ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระประเสริฐ ขุนวัง  วัดหัวไทร  นครศรีธรรมราช 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ด้วนมี  วัดหมื่นระงับรังสรรค์  นครศรีธรรมราช 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระมหาอนุกูล แสงเงิน  วัดพระนคร  นครศรีธรรมราช 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระธีระพงค์ คงสงค์  วัดบูรณาวาส  นครศรีธรรมราช 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระสุชาติ รักประทุม  วัดควนเกย  นครศรีธรรมราช 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระสาโรจน์ ชูฟอง  วัดใหม่ไทยเจริญ  นครศรีธรรมราช 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระมหาปรีชา ยังกิว  วัดขันเงิน  ชุมพร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระสำเริง บัววารี  วัดศรีสุเทพ  ชุมพร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระสมเกียรติ์ โลมะบุตร  วัดศาลาลอย  ชุมพร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระศิริ โตสุวรรณ์  วัดถ้ำสิงห์  ชุมพร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระครูประสิทธิชลธรรม   วัดประสิทธาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระนนท์ทอง ณ เวียงจันทร์  วัดสารวนาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระบุญรินทร์ อนุรักษ์  วัดโสภณประชาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระจักริน ชัยสิทธิ์  วัดโสภณประชาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระกฤชภิพัชร์ เถรว่องไวชีวี  วัดราษฎร์รื่นรมย์  ตรัง 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระพิพัฒน์ คุ้มทรัพย์  วัดคลองใหญ่  กระบี่ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระปริญญา ศิริสุขชัยวุฒิ  วัดควนกะไหล  พังงา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระโกวิท ธงถาวรสุวรรณ  วัดประชาสันติ  พังงา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระครูปลัดภูวนัย ทองวงศ์  วัดศรีสว่างวงศ์  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระมหาสนธยา แก้วมาก  วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระทวี นุ้ยแนบ  วัดเทพชุมนุม  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระปฐมศักดิ์ สุขโน  วัดยางทอง  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระธวัชชัย อิศโร  วัดไทรทอง  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระเล็ก อ่อนคร  วัดโลการาม  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระมนตรี แก้วมโณ  วัดบ่อทราย  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระสุนทร ใหม่อ่อน  วัดลำไพล  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระพงษ์ทอง จีนเที่ยง  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
พระสมชาย อินทร์ศรี  วัดรัตภูมิธรรมาวาส  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
พระทวี เจือกโว้น  วัดป่าปากบางเทพา  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
พระอุดร อินทรพันธ์  วัดม่วงค่อม  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
พระนิติชัย ใจซื่อ  วัดม่วงค่อม  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
พระครูกาแก้ว   วัดโคกชะงาย  พัทลุง 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
พระศิริ จันทร์คงหอม  วัดควนปิยาราม  พัทลุง 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
สามเณรศุภฤกษ์ ชุมภูศรี  วัดบ้านเรือน  ลำพูน 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
สามเณรชัยมงคล สามิลา  วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
สามเณรวิทยา แซ่ลี  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
สามเณรเกียรติศักดิ์ บุญสาร  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
พระอธิการบรรจง อินทร์นอก  วัดคีรีวรรณบรรพต  หนองบัวลำภู 
15-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
439 
พระเล็ก สีอ่อน  วัดสุวรรณาราม  หนองบัวลำภู 
15-12-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
440 
พระมหาจักรภัทร คุ้มภัยเพื่อน  วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
15-12-62 
ผ่าน 
จีน  
441 
พระมหาธนชล แจ้งแล้ว  วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
15-12-62 
ผ่าน 
จีน  
442 
พระฉัตรชัย เวชศาสตร์  วัดภูตูมวนาราม  เลย 
15-12-62 
ผ่าน 
จีน  
443 
พระมหาประพัฒน์ จิรพงษ์เมตต์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
444 
พระอารักษ์ พิพัฒน์ปัทมา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
445 
พระพิสิฐ คงปรีชา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
446 
พระธณัช สุวรรณเศรษฐ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
447 
พระไวยกรณ์ ศุภบวรเสถียร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
448 
พระมหาต่อชัย พัฒนพานิชสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
449 
พระมหาประพฤติ บุญฤทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
450 
พระมหากวีศักดิ์ เจริญจุฑารักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
451 
พระมหาประจักร บุญฤทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
