ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระอธิวัฒน์ สมศรี  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
402 
พระเจดีย์ วงษ์สินสร้อย  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
403 
พระมหากิมยงค์ รัตนวัน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
404 
พระมหาพิทักษ์ จิตรจักร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
405 
พระมหาเทวัญ จ้อยสระคู  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
406 
พระภูดิท จิรภัทรเดโช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
407 
พระมงคล ปรีรอด  วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
408 
พระชาญชัย บุษปวนิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
409 
พระปิยพัชร์ ล้อกุลกิตติพัทธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
410 
พระอธิการอิศรา ชุ่มเกษียร  วัดเขาสามหลั่น  นครนายก 
15-3-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
411 
พระมหาวินัย วิเศษ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
412 
พระปวิทัย ชัยเจริญวรรณ  วัดปางมะกล้วย  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
รัสเซีย  
413 
พระคำจันทร์ วงษ์ชาลี  วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
414 
พระสุรไกร กัลยาโพธิ์  วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
415 
พระเชิดชูศักดิ์ กาญจนบุตร  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
416 
พระปลัดนพฤทธิ์ อินเหลือละ  วัดแม่สาบเหนือ  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
417 
พระภูมิชัย ศรีสงคราม  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
418 
พระครูจันทโชติธรรมธร   วัดศรีสว่าง  บึงกาฬ 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
419 
พระครูอรัญสุนทรกิจ   วัดป่าวิปัสสนา  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
420 
พระมหาสมัย ทาวงษ์  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
421 
พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล   วัดกลาง  กาฬสินธุ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
422 
พระครูภัทรโพธิคุณ   วัดประสิทธิ์โพธิชัย  กาฬสินธุ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
423 
พระครูวิบูลวุฒิกร   วัดอโศการาม  กาฬสินธุ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
424 
พระครูสุเขตธรรมาภิรม   วัดศรีสะอาดนามน  กาฬสินธุ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
425 
พระมหาสุนทร สุดชา  วัดอโศการาม  กาฬสินธุ์ 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
426 
พระอมรรัตน์ คำภูมี  วัดทุ่งศรีสองเมือง  นครพนม 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
427 
พระมหาสีไพร วันอยู่  วัดศิมาลัยทรงธรรม  นครราชสีมา 
15-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
428 
พระณรงค์ชัย แพงจ่าย  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-3-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
429 
พระมหาวุฒิชัย ธีระเผ่าพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
430 
พระมหาทศพร อภัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
431 
พระพินิจ ถ้วยทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
สวีเดน  
432 
พระบุญมา งามแก้ว  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สกอตแลนด์  
433 
พระอาทรปริยัติกิจ   วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
434 
พระครูอาทรกิจจานุกิจ   วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
435 
พระปลัดวิสุทธิ์ศรี เทียนวิเศษ  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
436 
พระปลัดอานนท์ ช้างแรงการ  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
437 
พระมหาสวัสดิ์ แก้วเวียงชัย  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
438 
พระเชาว์ มิ่งแก้ว  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
439 
พระมหารังสี ปี่แก้ว  วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
440 
พระมหากิต มณีรัตนโศภิต  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
441 
พระมหาวินัย แสนจันทร์  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
442 
พระพชรณนท์ จองกลาง  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
443 
พระวิรัตน์ เมฆจินดา  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
444 
พระวัชรพล ศาลาแดง  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
445 
พระสมพร นาคเอี่ยม  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
446 
พระครูศรีธัญญาภรณ์   วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
447 
พระครูปทุมภาวนาจารย์   วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
448 
พระมหาวีระพรรณ์ บุญมี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
449 
พระครูสังฆรักษ์ณัฐพงษ์ หนูเหมือน  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
450 
พระสมชาย รัศมี  วัดมณีชลขัณฑ์  ลพบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
451 
พระศรัณย์ พงษ์เสือ  วัดเสาธงทอง  สิงห์บุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
452 
พระครูอุเทศธรรมปรีชา   วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
