ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระมหาบุญเรียน พิลาพันธ์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
402 
พระสงกรานต์ เมืองประทับ  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
403 
พระครูสถิตบุญวัฒน์   วัดด่าน  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
404 
พระมหาศุภชัย ฉัตรมณีพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
405 
พระมหาธานินทร์ คณาธาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
406 
พระมหาจิตวัฒน์ จริยสันติธรรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
407 
พระมหาธีระ ชาติกระพันธุ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
408 
พระธนาวุฒิ ทองทิพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
409 
พระมหาสมคิด เลื่อนแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
410 
พระมหาธณัช สุวรรณเศรษฐ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
411 
พระมหาพิชิต ไชยยานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
412 
พระมหาวุฒิชัย ธีระเผ่าพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
413 
พระมหาเอก จันทวัชชัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
414 
พระมหาชัฏพงศ์ ฉายทองดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
415 
พระพัชรินทร์ คุณประทุม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
416 
พระพีระ โศภิตธรรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
417 
พระเกษตร วิทยานุภาพยืนยง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
418 
พระวุฒิ ช่อเรี่ยม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
419 
พระนรินทร์ บุญเต็ม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
420 
พระสุจินต์ ประกอบผล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
421 
พระวีรวุฒน์ เลิศลัทธภรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
422 
พระสรรชย ชยานุรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
423 
พระพงษ์สันติ์ ศรีวานิชภูมิ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
424 
พระพรเทพ ศศิพงศ์อนันต์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
425 
พระสุภัสร์ จิระอธิกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
426 
พระสิริ วังธนากร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
427 
พระพิเชษฐ ช่วยหลำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
428 
พระชัยยศ คุณจักร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
429 
พระอารีพงศ์ ศุภพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
430 
พระสุพจน์ คงสีพุฒ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
431 
พระสรพงษ์ พัฒนะวาณิชนันท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
432 
พระฉราศรัย อยู่เย็น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
433 
พระอำนาจ ถาวรเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
434 
พระภาณุวัฒน์ นิ่มมงคล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
435 
พระวิทยา ปัญหา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
436 
พระพลเทพ ทวีพงศ์ศักดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
437 
พระธัญสัณห์ ศรีบูระเดช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
438 
พระมหาอุเทน หลวงข้าเจ้า  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
439 
พระครูสิริจริยาภรณ์   วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
440 
พระครูภาวนานุกิจ   วัดป่าขันติธรรม  ลำพูน 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
441 
พระเตชินต์ ทองคำพงษ์  วัดป่าขันติธรรม  ลำพูน 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
442 
พระทศชิต เดชสิงหรัตน์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
443 
พระสุนทรธรรมเมธี   วัดท่าสว่าง  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
444 
พระมงคลสุตกิจ   วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
445 
พระครูศรีปริยัตยานุศาสน์   วัดบ้านตะโคง  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
446 
พระมงคลธีรคุณ   วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
447 
พระครูสิริธรรมาภิรัต   วัดพระมหาธาตุ  นครศรีธรรมราช 
15-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
448 
พระมหาธีระศักดิ์ ดวงศิริ  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
449 
พระทรงพล ทิพย์คำ  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
450 
พระศุภศิลป์ แก้วยาศรี  วัดโพธิ์ศรี  เลย 
15-1-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
451 
พระบุญท้วม จันทร์วิเศษ  วัดเทพนิมิตร  ภูเก็ต 
15-1-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระครูไพบูลสรกิจ   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระมหาสุวิทย์ ปัญญาดิษฐ์  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
พระมหาศุภศิษฏิ์ บุญนัก  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระสุพรรณ เผือกพันธ์  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาทะเบียนบ้านไม่สมบูรณ์  
