ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระสมุห์ประสิทธิ์ หาบุญ  วัดสระเกศ  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
502 
พระณธพล เวชมนัส  วัดปูเหลือง  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
503 
พระมหาเจษฎา แก้วมณี  วัดจอมมณี  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
504 
พระแดง สุขหอม  วัดถวิลคงคาราม  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
505 
พระนิยม ขวัญใจ  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ลาว  
506 
พระมหาสมศักดิ์ อัปกาญจน์  วัดโนนสวรรค์เจริญสุข  มุกดาหาร 
1-1-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
507 
พระมีชัย รักษาพล  วัดโนนไฮพัฒนาราม  มุกดาหาร 
1-1-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
508 
พระสังวรณ์ ลือโสภา  วัดบ้านใหม่  มุกดาหาร 
1-1-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
509 
พระทองฤทธิ์ วงค์กระโซ่  วัดบ้านใหม่  มุกดาหาร 
1-1-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
510 
พระสุเทพ คล่ำคง  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
511 
พระทิม ภู่พัด  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
512 
พระอำพล ทับใจบุญ  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
513 
พระบุญเรือน ดวงสาย  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
514 
พระดำรงค์ ดีเหมือน  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
515 
พระระพิน ด้วงลอย  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
516 
พระอภิชาติ โพธิกมล  วัดป่าโนนนางชื่น  ร้อยเอ็ด 
1-1-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
517 
พระคณิศร มาตโค้ง  วัดโกเมศรัตนาราม  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
518 
พระครูปัญญาธรรมโสภิต   วัดป่าธรรมวิเวการาม  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
519 
พระบุญเลิศ ประจักษ์  วัดตะโก  สระแก้ว 
1-1-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
520 
พระโสภิตวิริยาลังการ   วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
521 
พระเอกชัย วิทยวราวัฒน์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
522 
พระทานทัศ ฆารไสย  วัดดงมูลเหล็ก  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
523 
พระพงษ์สุรินทร์ พาชนิด  วัดดงมูลเหล็ก  เพชรบูรณ์ 
1-1-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
524 
พระเนติพงษ์ พิมพา  วัดอุดมธานี  นครนายก 
1-1-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
525 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
526 
พระณัฐพล ธีรานุพัฒนา  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
527 
พระจิรวัฒน์ คณาพงศ์รัศมี  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
528 
พระสุขีศม จิรมหาสุวรรณ  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
1-1-63 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
529 
พระมหาธนากร รินทอง  วัดเนินพระ  ระยอง 
1-1-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
530 
พระมหาผ่อง ถนอมรอด  วัดเขายายชุม  ระยอง 
1-1-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
531 
พระครูอดุลธรรมคุณ   วัดบ้านขอม  จันทบุรี 
1-1-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
532 
พระมหาชนก สามิติ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
533 
พระมหาสุทธิพงษ์ ภูมิไชย  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
534 
พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ   วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
535 
พระมหาจำรูญ บุญชม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
536 
พระมหาปัญญา จันสีทอง  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
537 
พระวรเทพ สัตตธรรมกุล  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
538 
พระภูมินทร์ ตรีภพอารักษ์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
539 
พระเอกชัย นนตรี  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
540 
พระประยุทธ ชุมโส  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
541 
พระอำนาจเวธน์ พึ่งพุทโธ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
542 
พระสิขรินทร์ ชื้อสกุลศักดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
543 
พระศักดิ์ชัย วรวุฒิทวีกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
544 
พระอธิการอิศรา ชุ่มเกษียร  วัดเขาสามหลั่น  นครนายก 
1-1-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
545 
พระครูธีรธรรมรัต   วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
546 
พระนภา เงินจังหรีด  วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์  วัดบางปะกอก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่ทันกำหนดการเดินทาง  
พระคมสันต์ ปรากฎ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระวินัย ชุณห์ขจร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระอภิชาติ อุทัยไพศาลวงศ์  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระมหาอุดมชัย พลเกษตร  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระมหายรรยง ปินตา  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระศุภกฤกษ์ เฉื่อยพุก  วัดปัญจบูรพาจารย์  ปทุมธานี 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระฤชา ฉิมพลี  วัดปัญจบูรพาจารย์  ปทุมธานี 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน,สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระวัฒนา ภูริลดาพันธ์  วัดท่าถนน  อุตรดิตถ์ 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัด  
10 
พระพรศักดิ์ หมั่นจินดา  วัดรัตนคูหา  ลำปาง 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5,สำเนาหนังสือสุทธิหน้าสังกัดวัดไม่สมบูรณ์  
11 
พระมหาณัฏฐปกรณ์ วิริยะ  วัดป่าบงใต้  เชียงราย 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
12 
พระอาคม โยธา  วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม  เชียงราย 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
13 
พระจันทร์ตา วรรณา  วัดเมืองก๋าย  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน,สำเนาหนังสือสุทธิหน้ารับเข้าสังกัดเจ้าอาวาสไม่ลงนาม  
14 
พระสราวุฒิ ชุมปูเปอะ  วัดหนองอาบช้าง  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
15 
พระปวเรศม์ สิริธนาภัฒน์  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
16 
พระครูวรญาณสัมปยุต   วัดแม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
17 
พระมนตรี วงศ์แสง  วัดระเบาะ  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
18 
พระวันชนะ นิลพฤกษ์  วัดบ้านพิมาย  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
19 
พระปลัดอิสรานุวัฒน์ พิพัฒน์คยานันท์  วัดพันทคีรี  นครพนม 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์จากเจ้าคณะรัฐฯเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจ  
20 
พระประทีป พันธะ  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  มุกดาหาร 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะปกครองไม่ลงนาม  
21 
พระครูปลัดสุรเชษฐ์ ฝุ่นเงิน  วัดศรีสำราญ  นครราชสีมา 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
22 
พระณัฐพล สุโพธิ์  วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  นครราชสีมา 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน  
23 
พระนิรันด์ อิสิสิงห์  วัดหนองพลวงน้อย  นครราชสีมา 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
24 
พระครูธรรมวรคุณ   วัดวรรณวนาราม  สุรินทร์ 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์ สำเนาหนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
25 
พระสุชาติ บูชา  วัดมาบเขต  ระยอง 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ  
26 
พระสมชาย แซ่งุ่ย  วัดมาบเขต  ระยอง 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ  
27 
พระอธิการอนันต์ เพิ่มศิลป์  วัดทรายขาว  จันทบุรี 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสถานเดิม  
28 
พระอำนวย เผื่อนปฐม  วัดสระกะเทียม  นครปฐม 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
29 
พระสัจจะบูลย์ สมบูรณ์ชัยชาญ  วัดวังไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
30 
สามเณรจิตวัต เพ็ญคาสุคันโธ  วัดไชนาวาส  สุพรรณบุรี 
1-1-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน,ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลฯ  
รวมทั้งหมด : 576 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6