ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
15 
พระอนุสรณ์ ปู่สุข  วัดดาวดึงษ์  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,ตารางการเดินทาง  
16 
พระชาญยุทธ ปิ่นแก้ว  วัดสันป่าตึง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน  
17 
พระเจษฎา วงษ์ตา  วัดหางดง  เชียงใหม่ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
18 
พระประเจียม สมเฉียงใต้  วัดสามัคคีวนาราม  อุดรธานี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
19 
พระอธิการเมคริน ใจทอง  วัดโพธิ์ชัย  บึงกาฬ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
20 
พระวรจิตร์ ราชสุภา  วัดป่าอิสรธรรม  สกลนคร 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
21 
พระทูล บุตรตา  วัดสี่แยกแสงเพชร  อำนาจเจริญ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
แสดงฐานะไม่ชัดเจน,ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
22 
พระครูอุดมวรรโณภาส   วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
23 
พระอนุ น้อยกลาง  วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
24 
พระอธิการเนาว์ แทนสีดา  วัดหนองคู  นครราชสีมา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
25 
พระเสกสรรค์ จันทร์แดง  วัดหนองคู  นครราชสีมา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
26 
พระวิษณุ แดงเรืองรัมย์  วัดศิริชัย  นครราชสีมา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
27 
พระธีระวุฒิ จงเจนกลาง  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
28 
พระวสุพล บุญชู  วัดวังโพธิ์  นครราชสีมา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
29 
พระสมบูรณ์ พิชัยกุล  วัดชนะจินดาราม  ชัยภูมิ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย  
30 
พระสนอง รอบแคว้น  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
31 
พระพินัน สารเพชร  วัดปราสาท  สุรินทร์ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
32 
พระสุชิน เงินยอง  วัดสามราษฎร์บำรุง  สุรินทร์ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
33 
พระชอบ โสดา  วัดป่าเขาโต๊ะ  สุรินทร์ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
34 
พระวันชัย เพ็ชรศรี  วัดป่าหนองแรด  สุรินทร์ 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
35 
พระหนูกร วังหอม  วัดบึงตาจันทร์  ฉะเชิงเทรา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
36 
พระกฤษดา ผาสุข  วัดศรีพโลทัย  ชลบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
37 
พระสมชาย พุ่มโพธิ์ศรี  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
38 
พระนิทัศน์ แก้วประดิษฐ  วัดท่าชะมวง  สตูล 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
39 
พระบำรุง แซ่ลั่ว  วัดป่ากอสุวรรณาราม  สงขลา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
40 
สามเณรสิทธิเดช ขันทะวงค์  วัดสถาน  พะเยา 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
41 
สามเณรอลงกรณ์ สุขเพราะนา  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-5-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางในช่วงระหว่างวันเข้าพรรษา ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. มีมติไม่อนุมัติ  
รวมทั้งหมด : 427 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5