาพงศ์รัศมี  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
484 
พระธนรักษ์ จินิราช  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
485 
พระมหาโชคอนันต์ ตะเคียน  วัดสะแก  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
486 
พระรักษิต อภินันทกุลชัย  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
487 
พระสมาน สอนนอก  วัดประชานิมิตร  นครราชสีมา 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
488 
พระพนาวัลย์ แสงโคกทราย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-62 
ผ่าน 
อังกฤษ อิตาลี  
พระครูโอภาสธรรมสาร   วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระครูปลัดวีระนนท์ เจริญราช  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระสุคำ เตจะแยง  วัดสาแพะ  ลำปาง 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระสลิล ศิริพงษ์  วัดทุ่งปิ้ง  ลำปาง 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระศุภชัย เทิงสูงเนิน  วัดสามัคคีวุฒิธรรม  ขอนแก่น 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นทับรูปถ่าย  
พระสง่า ศิริมาตร  วัดป่าขันติธรรมวนาราม  ขอนแก่น 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระธีรพัฒน์ คุรุวิชชานนท์  วัดป่าหนองใต้  มหาสารคาม 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ สำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
พระกองพันธ์ กองด่วง  วัดน้อยรัตนมงคล  อุบลราชธานี 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระทวิช จันลูน  วัดพระอินทร์แปลง  นครพนม 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
10 
พระธงชัย จันทร์โพธิ์  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางฯไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มฯ  
11 
พระครูสุคนธศีลวัฒน์   วัดโคกเปราะหอม  นครราชสีมา 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางฯ  
12 
พระสมพร ดาวุฒิ  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-1-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
รวมทั้งหมด : 505 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6