452 
พระมหาจักรกฤษ์ ชาลีทา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
453 
พระธนาวุฒิ ทองทิพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
454 
พระกิตติ พันธุเมธาวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
455 
พระนที ทวีจุฬาวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
456 
พระประพัฒน์ วิทยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
457 
พระสามารถ โพธิ์ชาชาญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
458 
พระณัฐนฤศักดิ์ ป่าผึ้ง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
459 
พระครูสิริธรรมบัณฑิต   วัดมิ่งเมืองมูล  ลำปาง 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
460 
พระวรชาติ แป้นงาม  วัดป่าเนรมิต  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
461 
พระทรงศักย์ ศิวะพรประสิทธิ์  วัดหนองโค้ง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
462 
พระธนรัสมิ์ ยะมัง  วัดท่าครั่ง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
463 
พระพันธกร ชัยพรหม  วัดหมื่นสาร  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
464 
พระวรากร ดวงอนัน  วัดสบสอย  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
465 
พระวรวิทย์ เรือนคำงาม  วัดแม่สอย  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
466 
พระมนัส วทานียเวช  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
467 
พระพงศ์ชัย กลิ่นหอม  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
468 
พระสิทธิกร บุญเพ็ชร์  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
469 
พระธนพล เตชะอนันต์ไพโรจน์  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
470 
พระธวัช ไชยเสน  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
471 
พระวิรัด โสดามา  วัดโสกจานนาดี  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
472 
พระพนิต จำรัสศิลป์  วัดป่าดอนยาง  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
473 
พระสินชัย โง้วพัฒนา  วัดป่าดอนยาง  กาฬสินธุ์ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
474 
พระครูไพบูลสมณกิจ   วัดป่าสุขะวนาราม  อำนาจเจริญ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
475 
พระอธิการมงกุฎ บุตรคุณ  วัดป่าอุดมธรรม  อำนาจเจริญ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
476 
พระอุดร กาเผือก  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
477 
พระภาวนาประชานาถ   วัดบ้านไร่  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
478 
พระบุญหนา พลดงนอก  วัดหนองตาดใหญ่  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
479 
พระประพันธ์ชัย คล้ายแก้ว  วัดสุชัยคณาราม  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
480 
พระพรพิศาล ลามสระน้อย  วัดหนองศาลา  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
481 
พระครูภาวนาสารคุณ   วัดปลื้มพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
482 
พระภากร จันทะวงศรี  วัดหนองสองห้อง  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
483 
พระสุขุม บุญคุ้ม  วัดสำโรงพัฒนา  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
484 
พระครูปฐมพิทยาภรณ์   วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
485 
พระมหาชาญชัย คุณมี  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
486 
พระครูปลัดชัยวัฒน์ สว่างเนตร  วัดหนองงูเหลือม  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
487 
พระปราโมทย์ อาภรณ์  วัดพุพง  กาญจนบุรี 
15-12-62 
ผ่าน 
พม่า  
488 
พระอธิการวีระพงษ์ พร้อมทรัพย์  วัดศรีจอมทอง  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
489 
พระล้วน วิชาพล  วัดดอนสังข์วนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
490 
พระฤทธิยงค์ ไชยคิรินทร์  วัดดอนชัย  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
491 
พระภพศักดิ์ เปลือยหนองแข้  วัดหนองช้าง  ร้อยเอ็ด 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
492 
พระอาคม ราชิวงศ์  วัดมงคลจินดาราม  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
493 
พระประชา อินเพ็ญ  วัดศรีสุมังค์  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
494 
พระอ้วย พิมพ์อักษร  วัดศรีสุมังค์  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
495 
พระขจรศักดิ์ ไชยรัตน์  วัดศรีสุมังค์  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
496 
พระอธิการนิคม สุขนาค  วัดป่าบุญเจริญ  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
497 
พระมหาสุรัตน์ เหลืองธาดา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
498 
พระกฤตสกล แพน้อย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
499 
พระพงษ์ศักดิ์ สีกา  วัดไตรมิตร  ขอนแก่น 
15-12-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
500 
พระปลัดธีราพิสุทธิ์ ธีรวัชรานุกุล  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-12-62 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
รวมทั้งหมด : 580 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6