ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระสุเชษฐ์ ไกรศรีสมบัติ  วัดมงคลนิมิตร  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระสมุห์อนุวัฒน์ อินทวิเศษ  วัดเทพวนาราม  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระสิฏฐชวิชญ์ วงศ์อนุการ  วัดเทพวนาราม  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระมหาพิพัฒน์ ท่าดี  วัดเทพวนาราม  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระกิติพงษ์ นิยมโภค  วัดเทพวนาราม  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระดนุพล ลุ้งส้าน  วัดเทพวนาราม  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระทักษิณ เทพปัญญา  วัดเทพวนาราม  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระรพิชญ์ ภัททิยากุล  วัดท่าเรือ  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระวิภพ นิลทราช  วัดวิชิตสังฆาราม  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระศิลาชัย มุ่งดี  วัดไชยธาราราม  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระอนุพงษ์ แซ่ตัน  วัดขจรรังสรรค์  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระสาธิต โกยกอบกาญจน์  วัดขจรรังสรรค์  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระวีระศักดิ์ ก่อเกิด  วัดขจรรังสรรค์  ภูเก็ต 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ   วัดเขาแก้ว  ตรัง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระปลัดณัฐธกร ชูยัง  วัดขุนสิทธิ์  ตรัง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระณัฐพงษ์ ไกรเทพ  วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระฉัตราวุธ นวลใย  วัดช่องหาย  ตรัง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระธนวัฒน์ แซจิ้ว  วัดไร่พรุ  ตรัง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระเจียมศักดิ์ ชาญปราณีต  วัดควนสบาย  กระบี่ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระอภินันท์ สวัสดิวงค์  วัดประชาสันติ  พังงา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระชวิศร์รัศมิ์ ศรีเพชร  วัดประชาสันติ  พังงา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระเจษฎา ประสพมิตร  วัดประชาสันติ  พังงา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระครูประโชติกิตติสาร   วัดวาส  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระครูสุวรรณธรรมรักขิต   วัดป่ากอสุวรรณาราม  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระครูเกษมโชติวัฒน์   วัดมัชฌิมเขต  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระครูประคุณกิจจานุยุต   วัดโพธิ์ปฐมาวาส  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระครูเกษมโพธิกิจจาทร   วัดโพธิ์ปฐมาวาส  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
พระครูโสภณจริยานุกูล   วัดโพธิ์ปฐมาวาส  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
พระปลัดวิชิต สุวรรณละออง  วัดโพธิ์ปฐมาวาส  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
พระปริญญา คำแก้ว  วัดโพธิ์ปฐมาวาส  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
พระครูสมุห์คล่อง แสงจันทร์  วัดแก้วสว่างวนาราม  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
พระธีรศักดิ์ สุวรรณธนะ  วัดหนองหอย  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
พระบูรพา นนทะพันธ์  วัดหนองหอย  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
พระใบฎีกาประวัติ ซิ่นช่วย  วัดหูแร่  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
พระมหาสัมพันธ์ แก้วธรรม  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
พระมหาชนานนท์ สุวรรณโณ  วัดสลักป่าเก่า  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
พระมหากิตติพัฒน์ แก้วเสถียร  วัดนาหม่อม  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
พระมหาบุญฤทธิ์ เขียวเล่ง  วัดหัวป่า  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
439 
พระไพศาล ขวัญแก้ว  วัดคงคาเลี้ยว  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
440 
พระธนิต แก้วมณี  วัดดอนรัก  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
441 
พระประยุทธ์ ใสสอาด  วัดปะโอ  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
442 
พระโกมา แซ่ลิ่ม  วัดราษฎร์บำรุง  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
443 
พระประเสริฐ สุจริตธุระการ  วัดสามบ่อ  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
444 
พระสุวรรณ เคนดี  วัดหูแร่  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
445 
พระครูสิริสุตคุณ   วัดอัมพวนาราม  พัทลุง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
446 
พระครูอุดมสุวรรณสถิต   วัดสุวรรณประดิษฐาราม  พัทลุง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
447 
พระครูศรีปัญญาวรคุณ   วัดคูหาสวรรค์  พัทลุง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
448 
พระณัฐวัตร ศรีลาภทรัพย์  วัดโพธิ์ควนมะพร้าว  พัทลุง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
449 
พระบรรเจิด บำรุงเสนา  วัดควนน้อย  ปัตตานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
450 
พระสุทธิศักดิ์ บุญสังข์  วัดควนน้อย  ปัตตานี 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
451 
พระมหาอนาวิล ศรีจันทร์  วัดรัตนานุภาพ  นราธิวาส 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