453 
พระฉัตรชัย ศรีเดช  วัดธรรมจริยวาส  นครสวรรค์ 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
454 
พระครูพิพิธจารุธรรม   วัดบึงเฒ่า  พิจิตร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
455 
พระครูธำรงบุญเขต   วัดวาลุการาม  สุโขทัย 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
456 
พระครูปิยกิจบัณฑิต   วัดโพธาราม  สุโขทัย 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
457 
พระครูวิบูลธรรมวิมล   วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
458 
พระครูประโชติโสตถิธรรม   วัดสันจำปา  เชียงราย 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
459 
พระครูกิตติปริยัติวัฒน์   วัดท่าต้นกวาว  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
460 
พระครูพิทักษ์วีรคุณ   วัดพญาชมภู  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
461 
พระครูประภัศร์ศุภกิจ   วัดหนองป่าแสะ  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
462 
พระมหาพรศักดิ์ ใต้ชมภู  วัดสระมณี  อุดรธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
463 
พระอรรถสิทธิ์ เยี่ยมไธสงค์  วัดป่าห้วยปลาดุก  เลย 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
464 
พระครูประทีปปรีชาญาณ   วัดโนนสะอาด  สกลนคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
465 
พระครูสังวรธรรมวงศ์   วัดบูรพาภิรมย์  สกลนคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
466 
พระธรรมรงค์ บุญแน่น  วัดบูรพาภิรมย์  สกลนคร 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
467 
พระอัฐสิทธิ์ คำกุนะ  วัดคีรีวัน  ขอนแก่น 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
468 
พระครูสุตกิจวรคุณ   วัดทองหลาง  นครราชสีมา 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
469 
พระครูสุตธรรมวิสิฐ   วัดวิปัสสนารังกาใหญ่  นครราชสีมา 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
470 
พระครูศรีปริยัตยารักษ์   วัดสะแก  นครราชสีมา 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
471 
พระมหาจำรัส มุ่งเฝ้ากลาง  วัดสะแก  นครราชสีมา 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
472 
พระมหาสมเกียรติ ส่องกำปัง  วัดสะแก  นครราชสีมา 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
473 
พระมหาปจนภัย บัวอินทร์  วัดท่าช้าง  นครราชสีมา 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
474 
พระเตชทัต แก้วยงกฎ  วัดศรีษะละเลิง  นครราชสีมา 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
475 
พระใบฎีกาสมพร อาจหาญ  วัดม่วงขาว  ปราจีนบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
476 
พระครูภาวนาเจติยคุณ   วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
477 
พระครูอนุกูลปัญญากร   วัดไผ่โรงวัว  สุพรรณบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
478 
พระครูสุวรรณปิยโสภณ   วัดดอนมะนาว  สุพรรณบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
479 
พระปรีชา ตามบุญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
480 
พระอนุชิต กรวิจิตต์ศิลป์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
481 
พระครูโชติปัญญาวิศิษฐ์   วัดกาไสย์ธรรมิการาม  อ่างทอง 
15-3-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
482 
พระครูวิมลปัญญาคุณ   วัดป่าศรีแสงธรรม  อุบลราชธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
483 
พระครูปริยัติชัยกาญจน์   วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
484 
พระภาสกร คงเมือง  วัดเนรัญชราราม  เพชรบุรี 
15-3-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
485 
พระธรรมเจติยาจารย์   วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
486 
พระครูปลัดณัฐพงศ์ คำมาก  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
487 
พระมหาแสนดี ปุ่มทอง  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
488 
พระราชปฏิภาณโกศล   วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
489 
พระครูปลัดสมประสงค์ สิทธิ์สูงเนิน  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
490 
พระรณภพ ลาภเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
491 
พระราชวัชราภรณ์   วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
492 
พระครูสมุห์กิตติพร มูลชีพ  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
493 
พระมหาณัฐพล เลาทาง  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
494 
พระธีระบูลย์ เพ็ชร์เพ็ง  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
495 
พระครูเมตตากิตติคุณ   วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
496 
พระครูวีรปัญญาภรณ์   วัดเจริญชัย  สกลนคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
497 
พระครูยุตตธรรมานุศาสน์   วัดศรีสว่างแดนดิน  สกลนคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
498 
พระอธิการเสือ ทองคำ  วัดสิลารัตน์  สกลนคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
499 
พระกาญจน์รัฐภูมิ สรรพทรัพย์  วัดโนนแสนคำ  สกลนคร 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
500 
พระราชวชิรธาดา   วัดศรีสระแก้ว  หนองบัวลำภู 
15-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
รวมทั้งหมด : 554 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6