ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระมหาปฐวีศักดิ์ ร่มโพธิ์ธารทอง  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
502 
พระมนู เกษสุวรรณ  วัดเจริญธรรม  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
503 
พระพุทธชัย วิลาวรรณ  วัดท่าสุวรรณ  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
504 
พระศุภวิชญ์ ภัทรเมธีวรากุล  วัดบ้านโป่ง  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
505 
พระชิราวุธ ชนะเสภา  วัดบ้านดงคา  ราชบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
506 
พระปลัดนัทธี เรืองฤทธิ์  วัดป่าชลประทานราษฎร์  เพชรบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
507 
พระวาริน คำอุ่น  วัดแก่งกระจาน  เพชรบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
508 
พระสุมิตร ช่างบุ  วัดท้ายตลาด  เพชรบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
509 
พระปัญญา โชติยมนตรี  วัดพุสวรรค์  เพชรบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
510 
พระครูถิรธรรมดำรง   วัดสามขุม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
511 
พระครูโสภณคีรีรักษ์   วัดราษฎร์ประสงค์  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
512 
พระครูประวิตรพุฒิคุณ   วัดเกาะยายฉิม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
513 
พระครูสมุห์มานะ กระทุ่มแก้ว  วัดหนองโปร่ง  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
514 
พระอธิการสุริยะ ดีวินิจ  วัดพรหมรังษี  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
515 
พระมหาบุญมี ขามเชิด  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
516 
พระธรรมฤทธิ์ ลำดวล  วัดทางสาย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
517 
พระประสิทธิ์ จ้อยศรีเกตุ  วัดทางสาย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
518 
พระอภิวัฒน์ พันธุ์เมธาฤทธิ์  วัดทางสาย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
519 
พระครูวิศาลสังฆกิจ   วัดวังหิน  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
520 
พระปลัดยศกฤต บุญจิตต์  วัดหนองดี  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
521 
พระสมุห์เดชณรงค์ ปานจีน  วัดสุวรรณคีรีวงศาราม  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
522 
พระอธิการธนากร จิตรสบาย  วัดศิลาราย  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
523 
พระอธิการจรัล กล้าณรงค์  วัดทุ่งยวน  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
524 
พระมหาบุญช่วย นาคสรรค์  วัดแจ้ง  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
525 
พระมหาสุนันท์ พันชนะ  วัดพิศิษฐ์อรรถาราม  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
526 
พระจรินทร์ อ้นประวัติ  วัดหมื่นระงับรังสรรค์  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
527 
พระอรุณ สูกี้  วัดพิกุลชัยภูมิ  นครศรีธรรมราช 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
528 
พระครูอาทรประชารักษ์   วัดดอนรวบ  ชุมพร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
529 
พระไกรวิชญ์ นาคพุ่ม  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
530 
พระพรรษวุฒิ ทองมี  วัดท่าไทร  สุราษฎร์ธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
531 
พระครูอาทรธรรมาวุธ   วัดไสไทย  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
532 
พระครูศรีธรรมาวุธ   วัดโภคาจูฑามาตย์  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
533 
พระครูสังวรสุตคุณ   วัดแก้วโกรวาราม  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
534 
พระครูโสภิตธรรมนิเทศ   วัดราษฎร์รังสรรค์  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
535 
พระศิลา ศรีสุขใส  วัดราษฎร์รังสรรค์  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
536 
พระศรายุธ จันทร์แจ่มศรี  วัดราษฎร์รังสรรค์  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
537 
พระครูใบฎีกาศิริ รอดบุญ  วัดสถิตโพธาราม  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
538 
พระวินัย บารมี  วัดป่าศิลาสวัสดิ์  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
539 
พระบังเอิญ พูลหิรัญ  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
540 
พระสิริธรรมจารย์   วัดพระธาตุคีรีเขต  พังงา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
541 
พระครูอัตถธรรมพินิต   วัดทุ่งหวังนอก  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
542 
พระครูวินัยธรวิเชียร สมศรีแสง  วัดโคกสูง  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
543 
พระยอด ประสพ  วัดโคกสูง  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
544 
พระอุบล แท่งทอง  วัดโคกสูง  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
545 
พระครูสมุห์กฤตภาส โชติการ  วัดโคกเปี้ยว  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
546 
พระวันดี ไชยสุวรรณ  วัดปาดังเบซาร์  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
547 
พระภูชิสสะ รัตนบุญ  วัดนาปรังประชาราม  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
548 
พระนิพัธ คงแดง  วัดควนฝาละมี  พัทลุง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
549 
พระพงศกร จันทรอด  วัดหนองปด  พัทลุง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
550 
พระอดิชัย ศรีเอกกวีรัตน์  วัดหนองปด  พัทลุง 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
551 
