ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระชอบ จันทร์ปาน  วัดปฐมยาตราธรรมาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
502 
พระณัฐธชนพงศ์ เกื้อก่อเพ็ชร  วัดทุ่งโตนด  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
503 
พระสิทธิศักดิ์ คชพันธุ์  วัดสะบ้าย้อย  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
504 
พระพงษ์ภัทธ์ ประพัฒน์  วัดแจ้ง  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
505 
พระธรรศ สังขชาติ  วัดโคกนาว  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
506 
พระมงคล ชื่นจิตร  วัดโคกนาว  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
507 
พระเล็ก คงกลอม  วัดสามบ่อ  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
508 
พระณัฐพงษ์ โสอินทร  วัดศรีวิเทศสังฆาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
509 
พระสุธนท์ จันทร์สุวรรณ  วัดศรีวิเทศสังฆาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
510 
พระจิตร น้าวประจุล  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
511 
พระนฤทก์ แซ่เตียว  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
512 
พระมาโนชย์ ตั้งฐิติธรรม  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
513 
พระวิโรจน์ หม่อมนวล  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
514 
พระเกียรติศักดิ์ นวลมัย  วัดป่ารัตภูมิ  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
515 
พระทวีศักดิ์ แก่นมั่น  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
516 
พระประกิจ พันศิริ  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
517 
พระวุฒิชัย สะครเขต  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
518 
พระธนาธิป ขวัญเกิด  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
519 
พระเขมทัต สมาทอง  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
520 
พระสุริยะ อยู่เย็น  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
521 
พระหวน สุทธิ  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
522 
พระเฉลิมศักดิ์ จันทร์คง  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
523 
พระเพลิง ไชยวิศาล  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
524 
พระอภิชิต วิญญูธรรม  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
525 
พระคำรณ สอนเนียม  วัดท่าดินแดง  พัทลุง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
526 
พระแผ้ว ขำตรี  วัดภูเขาทอง  พัทลุง 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
527 
พระครูนิคมพัฒนานุกิจ   วัดผังปาล์ม ๓  สตูล 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
528 
พระครูสมุห์สินธุ์ กล่ำถาวร  วัดนิคมพัฒนาราม  สตูล 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
529 
พระมานะศักดิ์ สินทอง  วัดนิคมพัฒนาราม  สตูล 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
530 
พระสมุห์นิยม รอดภัย  วัดป่าแก่บ่อหิน  สตูล 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
531 
พระสมจิตร บุญชูวดีสกุล  วัดปาล์มพัฒนาราม  สตูล 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
532 
พระครูอุทัยฉันทรักษ์   วัดญาโณทัย  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
533 
พระปลัดธีรวัฒน์ รัตตเนตร  วัดประจันตคาม  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
534 
พระสมพงค์ ศรีสุข  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
535 
พระรณฤทธิ์ ยอสินธุ์  วัดบุพพนิมิต  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
536 
พระธนัยนันท์ มีทอง  วัดป่าสวย  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
537 
พระประพันธ์ สกุลพรหม  วัดดอนตะวันออก  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
538 
พระสมพงค์ พรหมเดเวช  วัดประเวศน์ภูผา  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
539 
พระนรินทร์ ขุนดำ  วัดบันลือคชาวาส  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
540 
พระสมศักดิ์ ผ่องอำไพ  วัดบันลือคชาวาส  ปัตตานี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
541 
พระเอิ้ม นุ่นพังยาง  วัดยะลาธรรมาราม  ยะลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
542 
พระอำนวย พุดดอกขาว  วัดยะลาธรรมาราม  ยะลา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
543 
พระครูวิสุทธิสีลาภรณ์   วัดนิคมแว้ง  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
544 
พระครูอาทรศาสนธรรม   วัดนิคมแว้ง  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
545 
พระครูพิพัฒนบุญเขต   วัดเขานาคา  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
546 
พระครูปิยวรคุณ   วัดสิทธิสารประดิษฐ์  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
547 
พระครูอนันตพุทธคุณ   วัดพระพุทธ  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
548 
พระครูสุนทรเทพวิมล   วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
549 
พระปลัดบุญสืบ ศรีชัยนาท  วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
550 
พระประทีป สุวรรณรักษ์  วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
551 
พระเตี้ย ประวัติ  วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
552 
พระวิโรจน์ บัวผุด  วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