พระสามารถ กรสวัสดิ์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระมหาจารุวัตร คำดี  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระสิทธิศักดิ์ แสงค้อม  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระสุรชัย สิริพรหมภัทร  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางฯไม่ลงนามที่แบบฟอร์มฯ  
พระสมเกียรติ เกียรติฐิติรัช  วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม  สมุทรปราการ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
10 
พระครูสังวรสิริธรรม   วัดสร่างโศก  สระบุรี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
11 
พระใบฎีกาวิวัฒน์ ทุกข์ไม่มี  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
12 
พระมหาปัญญา คำอ้าย  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย,สำเนาหนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
13 
พระมหาชลธรณ์ อินทร์แก้ว  วัดม่วงคำ  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
14 
พระชลนัฐนภัทร ชัยวุฒิญาณุจจัย  วัดสว่างอารมณ์  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือนิมนต์,ตารางการเดินทาง  
15 
พระณัฐพงษ์ ปวงกันทะ  วัดแม่สอย  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
16 
พระพงษ์เพชร บัวใจ  วัดสันติวนาราม  เชียงใหม่ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน,ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
17 
พระใบฎีกาเริงวัฒน์ นาค-อก  วัดบูรพาราม  ขอนแก่น 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
18 
พระมหาศรีรวย ตลับเพชร  วัดจันทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
19 
พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
20 
พระดุสิต ขจรโมทย์  วัดสว่างหนองบัว  ขอนแก่น 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
21 
พระบุญช่วย ไปเจอะ  วัดบ้านหนองไฮ  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
22 
พระเทพพร แสงแดง  วัดป่าศรีเมยวดี  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน,ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
23 
พระเดชา ศรีภูงา  วัดบ้านโคกมอน  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
24 
พระพันธวิศ จิตบรรเทา  วัดโพธิศรีสว่าง  ร้อยเอ็ด 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
25 
พระครูศรีสุตาลังการ   วัดบ้านนาขนัน  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
26 
พระไพฑูรย์ แพงทรัพย์  วัดป่าประชาศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
27 
พระชนะชัยทวี ศรียา  วัดป่าประชาศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
28 
พระสุพัฒน์ ประจักษ์จิตร  วัดป่านาแก  อุบลราชธานี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะปกครองไม่ลงนาม  
29 
พระครูใบฎีกาสมพงษ์ ไกยสิทธิ์  วัดโนนสวัสดิการาม  นครพนม 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
30 
พระมหาพงศ์พสิน เสียเลิศ  วัดป่าคำสว่าง  นครพนม 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
31 
พระจาตุรงค์ ลาภกุลพิพัฒน์  วัดวังปลัด  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
32 
พระมหาดีเด่น เมืองแสง  วัดอตุโลบุญญลักษม์  สุรินทร์ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
33 
พระประมวล ทองวิเศษ  วัดวังไทร  นครนายก 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
34 
พระปิยะ เหลืองนันทการ  วัดพนมพนาวาส  ฉะเชิงเทรา 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
35 
พระอธิการขวัญเมือง ฝีมือช่าง  วัดป่าหนองหล่ม  สระแก้ว 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
36 
พระบรรเจิด นามหาวงษ์  วัดป่าหนองหล่ม  สระแก้ว 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
37 
พระครูธรรมธรเอกชัย รัตนวิรัตน์  วัดวรดิตถาราม  ตราด 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ,ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
38 
พระธนกฤต ทัตธนอัฐ  วัดสระกะเทียม  นครปฐม 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน  
39 
พระเถลิงศักดิ์ สุขสะอาด  วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ,เอกสารภาษาต่างประเทศไม่แปลเป็นภาษาไทย  
40 
พระเชิดศักดิ์ ทุมศรีลา  วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
41 
พระกัมพล พันสุวอ  วัดพัฒนารมย์  สุราษฎร์ธานี 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
42 
พระมหาอัครวัต ภู่กลั่น  วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ภูเก็ต 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
43 
พระครูสุตกิจสุนทร   วัดโคกทราย  พัทลุง 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
44 
พระสุรพล ศิลป์ประเสริฐ  วัดขวัญประชา  นราธิวาส 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
45 
พระไพชยนย์ วรรณสินธ์  วัดปราสาทวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
46 
สามเณรจาตุรงค์ สุกใส  วัดปราสาทวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน,สามเณรอายุเกิน 22 ปี  
พระวัฒนา เลวัลย์  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-1-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระอุกฤษ ใจมา  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-1-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระวินัย จันทร์มลต์  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-1-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 500 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5