ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระสุรัตน์ วิชิตนันทน์  วัดท่าสะท้อน  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระวิริยะ สุขสวัสดิ์  วัดรามประดิษฐ์  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระภมร ช่อผูก  วัดรามประดิษฐ์  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระพรเทพ ศรีดารักษ์  วัดรามประดิษฐ์  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระเกียรติ คงกัด  วัดรามประดิษฐ์  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระธนโชติ ถูกต้อง  วัดรามประดิษฐ์  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระมหาวีรพงศ์ ปานกลาง  วัดเวียง  สุราษฎร์ธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระมหาอัตถพล ทองอร่าม  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระสุธรรม นทีทอง  วัดธารน้ำไหล  สุราษฎร์ธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระพานิชย์ เพ็ชรประพันธ์  วัดไทร  สุราษฎร์ธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระสมพร ขาวจุ้ย  วัดโพหวาย  สุราษฎร์ธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระถวัลย์ ชูแก้ว  วัดวารีวงก์  สุราษฎร์ธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระจารึก เกตุเห่ง  วัดราษฎร์รังสรรค์  กระบี่ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระสาธิต เพชรรักษา  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระวิษณุเทพ อนันตชัยฤทธิ์  วัดวารีบรรพต  ระนอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระปลัดเมธี หินใหม่  วัดโคกพยอมสุการาม  สงขลา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระครูใบฎีการาชศักดิ์ สาครินทร์  วัดสระเกษ  สงขลา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระใบฎีกาปริมินทร์ พรมการ  วัดสระเกษ  สงขลา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระธรรมวราภรณ์   วัดสนามพราหมณ์  เพชรบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระราชเมธากรกวี   วัดสนามพราหมณ์  เพชรบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระชูชัย คีรีชัยวัฒน์  วัดสนามพราหมณ์  เพชรบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระครูอุทัยบุญวัชร์   วัดอุทัยโพธาราม  เพชรบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระวิทยา ดอนสินเพิ่ม  วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน  นครปฐม 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระอุดมธีรคุณ   วัดสุทธจินดา  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระบุญมี เหตุเกษ  วัดป่าพิมาย  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระสุวิจักขณ์ วัฒนปัญจสูตร  วัดป่าคุณสัมปันนาราม  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระณัฐรัชต์ การค้า  วัดป่าคุณสัมปันนาราม  นครราชสีมา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
สามเณรสุรเชษฐ์ สายใจ  วัดสันม่วงทอง  เชียงราย 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
สามเณรอนนท์ ศิลาไสย  วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ  เลย 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
สามเณรชินวัตร เพียชิน  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
สามเณรเชิดพงษ์ สุคำภา  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
สามเณรสรวิศ หิรัญคำ  วัดป่าซับทอง  ชัยภูมิ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
สามเณรนพเก้า คำมณี  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
สามเณรพัชศุพล ตุ๊ไซ  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
สามเณรธนภัทร เขียนดี  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
สามเณรธนวัฒน์ เจตนาเสน  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
สามเณรอนิวรรต ทวีเสริมศักดิ์  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
สามเณรธนกฤต สุนทรวิภาต  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
439 
สามเณรวิชัย จอมทุม  วัดเทพอาวาส  ราชบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
440 
สามเณรไกรศรี สุประดิษฐ์  วัดเสนาราม  นครศรีธรรมราช 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
441 
สามเณรศุภวัฒน์ ปานเพ็ชร์  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
442 
สามเณรนัทธพงศ์ แย้มสวัสดิ์  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
443 
สามเณรนิติภูมิ ภูพันนา  วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
444 
พระอาทิตย์ อาวากุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
445 
พระณัฐชนน โจระสา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
446 
พระสมพงษ์ โภคศศิพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
447 
พระพิเชฐ ตั้งตรงวานิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
448 
พระจักรกฤษณ์ ศรีจันทร์แก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
449 
พระครูสถิตรัตนพงศ์   วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
จีน  
450 
พระมหาบุญส่ง ศรีบุรินทร์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
451 
พระมหานันทวัฒน์ พงศ์บริบาล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
452 
พระฉัตรไพฑูรย์ สมบูรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
453 
พระมหาเรวัฒ สลีอ่อน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
454 
พระมหาธีระพล งามเกียรติทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
455 
พระโสภณ เรือนนะการ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
456 
พระสว่าง ถวิลนอก  วัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
457 
พระครูสันติเจติยากร   วัดเกตการาม  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
458 
พระครูใบฎีกาประเสริฐ สุทรรศนันท์  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
459 
พระณัฐวุฒิ นวลฝั้น  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
460 
พระวัชรินทร์ แสงราช  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
461 
พระประสิทธิ์ ฐานกิจ  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
462 
พระณรงค์ สุวรรณ  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
463 
พระภาณุ เปรมไทยสงค์  วัดถ้ำปากเปียง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
464 
พระชัยรัตน์ แสงจันทร์รุ่ง  วัดพุทธนิมิตร  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
465 
พระณรงค์เดช พงษ์กองดี  วัดตำหนัก  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
466 
พระครูปลัดธันรบ วงศ์ษา  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
467 
พระกล้าธรรม โชติสิปโป  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
468 
พระวริศ วนะชิวนาวิน  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
469 
พระมีลาภ ตุ้มสวัสดิ์  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
470 
พระธวัช กิ่งโกศล  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
471 
พระเจษฎาชัย มะเทศ  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
472 
พระประวิทย์ นวมโคกสูง  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
473 
พระณรงค์ ประทูลทอด  วัดห้วยเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
474 
พระสุพัฒน์ ขัดแก้ว  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
475 
พระประครอง ดียางหวาย  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
476 
พระมงคล ไพราม  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
477 
พระสุวรรณ แน่นอุดร  วัดอุดมวารี  หนองบัวลำภู 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
478 
พระไมตรี นนทะศรี  วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
479 
พระสมสมัคร แสงดี  วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
480 
พระรถ พร้อมพรม  วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
481 
พระแสงมณี ทองหล้า  วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
482 
พระกัมประนาจ สิงห์แจ่ม  วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
483 
พระแพง ใหญ่ยิ่ง  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
484 
พระวัชรินทร์ หาโล๊ะ  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
485 
พระกิตติพงษ์ แก่นเสา  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
486 
พระวรรณคำ บริสุทธิ์  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
487 
พระอบบุญ วรรณศรี  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
488 
พระณัฐภูมินทร์ นิลเพ็ชร  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
489 
พระบุญเกิด แก้วมงคล  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
490 
พระครูสุพัฒนกิจ   วัดสุวรรณาราม  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
491 
พระพงษ์ศักดิ์ ยอดเพ็ชร  วัดสามราษฎร์นุกูล  สุรินทร์ 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
492 
พระครูศรีรัตน์สรกิจ   วัดสระแก้ว  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
493 
พระอธิการจำนาน เดิมพันธ์  วัดป่าสันติธรรม  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
494 
พระอธิการสุเทพ สุภาพ  วัดหนองม่วง  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
495 
พระอธิการสุริยา พุดชู  วัดหนองแอก  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
496 
พระอนิวัฒน์ พัฒหาญ  วัดหนองแอก  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
497 
พระมหาสมหมาย จำเนียรกูล  วัดทดสามัคคี  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
498 
พระเอกลักษณ์ ละออเอี่ยม  วัดใหม่วังรี  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
499 
พระธนวัฒน์ กล้าหาญ  วัดพวงนิมิต  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
500 
พระอัครพนธ์ นามโคตร  วัดหนองแวง  สระแก้ว 
15-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 559 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6