553 
พระอดุลย์ ไชยเรือน  วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
554 
พระครูปลัดสมพงษ์   วัดไพโรจน์ประชาราม  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
555 
พระไอศูรย์ บุญอาษา  วัดไพโรจน์ประชาราม  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
556 
พระครูวินัยธรประภากร ทองมี  วัดชลเฉลิมเขต  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
557 
พระปลัดธันยากร ศรีสุข  วัดชลธาราสิงเห  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
558 
พระสมุห์ทนง เชื้อคง  วัดชลภูผาวนาราม  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
559 
พระทองใบ โชติศิริ  วัดชลภูผาวนาราม  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
560 
พระอธิการอริยวงศ์ ซ่อนกลิ่น  วัดขวัญประชา  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
561 
พระอธิการสมศักดิ์ ดวงสุข  วัดปิบผลิวัน  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
562 
พระนพเดช เสาน่วม  วัดสวนธรรม  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
563 
พระวิจิตร คงคุณ  วัดท่ามะปราง  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
564 
พระสมบัติ บุตรพรม  วัดเกษมประทีป  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
565 
พระอุดม เทพกำเหนิด  วัดทรายขาว  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
566 
พระฤทธิ์ชัย หิรัญวงค์  วัดทรายขาว  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
567 
พระนิกร โออินทร์  วัดโคกเคียน  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
568 
พระชัยรัตน์ เห้งสีห้อง  วัดโคกเคียน  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
569 
พระธนาทรัพย์ เพ็ชรสุข  วัดโคกเคียน  นราธิวาส 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
570 
พระครูสุทธิปัญญาโกศล   วัดป่าแม่เหมืองหลวง  แม่ฮ่องสอน 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
571 
พระสุรพงษ์ ศรีนฤวรรณ  วัดป่าสุขใจ  สมุทรปราการ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
572 
พระยุทธชัย โพธิราช  วัดถ้ำพระ  บึงกาฬ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
573 
พระอุเทน กุดวงค์แก้ว  วัดป่านาผาง  สกลนคร 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
574 
พระสง่า ศิริมาตร  วัดป่าขันติธรรมวนาราม  ขอนแก่น 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
575 
สามเณรนนทวัฒน์ สุวรรณดี  วัดปากอิงเหนือ  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
576 
สามเณรธนภัทร สิงห์ทอง  วัดปากอิงเหนือ  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
577 
สามเณรทรัพย์สถิตย์ นิลนามะ  วัดศรีษะเกษ  หนองคาย 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
578 
สามเณรบรรณศักดิ์ เนื่องลี  วัดอรัญญวิเวก  บึงกาฬ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
579 
สามเณรเมธัส พลเยี่ยม  วัดป่าศรีโพนทอง  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
580 
สามเณรยศพล ทับบุญ  วัดป่าศรีโพนทอง  ร้อยเอ็ด 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
581 
สามเณรสิทธิชัย แหลมภู่  วัดศิริวราวาส  ศรีสะเกษ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
582 
สามเณรสมหมาย วงค์วาท  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
583 
สามเณรพรพิศักดิ์ บุญเนือง  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
584 
สามเณรวิศาสตร์ กิจนิธี  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
585 
สามเณรภูธเนศ สุภาเรือง  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
586 
สามเณรอุดมศักดิ์ ไกรทอง  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
587 
สามเณรอวิรุท สมพร  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
588 
สามเณรณัฐพล ทักขินัย  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
589 
สามเณรชำนิ เกิดทอง  วัดไตรรัตนากร  พังงา 
1-1-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
590 
พระอิสรา ธนะปุระ  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-1-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
591 
พระวิทยา สิริรัตนปัญญา  วัดสีหไกรสร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
592 
พระนพรัตน์ เยาว์ธานี  วัดห้วยน้ำราก  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
593 
พระเสกสรรค์ จันทร์เป็ง  วัดต้นยาง  เชียงราย 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
594 
พระราชเจติยาจารย์   วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
595 
พระมหาอุดร ทิพยะ  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
596 
พระเกรียงศักดิ์ แสงเรือง  วัดกำแพงใหม่  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
597 
พระวรเวทย์ สีวลีมหาลาภี  วัดแม่กะหลวง  เชียงใหม่ 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
598 
พระครูอุดมวโนภาส   วัดป่าบ้านมืด  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
599 
พระกรีฑาพล นาวัลย์  วัดป่าบ้านมืด  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
600 
พระทนงลักษณ์ แก้วคำฝา  วัดป่าบ้านมืด  อุดรธานี 
1-1-62 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 689 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7