452 
สามเณรพงศกร เทียบสา  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
453 
สามเณรมงคล คำน้อย  วัดสันกำแพง  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
454 
สามเณรคฑาวุธ ดำแดง  วัดป่าจริยธรรม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
455 
สามเณรธนวัฒน์ คุณเลิศ  วัดนิมิตรัตนาราม  สุรินทร์ 
15-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
456 
พระครูสังฆรักษ์เพทาย พรล้วนประเสริฐ  วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
จีน  
457 
พระอารี จิตรคาม  วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
จีน  
458 
พระจิโรจน์ อนันตานนท์  วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
จีน  
459 
พระจรณ พึ่งสัมพันธ์  วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ  เชียงราย 
15-2-62 
ผ่าน 
จีน  
460 
พระชำนาญเวทย์ ฮวดตา  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
จีน  
461 
พระมหาอานนท์ ป่าด้าว  วัดดุสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
462 
พระพุทธพยากรณ์   วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
463 
พระจีระพงษ์ เกตุอุไร  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
464 
พระสุรพงษ์ จักรมา  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
465 
พระมหาบุญนำ เกศวงค์  วัดหัวช้าง  ลพบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
466 
พระราชธรรมาลังการ   วัดบุญวาทย์วิหาร  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
467 
พระครูวิธานพัฒนสุนทร   วัดท่าแหน  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
468 
พระครูวิสิฐพัฒนานุยุต   วัดนางแล  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
469 
พระบุญศรี พรมเถาว์  วัดสำเภา  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
470 
พระมนัส วงศ์จันทร์  วัดปงแสนทอง  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
471 
พระปกรณ์เกียรติ โชติวัฒนางค์กุล  วัดนาก่วมใต้  ลำปาง 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
472 
พระครูปราการจันทรัตน์   วัดสันถนน  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
473 
พระสถิตย์ หน่อแก้ว  วัดหนองบัว  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
474 
พระธนากร ดอนลาดลี  วัดป่าวิเวกพัฒนาราม  บึงกาฬ 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
475 
พระวิทเสวต แสนทวีสุข  วัดป่าวิเวกพัฒนาราม  บึงกาฬ 
15-2-62 
ผ่าน 
พม่า  
476 
พระพรชัย ศรีสม  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-2-62 
ผ่าน 
ลาว  
477 
พระบอย ชะเอมรัตน์  วัดศรีสว่าง  แพร่ 
15-2-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
478 
พระครูพรหมพรตบริหาร   วัดโพธิ์ทอง  อำนาจเจริญ 
15-2-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
479 
พระสมใจ ลาพ้น  วัดป่าธรรมรังสี  อำนาจเจริญ 
15-2-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
480 
พระอธิการธวัชชัย แสงโสภณ  วัดเนินดินแดง  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
481 
พระไพศาล มีสกุล  วัดใหม่ผดุงเขต  นนทบุรี 
15-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
482 
พระชัยทอง แก้วกิ่งจันทร์  วัดทุ่งเรไร  เพชรบูรณ์ 
15-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
483 
พระครูสังฆรักษ์วัชริศ สมยงค์  วัดหนองสระ  พะเยา 
15-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
484 
พระประสาธน์สารโสภณ   วัดควนกะไหล  พังงา 
15-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
485 
พระสริยะ มูสิกะ  วัดสระเกษ  สงขลา 
15-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
486 
พระสุภาพ บัวบรรจง  วัดหัวหมอน  พัทลุง 
15-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
487 
พระครูโสภิตโพธิคุณ   วัดศรีมหาโพธิ์  ปัตตานี 
15-2-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
488 
พระพรเทพ โสภาคำ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
489 
พระมหาอภิชาติ หล้าวัฒนะนุกูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
490 
พระมหาธวัชชัย คำทองสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
491 
พระถนอม ห้วยทราย  วัดถ้ำบูชา  บึงกาฬ 
15-2-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
492 
พระมหากิจจา ศรสิทธิ์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
493 
พระวินัย ชุณห์ขจร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
494 
พระสุพจน์ คำบุญโฮม  วัดนครป่าหมาก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
495 
พระพุทธิพงศ์ เอกวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
496 
พระสมุห์มงคลเวทย์ เพิ่มพูล  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
497 
พระพิชิต ธรรมโรจน์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
498 
พระชสิวัฒน์ วาสุกรีวงศ์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
499 
พระวรพล ทรายทอง  วัดบ้านชาด  อุบลราชธานี 
15-2-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
500 
พระครูสังวรสิทธิโชติ   วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-2-62 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
รวมทั้งหมด : 650 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7