ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระชนม์ณภัทร วันธนียาดิศัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
402 
พระศิริวัฒน์ สีนาคสุก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
403 
พระเชาวลิต กล้าหาญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
404 
พระนิชฌาน จิรพัฒนกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
405 
พระมหายาจินต์ สินสุภา  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
406 
พระมหาไพโรจน์ วงษ์สาไชย์  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
407 
พระวารีสมบูรณ์ สุวรรณมโหสถ  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
408 
พระสุรเชษฐ ชาดวรรณวงศ์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
409 
พระปลัดไพรวัลย์ ศรีเมือง  วัดราษฎร์นิยมธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
410 
พระวัชระ กสิวัฒน์  วัดรังสิต  ปทุมธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
411 
พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
412 
พระธนัญชัย ชัยชูชนะภัย  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
15-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
413 
พระธนรักษ์ จินิราช  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
15-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
414 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
415 
พระณัฐพล ธีรานุพัฒนา  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
416 
พระจิรวัฒน์ คณาพงศ์รัศมี  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
417 
พระครูโกศลธรรมานุศาสก์   วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
418 
พระครูวิสิฐกิจจารักษ์   วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
419 
พระครูอนุสิฐวัชรธรรม   วัดม่วงแค  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
420 
พระครูสุกิจวิหารการ   วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
421 
พระภาสกร คงพัฒนเจริญ  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
422 
พระธีรภรณ์ ปินะนัน  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
423 
พระชลภิชา นามสงคราม  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
424 
พระสรณัฏฐ์ ผาสุขศรี  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
425 
พระกัษณ คชพัฒนจ์  วัดป่าศรีถาวรนิมิต  นครนายก 
15-10-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
426 
พระครูวิเศษสังฆกิจ   วัดช้าง  อ่างทอง 
15-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระธีรพงษ์ โหจันทึก  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระคมน์พีรพัฒน์ ธัญญโชติหิรัญกุล  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
พระไพบูลย์ ภูมิล  วัดสำนักสงฆ์วังน้ำบ่อ  พิษณุโลก 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
สังกัดวัดสับสน  
พระครูวรกิจพิธาน   วัดสารภี  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
พระมหาศุภณัฐ ใจพันธ์  วัดต้นส้านสามัคคี  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
พระบรรพต อุ่นทรายทอง  วัดฮ่องกอม่วง  ลำพูน 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
พระมหาชารี ศรีเชียงสา  วัดหนองไฮ  อุดรธานี 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระณพงศ์ จูจ้อย  วัดหนองไฮ  อุดรธานี 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระเดือนเพ็ญ เรศละลอง  วัดเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
10 
พระสมเกียรติ ดวงมาลา  วัดบ้านวัด  นครราชสีมา 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
11 
พระกฤษฎา ขันทองขาว  วัดอรัญญาวาส  นครราชสีมา 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด,เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
12 
พระพิทักษ์ อยู่นาน  วัดรามวราวาส  สุรินทร์ 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
กำหนดการเดินทางที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบฯไม่ตรงกัน  
13 
พระมหาศุภฤกษ์ เอกกรุณากุล  วัดโพรงอากาศ  ฉะเชิงเทรา 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์  
14 
พระมหายิ่งยศ ยืนยง  วัดตรีมิตรประดิษฐาราม  ระยอง 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
15 
พระนิคม สุขเจริญ  วัดตะเคียนทอง  ระยอง 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
16 
พระณัฐวริศร์ เดชศิริ  วัดห้วยหลาด  สงขลา 
15-10-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์  
รวมทั้งหมด : 442 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5