พระครูอดุลโรจนธรรม   วัดบ่อน้ำร้อน  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
552 
พระครูวิศาลประชาทร   วัดจันทร์ธาดาประชาราม  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
553 
พระครูสันติธรรมธร   วัดมาลาประชาสรรค์  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
554 
พระอิทธิพัทธิ์ กาญจนมณี  วัดมาลาประชาสรรค์  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
555 
พระสุวรรณ นามใจยา  วัดมาลาประชาสรรค์  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
556 
พระธงไชย แก้วมณี  วัดมาลาประชาสรรค์  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
557 
พระอคณิต เรืองฤทธิ์  วัดเมืองยะลา  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
558 
พระอวยชัย เนียมกลิ่น  วัดวังใหม่  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
559 
พระพิพัฒน์ มุ่งมาตร  วัดวังใหม่  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
560 
พระพิทักษ์ ปรเมธากุล  วัดพุทธาธิวาส  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
561 
พระสมถวิล ครูอ้น  วัดพุทธาธิวาส  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
562 
พระสิทธิ์ โรจนฐาน  วัดพุทธาธิวาส  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
563 
พระมนัส ทับแก้ว  วัดพุทธาธิวาส  ยะลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
564 
พระอธิการเรวัฒน์ ขันธวิชัย  วัดพระธาตุดงยางซอง  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
565 
พระวันรัชฎา เลวะบุตร  วัดป่าสาละไพรวัลย์  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
566 
สามเณรศรัณย์ โพธิ์ไพจิตร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
567 
สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงค์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
568 
สามเณรภาณุวัฒน์ ชมนาวัง  วัดมหาโลก  สระบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
569 
สามเณรพีรพงศ์ภัค ภู่ถาวร  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
570 
สามเณรไกรศร ธรรมรักษา  วัดป่าภูก้อน  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
571 
สามเณรวชิรภัทร์ สุวรรณโคตร  วัดป่าภูก้อน  อุดรธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
572 
สามเณรชินวัตร นรราษฎร์  วัดปิปผลิวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
573 
สามเณรอาสาม สุระชาติ  วัดโนนสูง  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
574 
สามเณรนิพนธ์ โพธิ์มาตย์  วัดบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
575 
สามเณรกษิดิ์เดช ลาภทวี  วัดบ้านขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
576 
สามเณรชินดนัย พิบูลรัตน์  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
577 
สามเณรธีรวิทย์ จานะศักดิ์  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
578 
สามเณรภูวนัย อ่วมจันทร์  วัดดอนโฆสิตาราม  สมุทรสาคร 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
579 
สามเณรจิรนัย ทองสี  วัดนาปรังประชาราม  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
580 
สามเณรชยานันท์ บุญฤทธิ์  วัดยางทอง  สงขลา 
1-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
581 
พระต้นตะกรานต์ ศรีปาน  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
กัมพูชา  
582 
พระเทพปริยัติมุนี   วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
จีน  
583 
พระมหาสันติ ผ่อนพิมาย  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-62 
ผ่าน 
จีน  
584 
พระเกรียงไกร แซ่จิว  วัดป่านาบุญ  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
จีน  
585 
สามเณรกันทรากร ศรีจาด  วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
จีน  
586 
พระครูอัมพวันธรรมาภิรม   วัดอัมพวันบ้านชาด  กาฬสินธุ์ 
1-11-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
587 
พระณัฐพงศ์ เขมะภาตะพันธ์  วัดคลองสอง  ปทุมธานี 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
588 
พระนพกรณ์ มุกดาแก้ว  วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม  ลำปาง 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
589 
พระพิมล ใจแช่ม  วัดพระธาตุจอมรุ่ง  เชียงราย 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
590 
พระครูพิทักษ์เจติยานันท์   วัดพระธาตุช้างค้ำ  น่าน 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
591 
พระมหาฐรัฏศรัณย์ เรือนศรี  วัดพญาวัด  น่าน 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
592 
พระพีรพัฒน์ หาญยุทธ  วัดน้ำคา  น่าน 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
593 
พระครูวรกิจพิธาน   วัดสารภี  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
594 
พระมหาสัญญ์สกฤษ์ อินเทพ  วัดลอยเคราะห์  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
595 
พระสมุห์อานนท์ ปู่อ้าย  วัดหนองคำ  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
596 
พระชานนท์ สีเขียว  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
597 
พระจรัญ ศิริ  วัดสันป่ายาง  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
598 
พระศิวกร ฤทธิ์ชนันท์  วัดโลกโมฬี  เชียงใหม่ 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
599 
พระสุเมธ หยุ่นไกร  วัดสายทอง  ขอนแก่น 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
600 
พระธวัช อิทธิชาญณรงค์  วัดเขากระโดนวนาราม  นครราชสีมา 
1-11-62 
ผ่าน 
พม่า  
รวมทั้งหมด : 698 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7